Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning

Interpellationsdebatt 19 december 2017

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 52 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Herr talman! Tack, Lars Beckman, för interpellationen!

Lars Beckman har frågat mig om jag känner till att de problem som Försäkringskassan har med utbetalningar inom personlig assistans har fortsatt och kräver akuta åtgärder samt vilka åtgärder jag avser att vidta i min tjänsteutövning så att företagen inte blir drabbade av Försäkringskassans sena handläggning.

Lars Beckman har också frågat mig om jag kan tänka mig att arbeta för att införa en lagändring så att myndigheten blir skyldig att göra utbetalningar ett visst datum, förutsatt att alla handlingar är korrekt ifyllda.

I oktober 2016 införde Försäkringskassan efterskottsutbetalning av assistansersättning för ca 90 procent av alla assistansberättigade. Syftet var att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen samt att minska de felaktiga utbetalningarna.

Jag instämmer med Lars Beckman i att idén med förändringen var god. Det är en bra åtgärd för att uppnå en bättre kontroll. Det är också en naturlig ordning för de flesta affärsdrivande verksamheter att man får betalt när en tjänst har utförts och redovisats.

Under hösten 2016 införde Försäkringskassan en möjlighet för assistansbolagen att lämna tidsredovisningar digitalt. Hösten 2017 införde myndigheten ytterligare en tjänst som gör det möjligt att även registrera assistenter som utför personlig assistans elektroniskt. Detta är uppgifter som krävs för att utbetalningar ska kunna göras. Under våren 2017 driftsatte myndigheten också ett helt nytt handläggningsstöd för alla handläggare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sammanlagt innebär detta att stora förändringar i handläggningen har genomförts hos Försäkringskassan under det senaste året för att förenkla redovisningen och snabba på handläggningen. Införandet har medfört vissa inkörningsproblem under en viss tid, vilket har bidragit till längre handläggningstider och svårigheter med utbetalningar av assistansersättningen.

Jag fick i förra veckan information från Försäkringskassan om att handläggningen har fungerat bra under denna höst och att myndigheten är på god väg att komma till rätta med inkörningsproblemen. För att en utbetalning ska kunna ske efter att assistans har utförts krävs dock att en komplett redovisning från anordnaren har inkommit till myndigheten. Detta är nödvändigt för att rättssäkerheten ska kunna garanteras.

Försäkringskassan har informerat mig om att uppemot 40 procent av de underlag som assistansanordnare skickar in, som ska ligga till grund för utbetalningen, är ofullständiga och behöver kompletteras. Effekten av ofullständiga underlag från anordnare är en fördröjd handläggning och utbetalning.

Försäkringskassan lägger ned mycket tid på kontakter med assistansanordnare för att komplettera underlag och på att informera om vikten av att lämna rätt och fullständiga uppgifter. På grund av det oväntat stora kompletteringsbehovet ligger myndigheten ännu inte helt i fas med utbetalningarna.

Försäkringskassans skyldighet att betala ut assistansersättning den 20 varje månad regleras i förordningen om assistansersättning. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt. Utöver att extra resurser har tillsatts för att handlägga inflödet av underlag har Försäkringskassan infört ytterligare ett utbetalningsdatum per månad för att assistansberättigade och anordnare ska kunna få ersättning så fort som möjligt. Om underlagen för utbetalning är korrekt ifyllda finns alltså redan i dag såväl bestämmelser som förutsättningar för Försäkringskassan att göra snabba utbetalningar.


Anf. 53 Lars Beckman (M)

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret!

Denna interpellation handlar om huruvida tusentals personer ska kunna köpa julklappar i år. Denna interpellation handlar om huruvida de privata assistansföretagen ska få betalt av Försäkringskassan, vilket skulle betyda att de kan betala ut lön på fredag.

Denna interpellation handlar alltså om människor. Den handlar om tusentals anställda som har fått se sina löner bli för sent utbetalade och som nu riskerar att inte kunna köpa julklappar på fredag.

