Ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Publicerad:

Den 1 januari 2024 inleder Utbetalningsmyndigheten sin verksamhet. Syftet med den nya myndigheten är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens föreslagna lagändringar för att Utbetalningsmyndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet.

Ska administrera ett nytt system för utbetalningar

En av Utbetalningsmyndighetens huvuduppgifter ska vara att administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Varje mottagare av en utbetalning ska ha ett eget transaktionskonto dit utbetalningarna görs. Från detta konto görs sedan utbetalningen till mottagaren.

För att uppnå samordningsvinster byggs systemet med transaktionskontot upp kring de myndigheter som gör flest välfärdsutbetalningar. Det innebär att Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket omfattas av reglerna.

Så ska Utbetalningsmyndighetens granskning gå till

Utbetalningsmyndigheten ska arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval för att hitta felaktiga utbetalningar. Vid en inledande granskning ska myndigheten gå igenom urvalsträffar i syfte att identifiera felaktiga utbetalningar. Om det finns anledning att anta att det har skett en felaktig utbetalning ska myndigheten enligt förslaget få inleda en fördjupad granskning genom att göra en närmare analys av en urvalsträff.

Den fördjupade granskningen syftar primärt till att identifiera fel och ta fram underlag om dessa fel, som sedan kan lämnas till de berörda myndigheterna och arbetslöshetskassorna. Den fördjupade granskningen innebär inte en överprövning av tidigare beslut och utgör heller inte någon tillsynsverksamhet.

Utbetalningsmyndigheten ska vara skyldig att underrätta andra myndigheter och berörda aktörer om felaktiga utbetalningar, men också andra felaktigheter. Vidare ska statliga myndigheter, arbetslöshetskassorna och kreditinstitut vara skyldiga att under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Offentlighets- och sekretessfrågor 

Utbetalningsmyndigheten kommer att behandla en stor mängd uppgifter som rör enskildas personliga och ekonomiska förhållanden och som kan vara av integritetskänslig natur. Sekretess ska därför gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos myndigheten. Sekretessen ska vara absolut, det vill säga oavsett om någon lider skada eller men av att en uppgift lämnas ut.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja regeringens förslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är onsdagen den 21 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv    

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter    

Dokument

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU35 Utbetalningsmyndigheten (publiceras 16 juni)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Katarina Stenmark, föredragande finansutskottet, telefon: 08-786 42 72, e-post: katarina.stenmark@riksdagen.se