Tobaksdirektivet

Interpellationsdebatt 13 september 2012

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 45 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Kenneth G Forslund har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att påverka EU:s pågående översyn av tobaksdirektivet och vilka ytterligare åtgärder jag tänker vidta. Europeiska kommissionen förväntas presentera ett förslag till reviderat tobaksdirektiv i slutet av år 2012. Kommissionen genomförde under hösten 2010 en offentlig konsultationsrunda med anledning av den kommande översynen av tobaksdirektivet. I svar på kommissionens konsultation har regeringen framfört ståndpunkter inom olika områden som är aktuella i samband med revideringen av direktivet. Regleringen av rökfria tobaksprodukter var ett av dessa områden. Vad gäller exportförbudet av det svenska snuset framfördes bland annat att det inte är logiskt att snus som enda tobaksprodukt är förbjudet inom EU. För Sverige är det angeläget att detta förbud av en svensk produkt, som är betydligt mindre skadlig än cigaretter, upphävs. Det svenska snuset bör behandlas som övriga tobaksprodukter och därmed kunna saluföras i Europa liksom andra tobaksprodukter. Vidare har regeringen i handelsministerns brev till kommissionär Dalli den 14 juli 2011 Uniform and responsible regulation of all tobacco products framfört förslag om en enhetlig och ansvarsfull tobaksreglering för samtliga tobaksprodukter. Sveriges förslag till en enhetlig och ansvarsfull tobaksreglering innebär dels en möjlighet till striktare tobaksreglering än nuvarande med fokus på högt hälsoskydd och förstärkt konsumentskydd, dels att ingen särreglering i form av förbud krävs för en enskild tobaksprodukt. Sverige har löpande kontakter med olika delar av kommissionen, inklusive direktoratet för hälsa och konsumentfrågor, och andra medlemsstater med anledning av den kommande revideringen av tobaksdirektivet. Regeringen kommer att fortsätta driva frågan om en enhetlig och ansvarsfull tobaksreglering med en förhoppning att åstadkomma en modernisering av den europeiska lagstiftningen som håller en hög standard, ett förstärkt konsumentskydd och ett tydligare regelverk. Det finns ännu inget förslag till nytt tobaksdirektiv från kommissionen, och jag vill inte heller spekulera i vad ett sådant förslag kan komma att innehålla. När kommissionen presenterar sitt förslag kommer vi att analysera detta, och därefter återstår förhandlingar innan vi kan se ett nytt tobaksdirektiv.

Anf. 46 Kenneth G Forslund (S)

Herr talman! Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till statsrådet Maria Larsson för svaret. Det är ett mycket bra svar som ger en bra redogörelse för det arbete regeringen bedriver på detta område. Det är ett mycket bra svar ända fram till det sista stycket. Det sista stycket hade svaret faktiskt tjänat på att vara utan. Det hade blivit dubbelt så bra utan det - minst. Här träder nämligen Maria Larsson in i ett förhållningssätt gentemot EU och EU-kommissionen som inte Maria Larsson personligen ska lastas för. Inte ens den moderatledda regeringen vill jag som socialdemokrat lasta för detta. Det är dock den typiskt svenska attityden gentemot EU: Vi är lite de ärliga och aningslösa kusinerna från landet när vi kommer ned till Bryssel. Vi ska spela ärligt, förhandla och göra som man ska. Här tror jag att vi måste ändra strategi från Sveriges sida. Vi måste vara betydligt mer offensiva, stå upp för det vi tycker är viktigt, vara lite högljudda och faktiskt bete oss i EU som vi ser att andra länder beter sig när det gäller deras hjärtefrågor. Det får inte finnas någon tvekan runt om i Europa om att detta är en viktig hjärtefråga för Sverige. Det finns tydliga beslut från riksdagen om att vi ser förbudet mot export av svenskt snus som ett handelshinder. Detta anammar också Maria Larsson och regeringen i svaret och pekar på det mycket bra arbete regeringen och framför allt handelsministern har gjort kring detta för att försöka få bort just exportförbudet för snus. Nu är det dock uppenbart - det har vi kunnat se i tidningsartiklar bara de senaste två dagarna - att frågan står och väger. Det finns en process i gång i Bryssel med arbetet med det nya tobaksdirektivet från EU. Då är det inte riktigt rätt tillfälle att sluta sig, luta sig tillbaka och säga att vi nu ska avvakta och se vad som kommer fram. Det är nu frågan sannolikt avgörs och vi verkligen måste påverka - säga vad vi tycker, driva debatten och driva frågan. Det är nämligen så att utvecklingen riskerar att gå i en helt annan riktning än den vi har beslutat om i riksdagen att vi vill se, nämligen ett hävande av exportförbudet. Det jobbar också regeringen för, vilket vi får ett tydligt kvitto på i interpellationssvaret. I stället kan frågan gå en helt annan väg, vilket i värsta fall kan sluta med ett totalförbud mot svenskt snus. Man väljer nämligen kanske inte att förbjuda snus utan ger sig i stället in på att förbjuda olika beståndsdelar och smakämnen och därmed omöjliggöra produkter. Det är naturligtvis ett mycket förslaget sätt att komma åt det bindande undantag som Sverige egentligen har med EU vad gäller att få behålla snuset. Vi har ett undantag. EU ska inte kunna förbjuda snus i Sverige, och allt annat än en normalisering av handelsförbindelserna mellan Sverige och resten av EU måste vara att betrakta som ett politiskt misslyckande.

