Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Interpellationsdebatt 12 juni 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 22 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Fru talman! Jonas Andersson har frågat mig om jag ser att det finns ett problem i dagsläget med att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom vissa av de bidrag som myndigheten delar ut samt vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att säkerställa att MUCF inte bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom de bidrag som myndigheten delar ut.

Låt mig börja med att tydliggöra att jag som statsråd inte kan uttala mig om det enskilda fall som Jonas Andersson tar upp i sin fråga. Hantering av enskilda bidragsärenden är en fråga för myndigheten.

För regeringen är det viktigt att värna ett fritt och självständigt civilsamhälle med en mångfald av organisationer, verksamheter och röster. Det är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Föreningsfriheten är en av de grundläggande rättigheterna som slås fast i regeringsformen. För att säkra existensen av ett självständigt civilsamhälle stöder staten ideella organisationer ekonomiskt.

Jag delar inte Jonas Anderssons bild av att MUCF bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom de bidrag som myndigheten delar ut. MUCF fördelar bidrag till viktiga ändamål som möjliggör verksamhet som skapar gemenskap och tillit mellan människor. Det handlar bland annat om bidrag som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet, motverka och förebygga rasism och intolerans, stärka ställningen i samhället för hbtq-personer, stödja barns och ungas självständiga organisering och inflytande samt att stödja etniska organisationers arbete med kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.

Det ligger i allas intresse att värna bidragssystemens legitimitet. Det är därför självklart att offentliga bidragsmedel inte ska gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar så som de formuleras i grundlagen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Det är anledningen till att de förordningar som styr bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer innehåller demokrativillkor.

Regeringen tillsatte i mars 2018 en utredning för att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Utredningens betänkande lämnades till regeringen i juni 2019 och har remitterats. Arbete pågår nu i Regeringskansliet med att ta hand om förslagen.


Anf. 23 Jonas Andersson i Linköping (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack, Amanda Lind, för svaret på interpellationen!

Att det svenska civilsamhället kan frodas och stå starkt på egna ben är något som Sverigedemokraterna värdesätter. Inte minst är detta viktigt för alla människor som engagerar sig i civilsamhällets många olika organisationer och föreningar, där det skapas stora värden för de inblandade personerna. Civilsamhället har givetvis också en rad positiva effekter för samhället som helhet. Så långt tror jag att jag och Amanda Lind är överens.

Det är intressant att ministern nämner utredningen om demokrativillkoren i statsbidragsförordningar. Det är viktigt att utredningar av det slaget inte bara blir hyllvärmare och får samla damm på Regeringskansliet. Sverigedemokraterna välkomnar om regeringen lägger fram förslag för riksdagen som gör att vi mer kraftfullt kan motverka att olika splittrande och demokratiföraktande organisationer får statsbidrag.

Det finns stora problem i dagens Sverige med splittrande och demokratiföraktande föreningar som med regeringens goda minne får statsbidrag. Vi kan ta det muslimska studieförbundet Ibn Rushd som ett exempel. De får mångmiljonbelopp i statsbidrag varje år från Folkbildningsrådet, trots att de har kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet och trots att de regelbundet har bjudit in olika hatpredikanter till sina möten.

En annan organisation som fått bidrag av MUCF och som ifrågasatts medialt för sina islamistkopplingar är SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, vars Skånedistrikt kapades av olika islamister. Detta var något som medierna rapporterade om för något år sedan.

Det finns alltså många exempel på varför vi måste föra en fortsatt kamp mot att statsbidrag går till föreningar som splittrar på olika sätt.

Fru talman! Om Teskedsorden ska få statliga bidrag eller inte förstår jag att ministern inte kan uttala sig om specifikt, men det som jag vill sätta fingret på är inte en enstaka organisation utan ett fenomen som finns i den svenska civilsamhällespolitiken. Det finns olika föreningar som genom att använda "rätt" uttryck och jargong och olika buzz words som mångfald, tolerans etcetera kommer undan med en mycket extrem agenda. Jag menar att Teskedsorden är exempel på en sådan organisation, men det finns givetvis andra också.

