Vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Interpellation: Vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott

Interpellation 2020/21:890 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:890 Vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet – också för den som utsatts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp.

År 2020 ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort, och undersökningar visar att det rör sig om 452 000 som utsätts för sexualbrott, varje år (NTU, 2020).

Sexualbrott ger vårdkrävande skador. Våldtäkt är det trauma som oftast leder till posttraumatiskt stressyndrom och har den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskada. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa.

I januari 2019 mottog Sverige kraftig kritik från Europarådets expertgrupp Grevio på grund av den bristande tillgången till specialiserad traumabehandling för sexualbrottsutsatta.

År 2020 gav också SKR ut en rapport som bekräftade vårdens oförmåga att möta denna patientgrupps behov.

Senast 2022 ska Sverige återrapportera till Grevio om vilka åtgärder som har vidtagits.

Med rätt stöd och insatser kan den som utsatts få hjälp att läka. Men Sveriges regioner saknar kunskapen för att kunna ta emot denna stora grupp vårdsökande på ett patientsäkert sätt, då det:

1.  saknas kunskapsbaserade riktlinjer och rekommendationer

2.  saknas vilja och förståelse samt följsamhet till såväl nationella som internationella krav på specialistinsatser.

Om inte specialiserad hjälp finns på detta område kommer suicid, psykisk ohälsa, missbruk etcetera med största sannolikhet att öka bland alla dessa utsatta människor. Detta måste förebyggas av regeringen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Hur ser ministern på att det tas fram nationella riktlinjer och program för behandling av barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen?
  2. Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkerställa att kunskapsbaserad vård görs tillgänglig för vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, inklusive incest och utsatthet för pedofila nätverk och trafficking?
  3. Hur ämnar ministern verka för att säkerställa att det tas fram nationella riktlinjer och program för behandling av barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp?