Säkerheten på Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud

Interpellationsdebatt 26 april 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 117 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Mats Wiking har frågat mig om jag avser att ta med europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud som en prioriterad sträcka i infrastrukturplanen och, om inte, vad som krävs för att sträckan ska inkluderas.

Först vill jag tacka Mats Wiking för intresset vad gäller tillgängligheten och trafiksäkerheten på det svenska vägnätet. Väg E45 är en del av det nationella stamvägnätet i Sverige och är ett centralt stråk för både gods och persontransporter såväl lokalt, regionalt och nationellt som ur ett EU-perspektiv, då vägen är en del av det transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T.

Förhållandena på väg E45 genom Dalsland är inte okända för Trafikverket. Precis som Mats Wiking anför omfattas inte den aktuella sträckan av den nuvarande nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033, som fastställdes av den förra regeringen.

Regeringen har påbörjat arbetet med en ny nationell plan för planperioden 2026-2037 genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att inkomma med ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Detta uppdrag redovisades den 15 januari och bereds nu inom Regeringskansliet. Underlaget kommer att ligga till grund för en infrastrukturproposition med nya ekonomiska ramar och inriktning för en ny plan.

Efter att riksdagen har beslutat om propositionen, inklusive hur stor den tolvåriga ekonomiska planeringsramen ska vara, kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2026-2037. Det är först i denna del av processen som konkreta projekt och åtgärder utreds och analyseras.

Behoven inom infrastrukturen är stora, och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Det är viktigt att detta görs i en ordnad process med ett tillräckligt underlag. Här ska många intressen vägas mot varandra, och bland annat trafiksäkerhet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder har betydelse.


Anf. 118 Mats Wiking (S)

Fru talman! I Fyrbodals kommunalförbund har alla 14 kommuner enats om att sträckan Vänersborg-Mellerud måste prioriteras så att en utbyggnad till mötesfri väg kan ske snarast möjligt. De senaste två åren har fyra personer omkommit och fyra personer skadats allvarligt. Totalt har det varit 32 olyckor under 2022 och 2023, och då är sträckan mellan Vänersborg och Mellerud endast fyra mil.

Fru talman! Bara den senaste vintern har ett stort antal olyckor inträffat, framför allt med tunga fordon inblandade, med personskador och långa trafikstopp som följd. Detta har haft stor påverkan på all trafik, inte minst räddningstjänsten. Vid ett tillfälle var E45:an avstängd i 24 timmar.

Jag vill här ge en bild av varför just den här sträckan är så olycksdrabbad. Sträckan saknar parallellvägar för separering av långsam och snabb trafik och har 200 utfarter från fastigheter och lokalvägar, vilket givetvis skapar stora olycksrisker. Delen har också tre plankorsningar mellan väg och järnväg, något som man slutade bygga redan 1920.

Sträckan är en gammal dragning från 1840 med två fält utan separering. Vägen går också genom flera tätorter med hastighetsbegränsning på 50 kilometer, där trafiken blandas med gång, cykel- och mopedtrafik.

E45 är den klart mest trafikintensiva vägen genom Dalsland. Den är också genomfart för all trafik från Värmland, främst från Karlstad för dem som ska söderut till Göteborg och Malmö. Under höst- och sportloven ökar trafiken markant på grund av fjällturismen. Sträckan är vidare en viktig transportled för ambulanser från Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed till NÄL-sjukhuset i Trollhättan.

Fru talman! Min uppföljande fråga till ministern blir vilka åtgärder han avser att vidta för att minska antalet olyckor på väg E45 mellan Vänersborg och Mellerud.


Anf. 119 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag vill återigen tacka ledamoten för engagemanget. Trafiksäkerhet är viktigt. Det är en mycket viktig del i de investeringar och åtgärder som ska göras, vidtas och planeras för infrastrukturen i Sverige.

Trafikverket arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten på våra vägar. E45:an har varierande standard på sträckan mellan Vänersborg och Mellerud - som ledamoten belyser finns det brister i framkomlighet och trafiksäkerhet. Sträckan har tidigare pekats ut av Trafikverket som en de 100 farligaste i landet.