Herr talman! Statsrådet Mikael Damberg har ägnat en stor del av 2017 åt att prata om 30 dagars betalningstid. Han har rest land och rike runt. Han har varit väldigt intresserad av att skapa korta betalningstider, och han har också berättat varför detta är viktigt.

Naturligtvis borde statsrådet Mikael Damberg i stället ha satt sig i ett rum med statsrådet Åsa Regnér. Han borde ha kallat till sig Försäkringskassan och försökt att få Försäkringskassan att börja betala ut pengar i tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Den attack som har skett mot välfärdsföretag, herr talman, ska man nog se som en samlad bild. Denna regering började med att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det slog naturligtvis stenhårt mot de privata assistansföretagen, vars anställda assistenter till ungefär 25 procent är under 25 år.

Regeringen har inte räknat upp den statliga ersättningen i förhållande till de kollektivavtal som är tecknade. Detta innebär en oerhörd press på såväl de funktionsnedsatta i Sverige som på de privata assistansföretagen.

Man gick även över till efterskottsbetalning. Då hade det väl inte varit helt otänkbart att regeringen och Försäkringskassan skulle ha lyssnat på de varningssignaler som kom? Det var ju inte så att företagen satt stilla och inte försökte att påverka Försäkringskassan och regeringen.

Den 21 juni skrev till exempel Vårdföretagarna ett brev till Försäkringskassans styrelse, vilket jag är helt säker på att statsrådet Åsa Regnér känner till, där man varnade för konsekvenserna av att införa efterskottsbetalning när it-systemen inte var på plats. Det framgår ju av statsrådets svar att det har funnits stora inkörningsproblem.

Jag skulle vilja se det privata företag som kan skicka ett brev till Skatteverket och säga: "Kära Skatteverket! Vi kan inte göra inbetalningar av arbetsgivaravgifter eller moms nu, på grund av att vi har inkörningsproblem i våra it-system."

Jag är ganska säker på, herr talman, att Skatteverket skulle strunta fullkomligt i en sådan förklaring. Jag tycker att det är mycket tråkigt och tragiskt att denna regering konsekvent har gått till attack mot Sveriges funktionsnedsatta. Det känns som att frågan om efterskottsbetalningen går i linje med den politik man har bedrivit.

Jag ska berätta om ett företag i Gävle. Det var därför jag skrev denna interpellation, och jag har frågat den berörda kvinnan om jag får läsa upp detta. Hon skriver så här:

"Detta gör att en av mina kollegor ringer Försäkringskassan i Östersund och frågar om Försäkringskassan inte har något ansvar eller skyldighet att betala ut pengarna då. De hänvisar till att de inte har någon skyldighet att betala ut några pengar i tid, för det fanns inget juridiskt skrivet om det - bara att de kan och ska betala ut när de har tid. Han sa att vi kunde kolla juridiken, men det fanns inget stöd för det, varpå han avslutade samtalet med att slänga på luren i örat på min kollega."

Detta är verkligheten, statsrådet. Detta är verkligheten för de företag som nu sliter med att kunna betala ut pengar till sina anställda till jul.


Anf. 54 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Låt mig börja med att nämna vad syftet med LSS och personlig assistans är. Det är att människor ska kunna leva självständiga liv, vilket vi som moderater värnar väldigt mycket om.

Assistansreformen är viktig. Den är en central frihetsreform, vilket jag tror att Åsa Regnér håller med om. Som moderat är jag stolt över att vi tillsammans med den övriga borgerliga regeringen 1991-1994 genomförde denna frihetsreform.

Regeringens regleringsbrev och den ändrade rättspraxisen har skapat oro. Konsekvenserna har blivit förödande för personer med funktionshinder och för deras anhöriga. Denna debatt handlar om hur detta har drabbat de företag och de medarbetare som jobbar med personer som berörs av denna frihetsreform.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Förutsättningarna för att bedriva assistans har förändrats helt och hållet genom åren. Lars Beckman nämnde en hel del saker som har förändrats på området. Lägg till obligatorisk tillståndsplikt, administrativa pålagor, dokumentation och de efterskottsbetalningar som dagens debatt handlar om.

