Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet och förvaltning 2023

Publicerad:

Finansutskottet har berett riksdagens beslut med anledning av Riksbankens årsredovisning och förvaltning 2023. Därutöver har finansutskottet särskilt granskat Riksbankens arbete inom betalningssystemet. 

Finansutskottet föreslår att riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för 2023 enligt direktionens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner fullmäktiges beslut om resultatdisposition för 2023.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten 2023 och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2023.

Ingen vinst delas ut till statskassan 

Riksbanksfullmäktiges beslut innebär att Riksbankens vinst på 16,2 miljarder kronor överförs till Riksbankens grundfond och att ingen vinst delas ut till statskassan. Riksbankens eget kapital uppgår efter resultatdispositionen till -2 miljarder kronor.

Bristande tillgång till betalsystemet ett samhällsproblem 

Finansutskottet har i uppgift att följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet inom penningpolitiken men också inom Riksbankens övriga verksamhetsområden. Som en del i detta har utskottet gjort en särskild fördjupning om Riksbankens arbete på betalningsområdet.

Utskottet konstaterar att Riksbanken i sin senaste betalningsrapport bedömer att betalningar i Sverige överlag är säkra och effektiva men att det finns brister när det gäller tillgängligheten till betalningssystemet för delar av allmänheten.

Bristande tillgång till betalningssystemet är enligt utskottet ett angeläget samhällsproblem. Att inte ha tillgång till grundläggande betaltjänster är en stor utmaning för många och kan även vara ett hinder för svensk konkurrenskraft om det innebär en begränsning för exempelvis företagande eller utländska forskare vid svenska lärosäten.

Systemet för omedelbara betalningar av stor betydelse 

Som ett led i uppföljningen betalningsområdet har finansutskottet begärt en särskild redogörelse från Riksbanken om delar av betalningsinfrastrukturen. Den innefattar bland annat en redogörelse för Riksbankens tjänst för avveckling av omedelbara betalningar, en tjänst som används vid exempelvis Swish-betalningar. Tjänsten bygger på samarbetsplattformen TIPS som används av euroländerna. Redogörelsen innehåller också en beskrivning av de centrala delarna i TIPS.

Utskottet menar att Riksbankens betalningsavvecklingssystem – det vill säga systemet för hur pengar når mottagaren vid en överföring – inte bara är en central del av den finansiella infrastrukturen, utan också av stor betydelse för det penningpolitiska styrsystemet. Mot bakgrund av det betonar utskottet vikten av att kraven på kontinuitet och driftssäkerhet alltid upprätthålls.

Utskottet anser vidare att hänsyn till effektivitet inte får gå ut över möjligheterna att säkerställa driftssäkerhet och inflytande över policybeslut.

Om finansutskottets granskning av Riksbankens verksamhet

Finansutskottet ska enligt riksdagsordningen följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet. Riksbanken har ett starkt grundlagsfäst oberoende som också har stärkts ytterligare med den nya riksbankslagstiftning som gäller sedan januari 2023. Oberoendet ställer höga krav på den demokratiska granskningen av Riksbanken och finansutskottet har här en viktig roll.

Finansutskottets granskning av Riksbanken

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdagen den 2 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU23 Riksbankens verksamhet och förvaltning  

Kontaktpersoner för media