Postnords ägardirektiv

Interpellationsdebatt 1 december 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 48 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! har ställt mig två frågor. För det första har han frågat hur jag genom statens styrning säkerställer att Postnord uppfyller samhällsuppdraget om brev- och pakettjänster upp till 20 kilo till alla hushåll i hela landet. För det andra har han frågat hur jag säkerställer att Postnords agerande är förenligt med statens ägarpolicy och bolagsstyrningsmodell.

Bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen (2005:551). I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation, förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. I detta ingår att säkerställa ändamålsenlig intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad.

Jag förväntar mig att Postnord lever upp till de krav som reglerna på postområdet ställer. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Jag förutsätter att även detta följs.


Anf. 49 Isak From (S)

Fru talman! Tack för svaret, finansminister Elisabeth Svantesson, även om det var ganska kort!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag ställde interpellationen eftersom jag, precis som Elisabeth Svantesson, har följt Postnords verksamhet. För ett drygt år sedan gav ju Elisabeth Svantesson Postnord berättigad offentlig kritik då det visade sig tydligt att Postnord inte levde upp till kravet att leverera post i tid.

Nu framkommer att Postnord ställer in postutdelningen till ett antal radhusområden. Post- och telestyrelsen, PTS, har utifrån Postnords agerande beräknat att om Postnord gör på samma sätt i andra liknande radhusområden skulle ungefär 250 000 hushåll inte få sin post levererad. Det innebär att många äldre kommer att bli tvungna att ta sig till närmaste postkontor för att hämta sin post.

Postnord vill att man ska samla postlådorna i sådana områden till centrala platser. Men då behövs lantmäteriförrättning. Regeringen fattar beslut kollektivt, och Lantmäteriet är också regeringens myndighet. Lantmäteriet säger: Det där har vi inte tid med just nu. I varje fall kommer det att ta ganska lång tid, och någon ska betala för det.

Med de premisserna fortsätter Postnord att ställa in postutdelningen av brev och paket upp till 20 kilo till många boende i radhusområden. Är det rimligt? Uppfyller man då samhällsvillkoret? Samhället har faktiskt gett ett extra uppdrag här. Eftersom Postnord är helt dominerande på marknaden har man fått Post- och telestyrelsens uppdrag att säkerställa postleveranser till alla i hela Sverige. Nu ställer man in det.

Det är grunden för denna interpellation till finansministern. Finansministern är ansvarig för de statliga bolagen, och Postnord är ett statligt bolag. Det är utgångspunkten för mitt uppdrag.

Mina frågor till finansministern är: Tycker hon att Postnord uppfyller samhällskravet när man agerar på det här sättet? Avser regeringen att fatta något beslut för att säkerställa att alla som bor i Sverige får sin post och sina paket?


Anf. 50 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Tack, interpellanten, för denna fråga! Det är en fråga som verkligen berör många. Postfrågan är levande och stark, även om vi har förändrat våra beteenden och det ser annorlunda ut i dag. Hela postdistributionen innefattar mycket paket och många brev som ska nå många människor runt om i landet.

Jag har lite statistik. Helåret 2022 var första året som Postnord inte klarade kvalitetskravet i postförordningen på 95 procent. Då låg man på 94,7 på helårsbasis.

Under egentligen hela våren har Finansdepartementet intensifierat sin dialog med Postnord och haft betydligt tätare kontakt och uppföljning med bolaget. Det har gjorts genom löpande uppföljning av statistik och möten med Postnord, eftersom vi vill följa upp utfallet, trenden och de åtgärder som Postnord genomför. Det är viktigt för oss att verkligen följa att man lever upp till sin uppgift.

Postnord har satsat en del resurser för att komma till rätta med problemen man haft. Vad vi kan se har de insatserna gett resultat, då man sedan i september återigen når målet. Det är 95,6 för september i år och 95,3 för oktober, för att vara exakt.

Isak From nämner helt riktigt att PTS har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post, speciellt den samhällsomfattande posttjänsten, och de trädde i kraft i april 2023. Det här ger, som interpellanten också sa, Postnord möjlighet att anvisa en ny plats, till skillnad mot hur det var tidigare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det här påverkar såklart många, men siffran som jag hörde interpellanten nämna - 200 000-250 000 - tror jag faktiskt är felaktig. Det kan vi återkomma till.

Bakgrunden till ändringen av föreskrifterna är att vissa områden är planerade på ett sätt som gör att fordonstrafik är olämplig och också kan innebära en trafiksäkerhetsrisk. Det kan även finnas till exempel bommar eller förbud mot fordonstrafik.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vad som krävs av den som tillhandahåller post för att den ska kunna anvisa en ny plats för postanordning, inklusive postlåda. Det innebär självklart en omställning på vissa platser, och det har jag väldigt stor respekt för. Men min uppfattning är att det inte är i den omfattning och på de nivåer som interpellanten nu nämner.

Slutligen ska vi självklart ha en väl fungerande postverksamhet i hela landet. Det är en viktig fråga för regeringen. Man ska kunna lita på att posten, breven, kommer i tid. Det är min grundläggande inställning. Den är inte svårare än så, men det är inte alltid lika lätt för bolagen att leva upp till.