Olika islamistiska föreningar har likt ulvar i fårakläder förklätt sin verksamhet med ord som jämställdhet, mångfald och så vidare, men många gånger har de bedrivit islamism på insidan och fått statsbidrag, likt Ibn Rushd som jag lyfte fram nyss.

Det finns ett liknande problem med organisationer som Teskedsorden. De använder de rätta uttrycken kring tolerans, mångfald och så vidare, men sedan lutar de sig mot vänsterradikala teorier där personers härkomst är helt i fokus och där vita människor pekas ut som klandervärda och som en grupp som besitter ett slags arvsynd genom sin härkomst. Därför är denna fråga angelägen att lyfta upp.

Med anledning av detta måste jag fråga ministern: Ser ministern att det finns ett problem i den svenska civilsamhällespolitiken i dag med organisationer som i själva verket har en extrem agenda men som ändå kan erhålla statliga bidrag därför att de använder sig av rätt uttryck?


Anf. 24 Tobias Andersson (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Min kollega Jonas Andersson har i sin interpellation primärt fokuserat på den identitetspolitiska och vänsterorienterade hatorganisationen Teskedsorden, men det finns ett flertal andra exempel på bidragsorganisationer som till syvende och sist uteslutande verkar segregerande och skapar och bidrar till splittring i det svenska samhället.

Då jag tidigare i dag hade en interpellationsdebatt med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson angående förnedringsrån och svenskfientlighet känner jag att det lämpar sig för mig att ta ordet även i denna interpellationsdebatt, för att poängtera det, enligt mig, absurda i att organisationer som bidrar till segregation, splittring och svenskfientlighet kan leva på statliga bidrag.

Det har till exempel återkommande varit på tapeten hur MUCF:s bidrag gått till islamism, både inom Sveriges Unga Muslimer och inom Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. En organisation som fortfarande tillskansar sig miljonbelopp årligen på skattebetalarnas bekostnad är Expo, en vänsterautonom organisation vars grundare Tobias Hübinette bland annat uttryckt att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan och att den vita rasens västerland borde gå under i blod och lidande. Alldeles nyligen uppdagades dessutom att organisationens medarbetare Bilan Osman uttryckt följande på Facebook: "För var dag som går så pallar jag inte med vita människor" samt "Varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten, vita".

Fru talman! Jag vill med anledning av detta fråga kulturminister Amanda Lind ifall hon finner det rimligt att bidrag betalas ut till Expo samt ifall hon ämnar säkerställa att MUCF granskar och undersöker organisationen ytterligare inför kommande utbetalningar av statliga stöd?


Anf. 25 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Fru talman! Jag börjar med att fortsätta att slå fast att det ligger i allas vårt intresse - politiker och medborgare men också det civila samhället - att vi värnar bidragssystemens legitimitet.

Som jag sagt här i kammaren många gånger tidigare är det självklart att offentliga bidragsmedel inte ska gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar, så som de formuleras i grundlagen och i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Detta, fru talman, är anledningen till att de förordningar som styr bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer redan i dag innehåller demokrativillkor. Detta har prövats.

Jag tänker inte kommentera eller recensera enskilda organisationer eller fall som Sverigedemokraterna beskriver med etiketter som jag för övrigt finner anmärkningsvärda, men jag kan konstatera att det har förts rättsprocesser. MUCF har identifierat organisationer av olika karaktär som på olika sätt har uppfattats bryta mot de demokrativillkor som redan finns. Detta menar jag är ett tecken på att de kontrollsystem som finns faktiskt fungerar. Om man granskar de rättsfall och domslut som funnits sedan 2016 och där organisationer sedan har överklagat MUCF:s beslut ser man att domstolen har delat MUCF:s bedömning i sak i samtliga fall, just när det rör demokrativillkoren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som jag sa tillsatte regeringen i mars 2018 en utredning för att se över demokrativillkoren i stadsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Parallellt med detta arbete har det även pågått ett arbete med en ny lag om stöd till trossamfund, och även där ska demokrativillkor införas. Båda utredningarnas betänkanden har remitterats, och arbete pågår i Regeringskansliet. Vi kommer att lägga fram förslag för riksdagen - där kan Sverigedemokraterna känna sig trygga.

