Säkerheten för svensk tullpersonal

Interpellationsdebatt 1 december 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 26 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Jag önskade Isak From en trevlig helg. Jag får göra det en gång till lite senare. Jag beklagar min förvirring. Men det kan i och för sig aldrig vara fel att önska någon en trevlig helg.

Fru talman! Richard Jomshof har frågat mig vad jag anser om de uppgifter som framkommit i medier, där personal vid Tullverket uttryckt kritik mot sin myndighetsledning, och om jag kommer att agera i frågan.

Sverige befinner sig i ett nödläge. Kriminaliteten har systematiskt infiltrerat stora delar av vårt samhälle och leder till ett hänsynslöst våld. Den kriminella ekonomin som göder den organiserade brottsligheten måste strypas. Tullverket befinner sig i frontlinjen i det arbetet. Myndighetens beslag av bland annat narkotika och vapen är ett stort bidrag i kampen mot den grova kriminaliteten.

Många tulltjänstemän befinner sig i ett utsatt läge. Tulltjänstemän i yttre tjänst har en särskilt utsatt position, och de vet inte vilka de kommer att träffa under sin arbetsdag. Jag tar tulltjänstemännens oro på största allvar.

Varje person i Sverige, oavsett var den arbetar, ska känna sig trygg på sin arbetsplats. Samtidigt är det Tullverkets ledning som har det yttersta ansvaret för personalens säkerhet. Regeringen arbetar dock aktivt med att förbättra säkerhetssituationen för Tullverkets anställda. Exempelvis har regeringen mot bakgrund av den exceptionella våldsutveckling som skett gett Tullverket i uppdrag att se över och redovisa de avvägningar myndigheten har gjort avseende behov av utrustning, inklusive vapen, för de anställda vid myndigheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag välkomnar också att myndighetens ledning nu genomför en översyn av möjligheten till beväpning vid kontroller som ska vara klar i början av 2024.


Anf. 27 Richard Jomshof (SD)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret.

Tullverket är en av våra viktigaste myndigheter, inte minst med tanke på att man såklart försöker förhindra införsel, smuggling, av illegala vapen och narkotika till Sverige.

Personalstyrkan har dock under lång tid varit underdimensionerad. Men det är inte bara detta som är problemet. Tullinspektörerna förväntas många gånger ingripa mot grovt kriminella personer utan att ha tillgång till tjänstevapen.

I mitten av oktober rapporterade medierna om ett internt brev, undertecknat av samtliga 24 gruppchefer inom Tullverkets kontrollverksamhet i region Syd, där väldigt skarp kritik framförs mot generaltulldirektören. I brevet pekar gruppcheferna på flera tydliga brister samtidigt som de beskriver myndighetens utveckling som en stor fara för Sverige.

I brevet kan man bland annat läsa att personalen har fått i uppgift att backa undan, det vill säga vika ned sig, i situationer som bedöms som farliga. Det ges dock inga exempel på vilka situationer det i så fall skulle röra sig om. Detta är självklart allvarligt. Framför allt med tanke på att syftet är att förhindra att narkotika och illegala vapen förs in i Sverige är det allvarligt att personalen får order om att vika ned sig och dra sig undan när situationen så kräver.

Man nämner även ett konkret exempel där en obeväpnad kontrollgrupp hittade 370 kilo cannabis i en lastbil med spårsändare i Helsingborg. Gruppen befarade att smugglarna skulle kunna försöka ta tillbaka narkotikan och tillkallade polisens insatsstyrka. Det tog sju timmar innan den var på plats.

Man pekar även på att beslagtagen narkotika för hundratals miljoner förvaras i lokaler som inte är skyddsobjekt och dit bland annat hantverkare och servicepersonal har tillträde.

Man anklagar också generaltulldirektören för att ljuga, vilket är allvarligt. Man anklagar henne för att i medierna skönmåla situationen och gömma sig bakom underställda chefer. Redan för ett år sedan vände man sig till henne och pekade på dessa allvarliga brister, och ingenting har hänt.

Tullpersonalen utsätts ofta för stora risker och ibland även för direkt livsfara. Med anledning av det framför man i detta brev bland annat krav på bättre bemanning. Man framför krav på bättre säkerhet och, såklart, beväpning för tullpersonalen. Efter att detta uppmärksammades i medierna har gruppchefer i region Öst, Stockholmsområdet, valt att ge kollegorna i region Syd sitt oreserverade stöd. Här i Stockholmsområdet har man också beslutat om att sluta ingripa vid underrättelser om vapen eller farliga personer och i stället skicka dessa ärenden vidare till polisen. Det är naturligtvis en ohållbar situation.

