Utskott säger ja till tillfälliga förbud mot persontransporter utan id-handlingar

Publicerad:

Regeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige. Justitieutskottet ställer sig bakom förslaget som regeringen lagt fram. V, C och MP invänder i en gemensam reservation.

Under den så kallade migrationskrisen 2015 beslutade riksdagen om en tillfällig lag som gjorde det möjligt för regeringen att införa id-kontroller för de passagerare som kom med tåg, buss eller fartyg från en annan stat.

Den lag som regeringen nu föreslår motsvarar lagen från 2015 och ger regeringen rätt att utfärda förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige med dessa färdmedel. Regeringen ska också kunna införa sanktionsavgifter för de transportföretag som bryter mot förbudet.

Behöver kunna sätta in åtgärder snabbt

Regeringen ska kunna införa reglerna endast om det – på grund av händelser inom migrationsområdet – har uppstått en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, och om reglerna behövs för att viktiga samhällsfunktioner lättare ska kunna fullgöra sina uppgifter. Reglerna ska ha en begränsad giltighetstid.

Justitieutskottet delar regeringens bedömning att det finns behov av att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder vid de omständigheter som nämns i lagförslaget. Utskottet framhåller samtidigt att en bedömning alltid måste göras av om ett förbud är lämpligt, nödvändigt och proportionerligt i förhållande till det syfte som ska uppnås.  

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget om den nya lagen, som ska börja gälla den 1 mars 2024.

V, C och MP invänder mot förslaget

I en gemensam reservation invänder Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet mot regeringens förslag. Partierna menar bland annat att förslaget riskerar att inskränka asylrätten, drabba pendlare negativt och försämra säkerhet och arbetsmiljö för tåg-, buss- och fartygspersonal.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdagen den 15 februari. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv  

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter  

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2023/24:JuU11 Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige (publiceras den 9 februari)

Kontaktperson för media

Emma Wännström, föredragande justitieutskottet, telefon: 08-786 44 78, e-post: emma.wannstrom@riksdagen.se