Samtidigt jag slå fast att civilsamhällets bidrag till vårt samhälle är ovärderligt. Det måste erkännas som en självständig och självklar förutsättning för en väl fungerande demokrati. Därför är det ekonomiska stödet en viktig garant.

Sedan är det viktigt att det inte ska råda några tveksamheter om att den som får bidrag för sin organisering måste respektera demokratiska värderingar - absolut! Men inom dessa ramar måste det vara självklart att det ska stå organisationer fritt att yttra åsikter och analyser som inte överensstämmer med rådande makts egen politiska agenda, oavsett om det är miljöpartister eller sverigedemokrater.

Jag och regeringen står för en demokratipolitik som handlar om att inkludera fler i det demokratiska samtalet. Det blir uppenbart för mig, fru talman, att Sverigedemokraternas huvudsakliga ingång i stället är att kontrollera samtalet och recensera de åsikter som förekommer. Jag tror på en levande demokrati där olika röster får plats, även röster som bryter av mot mina egna eller riksdagsledamotens åsikter.


Anf. 26 Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fru talman! Jag kan till att börja med säga att jag noterar att varken jag eller min kollega Tobias Andersson riktigt fick svar på våra frågor. Men jag tänkte nu, för att tydliggöra min poäng, nämna några anmärkningsvärda exempel på vad skattepengar i dagsläget går till via MUCF. Jag vill gärna lyfta fram just Teskedsorden, som återkommande fått bidrag via myndigheten, just för att det som man sysslar med är så absurt att vi helt enkelt måste låta det bli känt. Det är alltså en organisation som är fullständigt besatt av människors hudfärg och härkomst men som finansieras av en myndighet som Amanda Lind är ansvarig för.

Teskedsorden har exempelvis en flik på sin hemsida som kallas Vithet. Där kan man läsa bland annat följande under rubriker som Vitt privilegium: Som vit innebär det att bli bättre bemött i alla delar av samhället än en icke-vit.

Man kan även läsa följande: Rasism mot vita finns inte i Sverige.

Under en sektion om vithet på Teskedsordens hemsida kan man också läsa definitioner av olika begrepp. Ett av dem är det man kallar vitt privilegium. Där skriver Teskedsorden att det innebär att man inte blir dömd på förhand.

Fru talman! Teskedsorden har också inför Alla hjärtans dag ett tidigare år tagit fram något som man vulgärt nog kallar för Rassekollen, som man lyfter fram på sin hemsida. Där skriver man: Kolla om din dejt är ett svin eller en valentin.

Där uppmanas man att politiskt kolla upp sin dejt genom att exempelvis fråga vad personen tycker om tiggeriförbud i olika kommuner eller om man kan vistas på Grand Hotel i Stockholm numera efter att SD en gång var där för några år sedan. Poängen från Teskedsorden här är att om man mot förmodan skulle tycka att något av detta är okej är man alltså ett svin. Detta är en organisation som alltså gör detta i toleransens namn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Uttalanden om vithet som Teskedsorden står för är knappast resultat av något snedsteg eller något enstaka uttalande, utan det handlar om en uttalad och helt öppen hållning som man som organisation stoltserar med på sin hemsida och i debattartiklar om och om igen.

Denna typ av teorier kring vithet stöter man ofta på i vissa vänsterradikala kretsar nu för tiden, varför det inte är svårt att tänka sig att det även förekommer i andra organisationer utöver Teskedsorden som får statsbidrag. Denna syn på vita som grupp kommer ur ett slags vänstertänk som påminner lite grann om den som socialister historiskt har haft på borgarklassen. Man gör helt enkelt vita till ett legitimt mål att hata i egenskap av deras grupptillhörighet.

Fru talman! Jag vill understryka att det, som vi alla vet, givetvis finns rasism mot alla möjliga grupper i det svenska samhället. Den är förkastlig, och jag tar tydligt avstånd från den. När det gäller andra grupper råder det dock en annan konsensus i samhället och i den politiska debatten om att det är något förkastligt. Men det gör det uppenbarligen inte när det gäller rasism mot vita och svenskar. Det är därför som jag måste ta upp denna fråga i denna interpellationsdebatt. Detta är mycket allvarligt.