Det är klart att det är bra att man har fått i uppdrag att se över och redovisa de avvägningar man har gjort och dem man avser att göra eller gör i dag, inte minst vad gäller utrustning - inklusive vapen - för de anställda. Men jag hoppas ändå att regeringen och statsrådet har en åsikt i frågan, och det skulle vara intressant att höra den här i dag. Jag tror även att det hade varit viktigt.


Anf. 28 Eric Westroth (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det gläder mig - och jag är väl inte direkt förvånad - att finansministern i sitt svar månar om Tullverkets personal och dess säkerhet. Jag läste även att finansministern tillsammans med statsministern varit på besök hos Tullverket i Göteborg, så jag är övertygad om att finansministern personligen har fått ta del av de önskemål som Tullverkets personal har.

Tullen är en förhållandevis liten myndighet med inte speciellt höga anslagsnivåer. Den har fått successivt höjda anslag de senaste åren, men den har varit eftersatt under lång tid. Framåt skulle det behövas kraftiga satsningar på myndigheten. Samtidigt har svenska politiker och vanliga medborgare stora förväntningar på Tullverket och dess arbete och personal. Förutom att se till att rätt uppbörd betalas för gods som kommer in till Sverige och EU räknar man med att myndigheten ska eftersöka och hitta illegala varor som kriminella försöker smuggla in i landet.

Bland det mest allvarliga är försöken att smuggla in vapen och narkotika som de kriminella nätverken i Sverige har behov av och som de finansierar sin verksamhet med. Tyvärr har vi sett att tillgången på illegala vapen är god i Sverige. Jag vill påpeka att dessa sällan har sitt ursprung hos legala vapenägare utan att det handlar om automatvapen och handeldvapen som ofta har sitt ursprung i konflikthärdar, till exempel kriget på Balkan på 90-talet.

Nu pågår ännu ett krig i vår omedelbara närhet där militära vapen förekommer i en omfattning som vi inte har sett sedan Balkankonflikten. Redan nu finns det indikationer på att kriminella gäng i Sverige erbjuds att köpa vapen från Ukraina, vilket är ett problem som sannolikt kommer att öka och vara bestående i Europa och Sverige under decennier framöver.

När det gäller narkotikasmuggling gör Tullverket allt fler och större beslag. Det är naturligtvis positivt att tullen gör dessa beslag och förhindrar narkotikan att komma ut på gatan. Om mängden narkotika vid beslagen blir allt större kan det dock finnas anledning att förmoda att smugglarna anser att det är förhållandevis liten risk att knarket ska fastna i tullens filter. Om de ansåg att risken för upptäckt var stor skulle de snarare skicka fler och mindre sändningar, men statistiken talar tyvärr för det omvända.

Vi har i medierna kunnat läsa att det finns ett stort missnöje hos Tullverkets kontrollpersonal och att de har skickat ett brev till Tullverkets ledning. Jag hoppas att finansministern har fått ta del av brevet. Jag har själv läst en censurerad version då brevet bedöms omfattas av sekretess.

I brevet framgår att man efterfrågar framför allt tre saker: att tulltjänstemän på grund av den ökade hotnivån i större utsträckning ska ges möjlighet att bära tjänstevapen, att de lokaler där narkotika och vapen förvaras ska ges en bättre skyddsnivå för att förhindra eventuella försök till återtagande av beslagtaget gods samt att antalet anställda ska öka så att det finns en rimlig chans att ha fler anställda på plats under fler av dygnets timmar och därmed bättre kunna göra det vi förväntar oss.

Därför undrar jag om finansministern och regeringen är beredda att göra de förändringar och tillskott av medel som skulle behövas för att tillgodose de önskningar som personalen uttrycker i brevet.


Anf. 29 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag vill tacka interpellanten för dessa frågor, som är enormt viktiga. Låt mig bara börja med att zooma ut lite.

Sverige befinner sig i ett nödläge. De senaste åren har den grova kriminaliteten och råheten vuxit sig allt starkare. Barn går omkring med automatvapen i Sverige, och i vissa fall dödar barn andra barn. Det finns en bild jag inte får bort från näthinnan: Jag läste om den 13-åriga pojke som hittades i en skogsdunge, mördad för att han inte ville vara med i ett kriminellt gäng. Det handlar om en ung pojke i Sverige 2023. För några år sedan trodde och såg vi nog inte att det skulle gå så långt.