Anf. 47 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Jag skulle vilja påstå att regeringen när det gäller denna fråga är långt ifrån någon aningslös kusin från landet. Det har skett ett mycket aktivt arbete. Faktum är att jag för egen del satt med i näringsutskottet 2003 när näringsutskottet beslöt att anta den skrivelse som nu ligger till grund för vår början på denna resa. Det har förekommit ett mycket aktivt arbete från regeringens sida i denna fråga, och det har bedrivits på flera olika plan och naturligtvis i flera olika ministerråd. Frågan har nämligen bäring på inremarknadsperspektivet - och det är det som är vår utgångspunkt - men hanteras av DG Sanco, och därför måste man arbeta på flera fronter. Är det någon fråga som verkligen har förberetts inför det arbete kommissionen nu gör är det alltså denna fråga. Sedan är vi ganska aktiva i väldigt många frågor, och det har man också påtalat från Bryssels sida. Det skedde en väldig aktivitetsökning när den nya regeringen tillträdde 2006; det fick vi faktiskt särskilt påtalat. Vi ska inte vara tystlåtna i denna fråga, utan vi ska fortsätta att vara högljudda. Man ska dock också vara medveten om att vi inte har särskilt många vänner i Europa. Vi försöker skaffa oss de vännerna genom att ge kunskap och information vidare. Det finns dock i dagsläget inget förslag från kommissionen. De arbetar för fullt, och vi försöker så gott det går att följa vad de har att göra. Jag har senast i dag träffat vårt hälsoråd som finns i den svenska representationen i Bryssel för att förhöra mig om utvecklingen och vad som eventuellt behövs av ytterligare svenska insatser, i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Låt mig återigen försäkra interpellanten om att detta är en fråga som verkligen prioriteras när det gäller hög aktivitetsnivå från svensk sida.

Anf. 48 Kenneth G Forslund (S)

Herr talman! Maria Larsson pekar på att Sverige skulle ha gjort en väsentlig aktivitetshöjning i EU-arbetet i största allmänhet 2006 och att man skulle ha fått vittnesmål om detta från Bryssel. Jag kan väl säga att det finns en del andra vittnesmål som möjligen motsäger den bilden. Det handlar väl också lite om kvaliteten på insatserna. Vi kan dock säkert ägna en annan interpellationsdebatt åt det spörsmålet - nu handlar det om snuset och hur vi ska rädda svenskt snus kvar i Sverige samt helst också häva exportförbudet gentemot resten av EU för svenskt snus. Maria Larsson pekar på hur regeringen har varit aktiv och att den också fortsätter att vara aktiv. Det gläder mig att man fortsätter att vara det. Men det är faktiskt så att svaret hade varit mycket bättre utan det sista stycket om att täta till och inte säga någonting just nu utan i stället ska vi följa arbetet, se vad resultatet blir och sedan förhandla om det. Det hade varit bättre om Maria Larsson i stället hade framhävt hur man nu går vidare i det fortsatta arbetet. Det är nämligen helt klart nu arbetet med att forma förslaget till tobaksdirektivet intensifieras, och vad som händer kanske de närmaste dagarna eller veckorna - vad vet jag - blir helt avgörande för hur det kommer att se ut och därmed också för framtiden för svenskt snus. Då kvarstår min fråga, som också är den ursprungliga frågan i interpellationen, nämligen: Vad gör Maria Larsson nu för att påverka det fortsatta arbetet med att forma EU:s tobaksdirektiv, så att vi kan rädda svenskt snus?

Anf. 49 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! En aningslös kusin från landet skulle kanske berätta exakt varje mått och steg man tar, men interpellanten vet precis lika väl som jag att det kanske inte alltid är lämpligast och inte alltid mest framgångsrikt att göra just det. Det tycker jag är svar nog på frågan: Så länge inget finns som tydligt uttrycker kommissionens vilja går vi inte heller i clinch. Man kan inte gå i clinch offentligt mot ett förslag som ännu inte finns. Det hindrar inte att man aktivt arbetar vidare på väldigt många plan för att få fram ett förslag som blir så smakfullt som möjligt ur svensk synvinkel. Det vi vill ha är en ansvarsfull och enhetlig produktreglering som omfattar alla tobaksprodukter. Vi tycker att det är orimligt med exportförbud för just svenskt snus när det finns många liknande produkter som får cirkulera fritt i Europa i princip helt oreglerade. Det är utgångspunkten. Vi vill ha ett starkt konsumentskydd, och vi vill förbättra hälsoskyddet genom en gemensam, enhetlig produktreglering. Då är det naturligtvis en orimlighet att en enda produkt ska vara förbjuden att cirkulera. Vi menar att vägen via en enhetlig produktreglering där man jämställer alla produkter är den väg vi kan gå med bästa möjliga resultat. Låt mig dock återigen upprepa att vi har ett ganska massivt motstånd att bryta ned på detta område. Det har vi också identifierat. Därför gäller det att agera klokt, strategiskt och naturligtvis med hög aktivitetsnivå.