Som både ministern och Lars Beckman nämnde var tanken med efterskottsbetalningarna att man skulle ha kontroll på och få en rättssäker hantering av assistansersättningen. Men vi ser ju att det har blivit precis tvärtom för företag som bedriver assistans på området.

Det är mycket skrämmande att fyra av tio företag, vilket framgår av undersökningar, får vänta längre än 31 dagar på ersättning, och det blir bara sämre och sämre för de här företagen. Det handlar om att företag går omkull eller att medarbetare inte får ut sina löner i tid. Här har vi då en myndighet som har ansvar för de sena utbetalningarna. Svenska myndigheter får inte bete sig på det här sättet. Det är oacceptabelt.

Jag följer upp med Lars Beckmans fråga om det är så att ministern och regeringen avser att göra någon lagändring så att myndigheterna helt enkelt blir skyldiga att göra utbetalningar ett visst datum. Som sagt: Det är skrämmande att svenska myndigheter betalar ut så här sent. Det är oacceptabelt.


Anf. 55 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Herr talman! Jag trodde faktiskt att regeringen och Moderaterna var överens om att det är viktigt att kontrollera fusk och se till att skattebetalarnas i det här fallet mycket omfattande medel går just till det viktiga syfte som LSS handlar om, det vill säga personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras rättigheter. Jag trodde inte att Moderaterna hade synpunkter på att regeringen, och i det här fallet Försäkringskassan, arbetar hårt för att komma till rätta med fusk och oegentligheter.

Så sent som häromdagen kom en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som visar att den absolut största andelen av alla anordnare inom personlig assistans är seriösa företag, men att problemen med oseriösa företag fortsätter och att det är viktigt att på olika sätt se till att komma till rätta med dem.

IFS har också frågat företagare hur de själva ser på oseriösa bolag i branschen, och de säger att de tycker att det är stora problem med att det fortfarande finns oseriösa aktörer och att det ställer till med problem för de seriösa aktörerna.

När vi pratar om LSS är människorna som har rättigheterna alltid de viktigaste. Men det är också otroligt viktigt att de människor i Sverige som arbetar hårt, med funktionshinder och utan och som sliter ihop de här pengarna, kan lita på att vi gör allt vi kan för att medlen ska användas till de här rättigheterna. Moderaterna brukar anföra företagens rättigheter. Jag tycker att det är otroligt viktigt att medlen används som det var tänkt. Och jag ser att företagen i ISS rapport, som regeringen har beställt, också menar att det är viktigt att på olika sätt ha god kontroll så att pengarna går till det som de var avsedda för och till seriösa aktörer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Efterskottsbetalningar är ett verktyg som Försäkringskassan har infört för att öka kontrollen. Det är sant att man hade inkörningsproblem med detta. Man säger själva att i de fall underlagen håller den kvalitet som de ska fungerar arbetet mycket bättre.

Faktum är att en partikamrat och riksdagsledamot från Moderaterna, Cecilia Widegren, ställde en fråga till mig om precis motsatsen. Så sent som i somras var hon upprörd över att man inte tillräckligt noggrant följer upp fusket i det nya systemet. Det är inte lätt att tillfredsställa Moderaterna i den här frågan.

Vad jag gör under tiden är att arbeta hårt med att se till att medlen går till rätt personer, som har rätt till personlig assistans, och att samtidigt diskutera med Försäkringskassan om hur man kan höja kvaliteten i bedömningarna och se till att det är seriösa aktörer som är de som utför assistansen för människors bästa.


Anf. 56 Lars Beckman (M)

Herr talman! Statsrådet Åsa Regnér har nu stått och sagt att 37 procent av företagen i assistansbranschen är oseriösa, och det förutsätter jag att statsrådet inte menar. Det är nämligen så många, fyra av tio företag, som har fått vänta 31 dagar eller mer på ersättningen - fyra av tio företag!