Nödläget gör också att politiken definitivt måste möta upp detta för att vända utvecklingen, och det är våra fyra partier överens om. Det är otroligt viktigt. Redan när vi var i opposition kom ju våra partier - Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna - vid ett flertal tillfällen överens om mer pengar till polis, rättsväsen och tull. Men det kommer att behövas mer framöver för att dessa myndigheter ska kunna göra det de är satta att göra.

På tal om råheten och brutaliteten är det självklart så att Tullverkets personal i dag möter andra situationer än den gjorde för fem, tio eller femton år sedan. Som ansvarig för Tullverket känner jag ett enormt ansvar just för att myndigheten ska ha de verktyg och de resurser den behöver och att vi verkligen lyssnar när det gäller detta.

Just nu arbetar vi med en lagrådsremiss av det första delbetänkandet från Tullbefogenhetsutredningen. Det är en utredning som tittar på att ge tullens personal mer befogenheter, exempelvis utökade befogenheter att använda våld. Som jag nämnde tidigare har vi också, på grund av säkerhetsläget, gett Tullverket i uppdrag att här och nu se över behovet av utrustning - inklusive vapen - för de anställda. På vilket sätt skulle vapen användas och i vilka fall?

Detta är viktiga delar, och det är viktiga steg som vi tar. Jag är övertygad om att det går att vända en utveckling, men då måste man både säga som det är och ge alla berörda myndigheter de verktyg och resurser som behövs.

Med detta sagt: Jag tar frågan på största allvar. Jag tar frågan om tullpersonalens säkerhet och trygghet på största allvar. Jag kan också passa på, eftersom jag blev påmind av Eric Westroth, att nämna besöket i Göteborg och det fantastiska arbete som tullens personal gör runt om i Sverige. Det är engagerade, effektiva och smarta medarbetare som gör ett fantastiskt jobb för att just vara en del i arbetet mot den kriminella ekonomin. Tullen behövs, och andra myndigheter behövs. Fantastiska medarbetare gör fantastiska saker.

Jag har dock hört och sett mångas oro, och jag tar den på största allvar.


Anf. 30 Richard Jomshof (SD)

Fru talman! Jag håller naturligtvis med om att tullpersonalen gör ett fantastiskt jobb och att det jobb som de utför är oerhört viktigt. Just därför är det också otroligt viktigt att lyssna på dem och att försöka ge dem de verktyg som de behöver för att utföra sitt jobb på ett säkert och bra sätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När vi ändå har denna debatt och diskussion vill jag passa på att påminna om att det här inte är någon ny diskussion. Det har framförts liknande kritik under väldigt många år.

Redan sommaren 2013, alltså för mer än tio sedan, framkom det uppgifter - jag tror att det var i Svenska Dagbladet - som gjorde gällande att tullinspektörer medvetet valde att backa undan eftersom de såg att det fanns personer i bilen som kunde vara farliga och som förmodligen hade vapen. Vi hör om 13 år gamla ungdomar som använder automatvapen. Dessa vapen har ju kommit in i landet just genom smuggling och genom att man kanske vid ett sådant tillfälle har valt att backa undan. Därför är situationen så otroligt allvarlig.

Tullinspektörerna arbetar ju, precis som polisen, mot den grova organiserade brottsligheten. Sommaren 2013 fick Polisförbundets dåvarande huvudskyddsombud Erling Staxäng i Svenska Dagbladet frågan om polisen skulle välja att ingripa vid en sådan situation, det vill säga om man inte var beväpnad. Han sa: Det skulle vi verkligen inte göra - vi hade backat undan. Han sa också: Som huvudskyddsombud skulle jag aldrig vilja höra talas om att man gjorde det. Man vet ju aldrig vilken situation man stöter på.

Det är ju detta som är det orimliga. Polisen säger att de aldrig skulle ingripa, men vi kräver och förväntar oss att tullinspektörerna ska göra det. Det är klart att detta är en ytterst problematisk situation.

I samband med terrordådet 2017, som ni kanske minns, uppmärksammades en annan brist, nämligen att tullinspektörer inte bär tjänstevapen. Polismyndigheten efterfrågade då stöd från tulltjänstemän på Arlanda, men det fanns ingen möjlighet att ge det stödet eftersom de inte hade någon möjlighet att bära vapen. Då valde skyddsombudet att fatta beslut om att skicka hem personalen. Det är såklart en ytterst problematisk situation när det blir på det sättet.