Något som är värt att tillägga är att det med regeringens politik inte är bara nu levande skattebetalare som får vara med och finansiera organisationer som Teskedsorden, utan även döda svenskar får skamligt nog göra det via Allmänna Arvsfonden.

Man kan alltså som svensk person med regeringens politik bli mördad i ett dåd riktat mot en just för att man är svensk. Sedan skulle Allmänna Arvsfonden kunna komma åt ens pengar för att därefter betala ut dem till organisationer som säger att den mördade var privilegierad just på grund av sin härkomst som personen blev mördad för. Det är verkligen en helt omänsklig och sjuk politik. Ser inte Amanda Lind det?

Jag vill också fråga följande: Varför är det så att de statsbidrag som delas ut av MUCF i arbetet mot intolerans och rasism inte gäller arbetet mot rasism mot svenskar och vita personer?


Anf. 27 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Det är faktiskt inte bara något enskilt exempel som jag och min kollega Jonas Andersson lyfter fram, utan detta tyder på att det finns stora strukturproblem inom civilsamhällesorganisationer som i sin tur finansieras av diverse statliga bidrag.

Den konspiratoriske skulle kunna ledas till att tro att den enkla anledningen till att organisationer som Expo, Teskedsorden med flera lyckas tillskansa sig statliga medel skulle vara att deras budskap och syfte uppskattas av den regering som Amanda Lind företräder. Jag påstår inte att så är fallet, men jag skulle finna det ganska anmärkningsvärt om det vore så att regeringen missat de uppenbara brister som har rått och därigenom inte tydligare i regleringsbrev och genom annan myndighetsstyrning säkerställt att statliga medel inte går till segregerande verksamhet. Jag har svårt att tro att man blint har undgått den uppenbara problematik som jag och Jonas Andersson belyser. Därför skulle en person av mer konspiratorisk natur än min kunna ledas till att tro att man har uppmärksammat detta men aktivt valt att ignorera det för att man från regeringens sida - den än mer konspiratoriske skulle kanske peka på Amanda Lind själv som kulturminister - skulle uppskatta den verksamhet som de bedriver och därigenom se mellan fingrarna när det gäller densamma.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Med anledning av detta vill jag fråga kulturministern om hon mot förmodan har missat det som vi nu har belyst. Har hon tidigare missat det vill jag veta om ministern nu ämnar agera. Har hon tidigare haft kännedom om problematiken vill jag veta varför ministern ingenting gjort.


Anf. 28 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Fru talman! Jag vill bara upprepa det som jag sa i mitt inledningsanförande, att jag inte delar den verklighetsbild som Sverigedemokraterna Jonas Andersson och Tobias Andersson lyfter fram om att MUCF bidrar till samhällssplittrande eller, som man kallar det, segregerande verksamhet genom de bidrag som man delar ut.

Jag vet att många sverigedemokrater drömmer om ett Sverige där vi på olika sätt hårdare kontrollerar vad som sägs i våra tidningar, i våra ideella organisationer eller i civilsamhället. Men tack och lov är de flesta av oss andra fortfarande överens om att det inte är värdigt en demokrati.

Fru talman! Det fria och det demokratiska föreningslivet är en helt central del av vår demokrati. Vi ska ha rättssäkra bidragskriterier - ja. Vi har demokrativillkor i dag. Det har visat sig ge utslag när flera organisationer har prövats mot detta. Och vi jobbar nu för ett tydliggjort, enhetligt och långsiktigt demokrativillkor som ska gälla för hela det breda civilsamhället. Det är för mig en självklarhet att offentliga bidrag inte ska gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar.

Men, fru talman, jag tycker att det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna lyfter fram sina egna politiska uppfattningar, kortsiktiga politiska intressen, och därmed på olika sätt vill styra det stöd som går till föreningslivet. Vi måste tolerera att olika åsikter yttras, även de åsikter som inte Jonas Andersson själv sympatiserar med. Det är själva kärnan i ett fritt, öppet och mångfasetterat föreningsliv och civilsamhälle.

Jag kan konstatera att jag och regeringen står för en helt annan demokratipolitik och civilsamhällespolitik än den som Sverigedemokraterna står för.