Statsrådet säger själv i sitt svar att Försäkringskassan har problem med sina it-system och att det skulle vara orsaken. Kontroll har vi ingenting emot. Sedan kan man alltid undra om tidsaspekten är vettig.

Jag pratade med ett företag. Eftersom man har så kort tid på sig från det att de personliga assistenterna ska lämna in signerade tidrapporter betyder det att man har ungefär fyra dagar på sig, eller tre i praktiken, att skicka in handlingarna till Försäkringskassan. Det innebär att det företaget har en anställd som åker runt och hämtar in tidrapporter därför att Postnord inte levererar i tid. Man har alltså en anställd som åker runt och hämtar in tidrapporter. Sedan skickar man in allting korrekt till Försäkringskassan, och ändå får man inte betalt.

Konsekvensen blir, Åsa Regnér, att tusentals personer på fredag inte kan köpa sina julklappar. De personliga assistenterna - vi skulle kunna ha ett helt inlägg till om hur fantastiskt duktiga de är - kommer inte att kunna köpa julklappar på grund av att Försäkringskassan, en statlig myndighet, inte kan betala ut pengar i tid på grund av, som statsrådet själv säger i svaret, administrativt strul, bristfälliga rutiner och personalbrist.

Mikael Damberg sa i torsdags att statliga myndigheter ska betala inom 30 dagar. Han var väldigt klar på den punkten. Han sa också att om inte Försäkringskassan betalar i tid ska man få fakturera ränta och extra avgifter. Det är väl också bra om Åsa Regnér klargör här i dag att företag som under 2017 inte har kunnat få betalt i tid, varit tvungna att få nödkrediter från banker - det är så man har fått lösa likviditetsbristen - kan få ersättning av Försäkringskassan för dessa kostnader.

Den konkreta frågan är alltså: Delar statsrådet Åsa Regnér Mikael Dambergs uppfattning att företag som inte har fått betalt i tid ska fakturera de extrakostnader man har haft? Det var det konkreta besked Mikael Damberg gav.

Sedan är det tyvärr så att när Vårdföretagarna gjorde en undersökning i våras, i mars, var det tre av tio företag som hade fått vänta 31 dagar eller mer. När man nu gjort om samma undersökning är det fyra av tio företag. Det är alltså inte bara de privata vårdföretagen, utan det är även KFO. Utvecklingen har alltså gått åt fel håll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ingenstans i svaret antyder statsrådet - och jag har inte sett någon sådan undersökning - att de sena utbetalningarna skulle bero på ett omfattande fusk som man har upptäckt. Det finns ingen som har påstått det här i kammaren, utan enligt det svar vi har fått i dag beror det på att Försäkringskassan har bristfälliga it-system och för lite personal att man inte har betalat ut pengarna i tid.

Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Kan andra företag som har bristfälliga it-rutiner strunta i att betala moms, skatter och avgifter, precis som Försäkringskassan gjorde när man slängde på luren vid samtalet med företaget i Gävle?

Som sagt: Delar statsrådet Mikael Dambergs uppfattning att de företag som har drabbats av sena utbetalningar ska fakturera ränta och de kostnader som man har haft?


Anf. 57 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Låt mig börja med att påminna om att jag inledde mitt första inlägg med varför LSS, den personliga assistansen, är så viktig just för den som behöver det och dennes anhöriga och att jag är stolt över att det var den borgerliga regeringen som införde den 1991-1994.

Den enskilda personen, individen, ska absolut stå i fokus. Men utan företag och utan medarbetare i dessa företag finns inte stöd för att tillfredsställa behovet hos dem som behöver den personliga assistansen. De kan tyvärr inte leva självständiga liv utan de här företagen och deras fantastiska medarbetare. Det var den ena delen.

Den andra delen är efterskottsbetalningarna. Man ska absolut göra rätt för sig och fylla i papperen korrekt.

