Tisdag den 19 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:53

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:53

Tisdagen den 19 december 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 november

 

 

Avsägelser

 

2

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som ledamot i skatteutskottet

 

3

Thomas Finnborg (M) som ledamot i civilutskottet

 

4

Karin Enström (M) som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i EU-nämnden

 

5

Fredrik Schulte (M) som ledamot i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Fredrik Schulte (M) som ledamot i skatteutskottet

 

7

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som ledamot i civilutskottet

 

8

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) som ledamot i utrikesutskottet

 

9

Karin Enström (M) som ledamot i EU-nämnden

 

10

Thomas Finnborg (M) som suppleant i civilutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

11

2017/18:282 av Lars Beckman (M)
Lantmäteriets handläggningstider

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

12

2017/18:FPM31 Meddelande om att stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur KOM(2017) 673

UbU

13

2017/18:FPM30 Kommissionens och EU:s utrikestjänsts meddelande om att underlätta militära transporter inom EU JOIN(2017) 41

FöU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

14

2017/18:63 Några frågor om alkolås

TU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

15

2017/18:205 av Lena Asplund (M)
Kvinnor i Försvarsmakten

 

16

2017/18:250 av Lena Asplund (M)
Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

17

2017/18:53 av Tobias Billström (M)
Polisens närvaro

 

18

2017/18:54 av Tobias Billström (M)
Fler redskap för polisen

 

19

2017/18:55 av Tobias Billström (M)
Rån mot elektronikkedjor och butiker

 

20

2017/18:130 av Lars-Arne Staxäng (M)
Förstärkt vittnesskydd

 

21

2017/18:195 av John Widegren (M)
Stärkt äganderätt och näringsfrihet

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

22

2017/18:243 av Lars Beckman (M)
Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

23

2017/18:207 av Sten Bergheden (M)
Vargens påverkan på landsbygden

 

24

2017/18:224 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Ett fungerande växtskydd för jordbruket

 

25

2017/18:229 av John Widegren (M)
Sveriges livsmedelsproduktion

 

26

2017/18:237 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skogsbruket, äganderätten och framtiden

 

27

2017/18:241 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Försörjningstrygghet avseende livsmedel

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

28

2017/18:132 av Lotta Olsson (M)
Specialistsjuksköterskor

 

29

2017/18:169 av Karin Rågsjö (V)
Ensamståendes rätt till assisterad befruktning

 

30

2017/18:223 av Margareta Larsson (-)
Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

 

31

2017/18:232 av Jenny Petersson (M)
Dödfödda barn

 

32

2017/18:247 av Erik Andersson (M)
Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

33

2017/18:116 av Erik Bengtzboe (M)
En tioårig grundskola

 

34

2017/18:117 av Erik Bengtzboe (M)
En ökning av elevernas undervisningstid

 

35

2017/18:118 av Erik Bengtzboe (M)
Lärarnas administrativa arbete

 

36

2017/18:185 av Ida Drougge (M)
Undervisningsgapet

 

37

2017/18:257 av Daniel Riazat (V)
Destruktiva könsnormer

 

 

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

38

2017/18:222 av Jan Ericson (M)
Migrationsverkets skuld till kommunsektorn

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.