Anf. 50 Kenneth G Forslund (S)

Herr talman! Det är intressant att höra Maria Larsson säga att vi har ont om kompisar i EU. Maria Larsson företräder en regering som framför allt de första åren närmast hade som mantra att vi skulle tillhöra Europas kärna. Man har talat tyst om det på senare år. Jag vet inte om det är för att kompisarna uteblev eller hur vi ska tolka det. Precis som Maria Larsson säger ska man dock naturligtvis som skicklig förhandlare i EU och som skicklig aktör som ska få som den vill i EU inte visa alla sina kort - det håller jag helt och hållet med om. Det hade också varit att vara de aningslösa kusinerna från landet, om man gjorde så. Men en sak är viktig, tycker jag nu. Den är osvensk, men jag vill verkligen uppmana Maria Larsson och den moderatledda regering som just nu styr Sverige om detta: Det är viktigt att vara osvensk nu. Det är viktigt att stampa till ordentligt med foten och stå upp för svenska hjärtefrågor, som denna med snuset. Det handlar om att vara lite osvensk, lite otraditionell, kanske lite mer sydländskt utagerande - så att de börjar känna igen sig nere i Bryssel i hur politiker faktiskt agerar när de vill få som de vill. Sedan vet jag inte om det egentligen är så ont om kompisar. Vi ser att detta förslag och det som läcker ut om det upprör även andra medlemsstater i EU. Såvitt jag förstår har både Tyskland, Frankrike och några andra stora medlemsländer allvarliga synpunkter på detta. Möjligheterna att skaffa nya kompisar i den mån man har misslyckats hittills är faktiskt ganska goda. Mitt råd till Maria Larsson och den borgerliga regeringen är ändå: Stampa till ordentligt nu, stå upp för svenska hjärtefrågor, var lite osvenska och skaffa de kompisar som behövs.

Anf. 51 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Jag tackar för de glada tillropen. Det är naturligtvis en gemensam angelägenhet för oss att se till att det svenska snuset kan få samma möjligheter som andra rökfria tobaksprodukter att försäljas i Europa, inte för att det nödvändigtvis är en nyttig produkt utan för att det ska vara jämställda villkor för alla produkter av likartat slag på den inre marknaden. Det som nu finns för handen är en orimlighet, nämligen att det svenska snuset inte har en särställning i diskriminerande mening. Jag skulle vilja säga att vi kanske redan har varit osvenska och tänker fortsätta att vara det. Vi är mycket envisa i denna fråga. Vi är inte alldeles utan kompisar, men vi behöver fler kompisar för att nå framgång i denna fråga. Vi söker efter dem. Vi försöker vara listiga och smarta och ha en bra strategi för hur vi ska göra detta arbete. Vi tror att det är en bra väg att gå att säga att vi behöver en produktreglering i fråga om alla tobaksprodukter för att gynna konsumenterna. Vi tror att det är en framkomlig väg och också en möjlig väg att sälja in för att få ett gehör från många fler av medlemsländerna och att allt fler ska kunna se behovet av en sådan reglering och att vi därmed också kan skaffa fler vänner i Europa.

den 31 augusti

Interpellation

2011/12:448 Tobaksdirektivet

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Under de närmaste månaderna kommer EU-kommissionen att avsluta sin översyn av tobaksdirektivet. Vad gäller de livsfarliga cigaretterna tycks det klart att de kommer att fortsätta att vara tillåtna i Europa. Däremot verkar det finnas betydande oklarheter vad gäller rökfri tobak och däribland svenskt snus.

En enig riksdag har vid flera tillfällen uttalat att exportförbudet avseende svenskt snus bör hävas. Det är helt orimligt att cigaretter ska få exporteras till Sverige medan svenskt snus ska vara förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige. Det är till och med så att snus som tillverkas i till exempel Danmark kan exporteras till Sverige men inte tvärtom.

Enligt olika medieuppgifter tycks det nu till och med finnas risk för att svenskt snus som vi känner det i dag kan komma att bli otillåtet i Sverige – detta genom att förbjuda vissa ingredienser och smakämnen som är karakteristiska för det svenska snuset.

Översynen av tobaksdirektivet leds av kommissionär Dalli, som ansvarar för EU:s folkhälsopolitik. Folkhälsominister Maria Larsson har inför riksdagen aldrig redovisat vilka kontakter hon har med EU-kommissionen i denna fråga. Folkhälsoministern har heller aldrig klargjort hur hon ser på snuset som produkt.

För riksdagen är det av intresse att ta del av Maria Larssons redogörelse och bedömning av vad som kommer att bli EU-kommissionens förslag, och hur folkhälsoministern själv driver frågan i sina kontakter med kommissionär Dalli och direktoratet för hälso- och konsumentfrågor.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit och vilka ytterligare åtgärder tänker statsrådet vidta för att påverka EU:s pågående översyn av tobaksdirektivet?