Problemet är att pengarna inte betalas ut i tid av en svensk myndighet. Följden blir att många får ta dyra lån för att kunna betala ut löner. Ännu värre är att de kanske tvingas lägga ned sin verksamhet.

Låt mig lyfta fram det Mikael Damberg sa till Lars Beckman under frågestunden: Vi har en lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet, och myndigheter och offentliga aktörer är skyldiga att betala ut inom 30 dagar. Gäller det även på detta område?


Anf. 58 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Herr talman! Som jag sa i mitt svar har Försäkringskassan en skyldighet att betala ut assistansersättning den 20 varje månad. Det står i förordningen om assistansersättningen. Man har också tillskjutit ännu mer medel och infört ytterligare ett utbetalningsdatum per månad för att komma i kapp.

Allt detta kräver att man har underlag från företagen som är av tillräckligt hög kvalitet för att kontrollen ska kunna göras. Försäkringskassan bedömer att 40 procent tyvärr fortfarande inte har det i första vändan. Då tar det längre tid, och ärenden läggs på hög.

För mig är det viktigt att människor som har rätt till personlig assistans får det. Försäkringskassans arbete med detta är navet i denna verksamhet. Det mesta vi talar om här handlar om Försäkringskassans myndighetsutövning, och Försäkringskassan har arbetat hårt med att öka kontrollen och rättssäkerheten och att få en bedömning i landet som är jämn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Med det nya kontrollsystemet ökas också möjligheten att hitta oseriösa aktörer. Men man behöver inte lägga ord i min mun. Jag har inte uppgett någon siffra för hur många det skulle vara, och det behöver vi inte heller göra. Problemet är att det fortfarande finns oseriösa aktörer, vilket ISF också nämner i sin färska rapport. Åtminstone jag tycker att det är en fråga om brukarnas rättigheter och att man håller koll på om dessa medel kommer dem till del eller inte.

Jag tror att det har framgått under mandatperioden att regeringen är angelägen om att se till att medlen går till rätt ändamål, och Försäkringskassan jobbar hårt med det.


Anf. 59 Lars Beckman (M)

Herr talman! Jag tackar Åsa Regnér för debatten.

Låt oss först reda ut var siffran 40 procent kommer från. På ett möte den 9 juni berättade Försäkringskassan för bland andra Vårdföretagarna att 40 procent av underlagen är felaktiga, men de kommer från kommunerna.

Denna debatt handlar om de tusentals personliga assistenter som riskerar att inte kunna köpa julklappar i helgen på grund av Försäkringskassans senfärdighet.

Vi är överens om kontroller och allt sådant, men vi är inte överens om att en myndighet inför en efterskottsbetalning och inte kan betala de privata företagen i tid. De som drabbas av detta är ytterst de funktionsnedsatta och de duktiga personliga assistenterna, som jobbar hårt.

Jag blir förvånad av denna debatt. Jag hade förväntat mig att vi skulle stå på samma sida, för de funktionsnedsatta och för de duktiga personliga assistenterna och för att Försäkringskassan ska fullgöra sin uppgift att betala ut pengar i tid till de företag som har lämnat in fullständig dokumentation.

Jag hoppas att Åsa Regnér bjuder in Vårdföretagarna och andra och att hon tar denna fråga på stort allvar. Det är inte rimligt att företag riskerar att gå i konkurs för att Försäkringskassan inte betalar ut pengar i tid, som assistansföretaget i Jönköping som drivs av en miljöpartist och som vi har kunnat läsa om. Företagen får omfattande likviditetsbekymmer.

Jag önskar Åsa Regnér god jul och gott nytt år. Vi får se om du fortsätter som statsråd eller åker till FN.


Anf. 60 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Herr talman! Jag tackar Lars Beckman för julhälsningen.

Givetvis ska företag ha goda förutsättningar och kunna förutse när de får sina medel. Samtidigt ska Försäkringskassan kunna göra goda kontroller.