Två platser som noterats som särskilt trafikfarliga är korsningen mellan Tånvägen och E45:an samt utfarterna vid Nuntorp. Vid dessa korsningar och vid korsningar utan vänstersvängskörfält och med stor andel svängande fordon finns det risk för att bilarna blir stående i väntan på mötande trafik. Detta skapar framkomlighetsproblem, men framför allt ökar risken att bli påkörd bakifrån. Detta visas även i olycksstatistiken, då upphinnandeolyckor och avsvängande fordon är vanliga orsaker till trafikolyckor.

Fru talman! Det finns, precis som Mats Wiking tog upp här, många in- och utfarter från fastigheter samt enskilda vägar som ansluts till E45:an. Framför allt i Frändefors och Mellerud är det många in- och utfarter på en relativt kort sträcka, vilket skapar trafiksäkerhetsproblem i form av påkörningar och kraftiga inbromsningar.

Ledamoten tog upp de mycket allvarliga olyckor som har skett längs vägen. Det är förstås mycket allvarligt, och det är förstås så att varje olycka är en för mycket. Det är ett mycket stort lidande och en stor sorg för alla dem som drabbas - för vänner, anhöriga och familjemedlemmar som har förlorat en kär anhörig. Därför är trafiksäkerhetsarbetet oerhört viktigt.

När det gäller sträckan Vänersborg-Mellerud vill jag påminna ledamoten om att objektet fanns med på Trafikverkets lista över förslag på investeringar till den nu gällande nationella planen för 2022-2033. Sträckan uppmärksammades alltså av myndigheten, men den förra regeringen prioriterade inte att den skulle vara med i den nu gällande nationella planen.

Som jag var inne på, fru talman, har vi nu påbörjat arbetet med att ta fram den nya nationella planen. Jag kan inte föregripa åtgärdsplaneringen och de beslut som kommer att följa av de beslut som riksdagen kommer att fatta. Det är ju först i höst som riksdagen fattar beslut om inriktningen och ramens storlek. Därefter får Trafikverket uppdraget att ta fram förslag på en ny nationell plan.

Jag ser fram emot att återkomma i denna del. Det här är ett projekt och en sträcka som man har känt till länge. Jag tror att dåvarande Vägverket började med studier redan 2003. Flera delar längs E45:an är åtgärdade men inte just Vänersborg-Mellerud.

Jag vill återigen tacka ledamoten för engagemanget. Det är viktigt att ta vara på den infrastruktur vi har, underhålla där det behövs och göra nödvändiga investeringar som kan säkra framkomligheten och trafiksäkerheten på vägarna i vårt avlånga land. Detta åskådliggörs av det exempel som ledamoten tar upp i denna debatt, fru talman.


Anf. 120 Mats Wiking (S)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Det känns som att statsrådet har läst på ordentligt och följt historien om denna vägstump på fyra mil.

Trafikverket har uppmärksammat detta länge, och det har varit mycket diskussioner. Men projektet har fallit ur ramarna ett antal gånger. Det är dock tydligt att olyckorna har ökat väldigt kraftigt. Under 20 år har trafiken på denna väg ökat med 80 procent på denna väg, och på en kort väg på landet innebär det en stor ökning. Det talas om 8 000 fordon eller något sådant. Eftersom det är en av de vägar som går norrut från Göteborg och Malmö kommer trafiken troligen att fortsätta öka.

Precis som statsrådet är inne på har Sveriges såväl S-styrda som borgerliga regeringar ett gemensamt ansvar för många års bristande vägunderhåll. Jag ger statsrådet rätt i att inte heller vi socialdemokrater fick in det i planen. Men nu är det dags att lägga prestigen åt sidan och se till att väg 45 mellan Vänersborg och Mellerud får den upprustning som behövs för att skapa säkerhet och trygghet för alla som behöver tillgång till vägen.

Jag uppvaktas flera gånger i månaden av boende i området, och en infrastrukturgrupp har bildats. Köpmän på mindre orter i Dalsland och runt Vänersborg kämpar hårt för att få handeln att fungera, och då måste det finnas en fungerande infrastruktur och ett fungerande vägnät.

Detta är oerhört viktigt, även om det kanske kan kännas som en liten fråga i Sveriges riksdag. Men för dem som bor i området och färdas på vägen varje dag är det en stor fråga. Som statsrådet var inne på ligger det i Trafikverkets plan en så kallad två-plus-ett-väg på sträckan och separerade vägsträckor, och dessa åtgärder skulle göra att man snabbt fick ned antalet olyckor.