Anf. 51 Isak From (S)

Fru talman! Tack, finansministern, för förtydligandet! Det är klart att det är välkommet, och jag tror att det också är helt nödvändigt, att Finansdepartementet har en aktiv ägardialog. Inte minst efter pandemin har posttjänsterna ytterligare förändrats till fördel för mycket mer paket och färre brev. Nu blir det väl lite julkort. Men det kanske inte är de som är viktigast, utan det är ju brev från myndigheter och annat som måste komma fram i tid utifrån lagstiftningen.

Fru talman! Jag tog mina siffror från medierna när jag skrev interpellationen. Där framgick det att Postnord bedömde det till 250 000. Postnord har sedan kontaktat mig och sagt att det inte är så. Däremot finns den siffran hos PTS. De bedömer att det kan vara 250 000 hushåll som är i samma situation. De handlar alltså till exempel om radhuslängor där det är lite trängre och Postnord inte kommer fram med sina lastbilar eller lätta lastbilar. De ställer nu om sin fordonsflotta. När de ställer in leveranser och hänvisar till närmaste postkontor innebär det att alla i området, även äldre och funktionshindrade, måste hämta sin post på närmaste postkontor. Det kan vara någon kilometer dit, men det kan också vara några mil. Det är inte rättvist och inte rättssäkert. Det följer inte lagstiftningen.

Man måste invänta förändringar och ge rimliga tidsramar när man ålägger områden att ställa om och anlägga nya platser där de kan ha postlådor. Den här frågan måste hela regeringen jobba med och dessutom ge hänvisning till Lantmäteriet, som är regeringens myndighet, att också jobba med. Det duger inte att säga att det inte är någon prioriterad uppgift, att den kommer att kosta si och så mycket pengar och förmodligen ta ett och ett halvt år. Det är inte rimligt.

Det handlar ju om en och samma regering. Jag förutsätter att Finansdepartementet har lite dialog med berörda statsråd, för jag kan annars garantera att många boende ute i dessa områden inte kommer att känna sig speciellt nöjda. Pensionärsorganisationer har redan reagerat och sagt att det här är fullständigt oacceptabelt och att vi inte kan ha det så här.


Anf. 52 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag kan försäkra ledamoten och de som lyssnar på läktaren eller tittar på webbsändningen nu eller lite senare att Finansdepartementet fortsätter att följa den här frågan väldigt noga. Vi kommer att återkomma med statistik och självklart ha dialog med bolaget för att säkerställa att leveranskvaliteten håller över tid. Det är otroligt viktigt, för det är deras uppgift.

En av händelserna bakom frågan som just nu har aktualiserats var en incident i de norra delarna av Sverige där det blev svårt för Postnord att komma fram. Precis som Isak From var inne på har alltså föreskrifterna ändrats.

I grund och botten ska Postnord göra sitt jobb och leverera i tid. De måste också självklart ha säkra platser att göra det på. Vi kommer garanterat att följa frågan, och jag är helt övertygad om att även Isak From kommer att göra det. Tillsammans ska vi se till - särskilt jag som är ansvarig - att bolaget gör det bolaget ska göra.


Anf. 53 Isak From (S)

Fru talman! Jag kommer att fortsätta följa frågan, och näringsutskottet kommer också att träffa Postnord, bland annat mot bakgrund av den här situationen.

Det har även uppmärksammats att Postnord är väldigt duktiga, framför allt via sina postombud, på att leverera droger och vapen som gängkriminella skickar. Det är en fråga som förmodligen hör hemma i en helt annan interpellationsdebatt, men här fokuserar jag på att medborgarna i Sverige ska få sina postförsändelser. De ska få dem i tid, och det ska vara rättssäkert.

Tack för debatten! Jag önskar finansministern en trevlig helg.

Interpellation 2023/24:231 Postnords ägardirektiv

av Isak From (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

För ungefär ett år sedan uppmärksammades det av Kalla faktas granskning av Postnord att Postnord hade problem att få ut post i tid och att brevbärare som då slog larm hotats med avsked. Brevbärare har också vittnat om hög arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållanden. Sedan postutdelningen skalades ned till varannan dag har Postnord haft problem med att nå upp till leveranskraven man är skyldig att följa inom sitt samhällsuppdrag.

Då fick också Postnord berättigad hård kritik från finansminister Elisabeth Svantesson, M, som då krävde svar från Postnord.

– Man ska kunna lita på att posten kommer i tid, och att Postnord är en bra arbetsgivare, sa då Svantesson till TV4 Nyheterna.

Nu framkommer det åter att Postnord helt stoppar utkörning av post till radhusområden, och boende tvingas själva åka och hämta posten på närmaste postkontor som kan ligga många kilometer och ibland mil bort.

Postnord självt uppger att upp mot 250 000 hushåll i radhus skulle kunna bli föremål för Postnords nya krav. Hittills har sju samfälligheter i landet fått postutdelningen indragen för att de inte mött kravet.

Postnord har ett samhällsuppdrag som innebär att företaget varje vardag samlar in och delar ut adresserade postförsändelser som väger upp till 20 kilo. Uppdraget gäller hela Sverige. Postnord har fått uppdraget att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige, eftersom Post- och telestyrelsen, PTS, har gjort bedömningen att marknaden inte kan säkra tillgången på postförsändelser till hela landet på egen hand.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur säkerställer ministern att statens styrningen av Postnord uppfyller samhällsuppdraget om brev- och pakettjänster upp till 20 kilo till alla hushåll i hela landet och att Postnords agerade är förenligt med statens ägarpolicy och bolagsstyrningsmodell?