När det i somras uppstod problem med Försäkringskassans betalningssystem och kontrollsystem ansträngde man sig mycket, inte minst för att seriösa företag inte skulle drabbas av de problem man hade i systemet. Då var Moderaterna arga för det och ställde frågor till mig om varför man inte var duktigare med fusk. Det är inte lätt att tillfredsställa er i denna fråga.

Men jag är glad om vi är överens om att man måste se till att medlen går till de personer som har rätt till dem samtidigt som man måste ha både ett synsätt och ett system som gör att seriösa anordnare ska ha de bästa förutsättningarna medan oseriösa anordnare ska kunna lita på att man hittar dem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är viktigt att hitta en balans, och mina kontakter med Försäkringskassan ger vid handen att man arbetar hårt med detta för att komma till rätta med de bekymmer som har varit och, framför allt, för att säkerställa att personer som har rätt till personlig assistans får det av seriösa anordnare.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2017/18:243 Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den 1 oktober 2016 övergick Försäkringskassan till att betala ut assistansersättningen i efterskott från att tidigare ha betalat ut i förskott. Förändringen ansågs nödvändig för att få bättre koll på utbetalningarna och för att skapa ett enhetligt system inom hela socialförsäkringsområdet. Själva idén med förändringen var god, men sättet den har genomförts på har fått förödande konsekvenser.

Jag har under ett antal tillfällen blivit kontaktad av olika assistansföretag, stora som små, som berättar att de inte fått någon eller endast delar av assistansersättning utbetald av Försäkringskassan. Detta trots att alla tidrapporter är korrekt ifyllda. Svaren de får från myndigheten när de ringer och frågar vad som hänt är att ofta att de inte hunnit med att betala ut. I en skriftlig fråga tidigare i år har jag uppmärksammat regeringen på problemet, och i svaret, avlämnat i juli, ansåg statsrådet att problemet skulle vara löst i närtid. Nu är det snart jul, och problemet kvarstår.

Vårdföretagarna och Arbetsgivarorganisationen KFO, som tillsammans täcker in de flesta privata assistansföretag och kooperativ, har i en gemensam enkät ställt en rad frågor till sina medlemsföretag gällande Försäkringskassans utbetalningar. Där framgår att nära fyra av tio företag får vänta mer än 31 dagar på ersättning. Hälften av de svarande saknar fortfarande pengar för utfört arbete i augusti. Det handlar om miljontals kronor i innestående utbetalning. Konsekvensen blir att dessa företag får mycket svårt att betala ut löner till sina anställda och riskerar att gå i konkurs på grund av myndighetens senfärdiga utbetalningar. Andra har fått ta dyra banklån eller pantsätta sina hus för att klara av att fortsätta driva sina verksamheter.

Om en privatperson blir sen med att betala en faktura kommer snabbt en påminnelse med förseningsavgift, men något sådant finns inte åt motsatt håll. I 7 § förvaltningslagen finns ett krav på att handläggningstiden hos myndigheter ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Försäkringskassans släpphänta inställning står i direkt kontrast till detta.

Orsaken till att myndigheten kan dra ut på tiden är att det i dagsläget inte finns något lagkrav på att betala ut ersättning inom en viss tid då korrekta handlingar är inskickade. I regleringsbrevet för 2017 står endast: Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problem som uppstår när företag emellan får vänta på betalning och har övervägt lagändring för att få till snabbare betalningsprocesser. Det framstår då som mycket anmärkningsvärt att regeringens egna myndigheter inte sköter sina utbetalningar i rätt tid. 

Därför är mina frågor till statsrådet Åsa Regnér:

 

1. Känner statsrådet till att de problem som Försäkringskassan har med utbetalningarna inom personlig assistans har fortsatt och kräver akuta åtgärder?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i sin tjänsteutövning så att företagen inte blir drabbade av Försäkringskassans sena handläggning?

3. Kan statsrådet tänka sig att arbeta för att införa en lagändring så att myndigheten blir skyldig att betala ut ett visst datum, förutsatt att alla handlingar är korrekt ifyllda?