Jag ställer frågan igen: Förutom planen, finns det något sätt ministern kan visa god vilja så att vänersborgarna och Mellerudsborna känner att processen går framåt?


Anf. 121 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag vill i dag visa så mycket god vilja jag kan, men det som många vill ha är konkreta beslut om vad som kommer att hända med denna vägsträcka som har funnits med i förslagen men fallit ur på slutet. Jag kan inte föregripa de processer vi har, men jag kan redogöra för vilka prioriteringar som kommer att ligga till grund för infrastrukturbeslutet. I ett första steg fick Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Sedan har vi haft remissmöten, och det har varit möjligt att komma in med synpunkter på det Trafikverket tagit fram i inriktningsunderlaget.

I detta sammanhang tycker jag att det är väldigt positivt när flera kommuner går samman och när man lyfter fram regionalt viktiga stråk och investeringar som behöver göras när det gäller att både underhålla den infrastruktur vi har och få bättre kapacitet och trafiksäkerhet på vägar som redan finns. Det engagemang ledamoten berättar om är alltså positivt och välbehövligt med tanke på de stora behov som finns på denna vägsträcka.

Innan jag blev utsedd till minister var jag i många år ledamot i Sveriges riksdag. Jag engagerade mig då i enskilda så kallade mindre projekt, för det är viktigt med en fungerande, robust infrastruktur i Sverige utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Ibland upplevs det kanske som små frågor, men det är det inte. Ledamoten behöver alltså inte be om ursäkt för att ta upp frågan i Sveriges riksdag, utan tvärtom uppskattar jag detta engagemang. Denna sträcka är hårt trafikerad, och trafikflödet antas fortsätta öka framöver, både vad gäller personbilstrafik och godstrafik.

En viktig del i arbetet med att ta fram den nya infrastrukturplanen och i nästa steg åtgärderna är att titta på samhällsekonomisk lönsamhet. Utan att uttala mig om denna specifika sträcka är många gånger förstärkning och utbyggnad av befintliga vägar något som är relativt billigt och kostnadseffektivt med stor samhällsekonomisk lönsamhet.

Här har vi ett stråk som är viktigt inte minst för godstrafiken, och enligt de uppgifter jag har från 2020 trafikeras sträckan av mellan 5 000 och 12 600 fordon per år, varav cirka 10-14 procent är tung trafik, vilket åskådliggör hur viktig sträckan är för godstransporter. Att framkomligheten för godset är god är en prioritering för regeringen generellt sett eftersom arbetspendling och godstrafik är det som ligger till grund för de avvägningar vi kommer att göra.

Jag ska inte föregripa de processer som är igång, men vi försöker förstås göra dem i så högt tempo som möjligt och med respekt för att alla ska få komma till tals. Jag uppskattar de remissmöten vi har haft på departementet i ett första steg mot infrastrukturplanen, och jag uppskattar den dialog som finns och respekten för att jag som infrastruktur- och bostadsminister inte kan prioritera vissa projekt. Vi måste gemensamt se att vi har stora behov och att det tidigare inte har underhållits så mycket som hade behövts. Nu står vi där vi står, och vad gör vi gemensamt för att på bästa sätt öka trafiksäkerhet, framkomlighet och robusthet i infrastrukturen?

Det är välkommet med den insikt och självkritik som ledamoten ger uttryck för, för detta är något som flera olika sidor av politiken bär ett ansvar för. Nu står vi som sagt där vi står och får blicka framåt och framför allt vidta de åtgärder som krävs för att höja trafiksäkerheten.


Anf. 122 Mats Wiking (S)

Fru talman! Varje vecka när jag öppnar lokaltidningen för Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Lilla Edet, Ttela, har det skett någon olycka eller påkörning, ibland av allvarlig art, på vägen mellan Mellerud och Vänersborg, och de har som sagt ökat de senaste åren, vilket inte är konstigt med tanke på det antal fordon som färdas där.

Trafikverket, den ansvarige ministern och lokalpolitikerna är väldigt överens om att detta är en åtgärd som borde vidtas. Men ministern är tydlig med att det finns en prioriteringsordning och att det nu sker en process inför infrastrukturplanen.

Vi kommer dock inte ifrån att olyckorna har ökat år från år och att det har skett fyra olyckor med dödlig utgång. Alla 14 kommuner är som sagt eniga om att bygga ut E45:an, också för att uppfylla den nollvision som Sveriges riksdag klubbade 1997 om att ingen människa ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken.