Jag vill verkligen understryka att vi inte kan acceptera att grovt kriminella förväntar sig att det går att föra in vapen och narkotika i Sverige, vilket min partikamrat Eric Westroth var inne på. Att det ibland görs beslag och att de blir av med lite vapen eller narkotika är någonting som de räknar med, för de vet att det ändå är så många sändningar som kan ta sig igenom.

Vi måste bli mycket bättre på att hindra dem och stoppa dem redan vid gränsen. Om det är någonting som är förebyggande är det att säkerställa att vapnen och narkotikan stoppas redan vid gränsen. Om vapnen inte kommer in i landet minskar ju tillgången till de vapen som används i uppgörelser. Om narkotikan inte kommer in i landet minskar tillgången till den narkotika som de säljer för att få fram pengar och finansiera sin fortsatta verksamhet.

Det är klart att detta är en otroligt viktig fråga, och jag vet att regeringen tar den på största allvar. Det är glädjande. Frågan är viktig, och jag kommer att göra vad jag kan för att säkerställa att vi når hela vägen fram och att de får det som de kräver, till exempel att bemanningen ökar i tillräckligt stor utsträckning.


Anf. 31 Eric Westroth (SD)

Fru talman! Tack, finansministern, för svaren!

Vi har ju kunnat läsa i medierna om att Tullverket under hösten har gjort en egen översyn av beväpning och skyddsutrustning för sin personal. Den skulle vara klar före årsskiftet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som finansministern har sagt här har Tullverket fått i uppdrag att se över behovet av utrustning hos myndighetens anställda, inklusive beväpning av desamma. Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2024. Jag förmodar att den relativt korta tiden för uppdraget delvis beror på att man redan visste att Tullverket hade påbörjat en egen liknande översyn.

Jag har med anledning av detta tagit ett initiativ i skatteutskottet för att bjuda in generaldirektören för Tullverket för att redovisa såväl Tullverkets egen översyn som regeringsuppdraget. Jag har gjort detta med förväntan om att även få en redovisning av vilka tillskott Tullverket anser att man skulle behöva för att genomföra det man kommit fram till.

Utan att föregripa resultatet av utredningen hoppas jag att man kommer att föreslå såväl tjänstevapen till den personal som arbetar i yttre tjänst som tillskott av medel för inköp av teknisk utrustning för att i större utsträckning kunna upptäcka smuggling av vapen och narkotika.

Vi får säkert anledning att diskutera detta igen efter att resultaten av dessa båda översyner har presenterats. Jag vill ändå fråga om finansministern och regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna är beredda att tillskjuta de medel som Tullverket anser att man behöver. Hur snabbt kan myndigheten i så fall räkna med att få ta del av ett sådant tillskott?


Anf. 32 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Som ett kort svar på den senaste frågan kan jag säga att vi återkommer tillsammans i budgetförhandlingarna. Jag vet att vi är fyra partier som även i opposition gemensamt har förstärkt rättsväsendet och polisen och att alla organisationer som bekämpar brottslighet hade haft mindre resurser om inte våra tidigare budgetar och vår nuvarande budget hade gått igenom här i riksdagen.

Som interpellanten var inne på befinner sig Tullverket verkligen i frontlinjen i arbetet mot den kriminella ekonomin. Det har alltid funnits narkotika, vapen och annat som har gått över gränser, men nivåerna och utsattheten är annorlunda i dag än vad de var förr - även jämfört med 2013. Det har blivit ännu värre, precis som interpellanten tog upp.

Det är därför regeringen fokuserar på verktyg, resurser och, såklart, lagstiftning. Man ska kunna ha de verktyg och redskap som behövs i arbetet, alltifrån beväpning till andra delar. Resurser är såklart, som vi har varit inne på, en viktig fråga, tillsammans med lagstiftning.

Snart kommer en lagrådsremiss från Tullbefogenhetsutredningen. Den kommer att göra skillnad. Vi har också gett tilläggsdirektiv om att man också ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. Detta är viktigt, och det är ganska galet att det inte har varit så hittills.

Det är egentligen helt ofattbart - det är olagligt att stjäla någonting, men om du låter någon annan köra ut det ur landet är det inte olagligt. Detta ser våra fyra partier till att ändra på nu.