Finns det något mer kommunerna och regionen kan göra, infrastrukturministern, för att lägga fram mer fakta och underlag i framtagandet av projekt i infrastrukturplanen?


Anf. 123 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Som jag har varit inne på är denna sträcka väl känd, och den har utretts flera gånger sedan 2003. Den fanns med i Trafikverkets förslag på åtgärder i den förra nationella planen, så omständigheterna, skicket och riskerna för trafiksäkerheten är väl kända.

Som jag sa är behoven stora inom infrastrukturen, och regeringens prioritering kommer fortsatt att vara att förbättra den infrastruktur vi har, det vill säga reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Då handlar det om att värna det vi redan har byggt och att göra investeringar i infrastruktur där det behövs.

Med nollvisionen som grund för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och med de transportpolitiska målen som utgångspunkt är det viktigt att Trafikverket eller kommunala väghållare fortsätter att implementera rätt insatser i vägnätet där de gör nytta. Jag kan också lägga till att Trafikverket har ett uppdrag om att arbeta systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Varje dödsfall i trafiken är en djup tragedi, och god trafiksäkerhet är en mycket viktig och prioriterad fråga för regeringen. Det kommer förstås även att vara angeläget när vi tar fram den nya nationella planen. Då kommer förstås denna och även andra åtgärder att åter finnas på bordet.

Jag kan inte föregripa några processer eller det beslut riksdagen ska fatta om vilka ramar regeringen har att förhålla sig till när åtgärder ska prioriteras. Men jag vill avsluta med att tacka ledamoten för engagemanget och tonläget, för detta är något vi gemensamt behöver ta ansvar för. Mina slutord blir att regeringen förstås kommer att göra vad den kan för att höja trafiksäkerheten och se till att Sverige får en robust och säker infrastruktur som man kan lita på.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:685 Säkerheten på Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud

av Mats Wiking (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

E45 är Sveriges längsta väg och går mellan Göteborg och Karesuando. E45 tillhör den av Trafikverkets utpekade vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. E45 är dessutom rekommenderad som primär transportled för farligt gods.

E45 från Vänersborg förbi Mellerud är den klart sämsta delen av Västra Götalands stora vägar E6, E20, väg 40 och E45. Delen har tre plankorsningar mellan väg och järnväg, vilket är något man slutade bygga redan 1920. Sträckan har en gammal dragning (från 1840-talet) med två fält utan separering och går genom flera tätorter med hastighetsbegränsning (50 kilometer i timmen, där trafiken blandas med gång-, cykel- och mopedtrafik). Vägen är hårt trafikerad med 8 000–10 000 fordon per dygn, och lastbilstrafiken har ökat med 80 procent sedan 1994.

Sträckan saknar parallellvägar för separering av långsam och snabb trafik och har 200 utfarter från fastigheter eller lokalvägar, vilket skapar stora olycksrisker. Totalt under de två senaste åren är antalet olyckor på vägsträckan uppe i 32 olyckor, varav fyra olyckor med dödlig utgång och fyra med mycket allvarliga skador. Går man ytterligare tillbaka i tiden kan man se att olyckor av olika slag har inträffat på vägsträckan vid ett flertal tillfällen varje år. Trafikverket, berörda boende längs vägen och berörda kommuner har under ett antal år haft med vägsträckan som en prioriterad åtgärd.

Förslaget från Trafikverket är att göra en så kallad två-plus-ett-väg för att skapa mer trygghet vid omkörningar och mötande trafik. Tyvärr har dock vägsträckan vid flera tillfällen hamnat precis utanför infrastrukturplanen. Vi socialdemokrater i Fyrbodal anser att vägsträckan är prioriterad utifrån den stora olycksrisken och den tunga och intensiva trafik som trafikerar vägen dygnet runt. Betonas ska också att vägen går genom ett jordbruksområde, vilket innebär att många långsamma fordon blandas med vanlig trafik.

Vi ser att antalet olyckor har ökat frekvent under senare tid, och tyvärr har flera olyckor haft dödlig utgång. Trafikverket anser att vägen är högprioriterad.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är därför följande:

 

Avser statsrådet att ta med Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud som en prioriterad sträcka i infrastrukturplanen, och om inte, vad krävs för att sträckan ska inkluderas?