Jag tackar för en bra diskussion och en bra debatt. Det finns mer att göra. Vi kommer att göra mer i alla de delar som jag har nämnt. De som jobbar i denna verksamhet - de som jobbar längst ut i frontlinjen - ska aldrig behöva vara oroliga för att de inte har rätt verktyg och inte har möjlighet att göra det jobb som de är satta att göra. De ska känna riksdagens stöd. Jag hoppas att alla partier i riksdagen kan ställa sig bakom detta och ge dem det stöd som alla tulltjänstemän behöver.


Anf. 33 Richard Jomshof (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Vi kan se uppgörelser på gator och torg i form av skjutningar och sprängningar men också, vilket statsrådet har varit inne på, den organiserade brottsligheten och den växande kriminella ekonomin och, inte minst, narkotikaförsäljningen. I kampen mot den - till stor del importerade - grova brottsligheten är det klart att Tullverket har en oerhört viktig roll att spela. Men vi ska inte glömma bort att vi även har gränspolisen och Kustbevakningen. Dessa tre myndigheter behöver tillskott. Jag vill understryka att vi inte får glömma bort gränspolisen och Kustbevakningen, för de har också en väldigt viktig roll att spela i sammanhanget.

Det är klart att vi inte kan tillåta att situationen ser ut som den gör i dag, när grovt kriminella tillåts att smuggla vapen och narkotika - ibland tyvärr obehindrat. Har man passerat några av våra gränsövergångar - inte minst Öresundsbron - vet man att det finns tillfällen då de är mer eller mindre obevakade och man väldigt enkelt kan ta sig in i landet med det ena och det andra. Det är klart att detta är en problematisk situation.

Jag kommer själv att följa frågan. Det ska bli intressant att se vad man kommer fram till i utredningen. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans ska kunna säkerställa att Kustbevakningen, gränspolisen och Tullverket får de resurser som de efterfrågar och, framför allt, de verktyg som de behöver för att utföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt.


Anf. 34 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Jag tackar för diskussion och debatt i en fråga som är viktig att belysa.

Tulltjänstemän runt om i Sverige gör ett fantastiskt jobb, ibland under väldigt tuffa förhållanden. Tullen har det senaste året lyckats väl i sina tillslag mot både narkotika och vapen, vilket är glädjande. Men som interpellanten säger flödar det fortfarande in över gränserna, och det måste vi få stopp på. Det gäller även andra delar av den kriminella ekonomin, till exempel bedrägerier och annat till otroligt stora belopp som göder denna verksamhet.

Som ansvarig för Tullverket lovar jag att göra min del. Våra partier kommer att återkomma i budgetförhandlingar, men det är inte läge för det här och nu. Som sagt har vi tidigare stärkt dessa verksamheter, och det kommer med stor sannolikhet att behöva göras igen. Tack och trevlig helg!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:196 Säkerheten för svensk tullpersonal

av Richard Jomshof (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I mitten på oktober rapporterade Sydsvenskan och Skånska Dagbladet om ett internt brev – undertecknat av samtliga 24 skånska gruppchefer inom Tullverkets kontrollverksamhet i region Syd – i vilket skarp kritik framförs mot generaltulldirektör Charlotte Svensson. I brevet pekar gruppcheferna på flera tydliga brister inom Tullverket, samtidigt som man beskriver myndighetens utvecklig som en ”stor fara för Sverige”.

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta mot den organiserade brottsligheten och stoppa fordon för att söka efter vapen och narkotika, vilket ofta innebär att tullpersonalen utsätter sig för stora risker och ibland även direkt livsfara. Med anledning av detta framför man i brevet bland annat krav på bättre bemanning, bättre säkerhet och beväpning för tullpersonalen.

Efter uppmärksamheten i medier har gruppchefer i region Öst, Stockholmsområdet, valt att ge kollegerna i region Syd sitt oreserverade stöd. Samtidigt rapporterar medier att gruppcheferna i region Öst har fattat beslut om att sluta ingripa vid underrättelser om ”vapen eller farliga personer” och att dessa ärenden kommer att lämnas vidare till polisen.

Trots att liknande kritik har framförts vid flera olika tillfällen de senaste åren har ingenting hänt, annat än att brottsligheten har blivit grövre och bättre organiserad.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Vad anser ministern om de uppgifter som framkommer i artiklarna, och kommer ministern att agera i frågan?