Anf. 29 Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fru talman! Jag håller med Amanda Lind om att regeringen har en helt annan demokratisyn när det gäller civilsamhällespolitiken. Det är nämligen så att med er politik kan olika islamister och rasprofitörer få dessa bidrag. Det är därför som vi uppmärksammar denna fråga i denna debatt. Till skillnad från er tycker vi sverigedemokrater inte att islamister ska kunna få statsbidrag.

Låt mig nämna några få av de otaliga brott som svenskar har utsatts för i Sverige just på grund av att de är svenskar. Den utländske medborgaren och Ikeamördaren Abraham Ukbagabir högg med kniv ihjäl en mor och hennes vuxne son helt oprovocerat 2015 inne på Ikea i Västerås. Mördaren har själv sagt att han valde ut offren för att de såg svenska ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag kan även nämna det omdiskuterade fallet med den 18-årige Liam, som medierna rapporterade om tidigare i år när förnedringsrånen tog stor plats i samhällsdebatten. Liam blev först rånad och misshandlad av två 16-åringar med utländsk bakgrund och sedan urinerad på medan rånarna filmade det hela. Samtidigt blev han kallad för svennejävel under rånet.

Låt mig även ta upp de uppmärksammade Black Lives Matter-demonstrationerna som kommit också till Sverige. Personer har under dessa aggressiva demonstrationer i Göteborg skanderat: white motherfuckers, black power och liknande saker.

Samtidigt som just denna typ av grova brott och utfall sker mot svenskar just för att de är svenskar göder regeringen alltså olika bidragsentreprenörer, så att de kan åka runt till skolor likt Teskedsorden och propagera gentemot skolbarn så att man jagar bort alla tankar hos dem om att det skulle finnas rasism mot svenskar. Det är fullkomligt horribelt.

Därför undrar jag: Anser ministern att det ens finns rasism mot svenskar, eller mot vita personer, i dagens Sverige? Och om svaret är ja, varför märks detta över huvud taget inte i regeringens civilsamhällespolitik?


Anf. 30 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Fru talman! Återigen vill jag lyfta upp vikten av ett brett och självständigt civilsamhälle, som självklart ska respektera grundläggande demokratiska värderingar för att ta del av det offentligas stöd men som också måste ha rätt till olika åsikter även i ideologiska frågor och som inte ska behöva anpassa sig till den rådande eller styrande politikens nycker för att kunna få stöd för sin egen självständiga organisering.

Jag vill säga att det naturligtvis är fruktansvärda dåd som riksdagsledamoten lyfter fram. Jag måste också säga att jag tycker att det är under all kritik att använda sig av dessa fruktansvärda händelser för att kasta fram halmgubbar och underminera och kritisera civilsamhällespolitiken. Det finns ingen sådan koppling. Jag tycker att Sverigedemokraterna borde skämmas för att använda den typen av argumentation här i kammaren.

Demokrativillkor finns redan som kriterium för stöd till civilsamhället. Vi jobbar nu för att ytterligare vässa detta demokratikriterium, och jag vet att det finns ett starkt stöd för det här i kammaren.

Att på olika sätt kontrollera åsikter som finns och recensera dem utifrån den egna ideologiska grunden tycker jag att vi ska vara för goda för. Vi bör inse att det kan finnas åsikter och uppfattningar om rasism och annat som Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet kanske inte håller med om. Vi tycker ändå att det är viktigt att det finns en mångfald av röster i debatten.

Fru talman! Det fria och demokratiska föreningslivet är en bärande del av vår demokrati, med självständigheten som kärna. Staten stöttar föreningslivet för att säkra att det finns, inte för att gynna kortsiktiga politiska intressen. Många röster måste få finnas i detta.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:411 Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en myndighet som bland annat arbetar med att ge bidrag till föreningsliv i Sverige. En del av de bidrag som ges av myndigheten har länge varit kontroversiella och omdiskuterade i samhällsdebatten, inte minst de bidrag som går till organisationer som har ett slags splittrande verksamhet

En i samhällsdebatten uppmärksammad organisation som tidigare fick bidrag genom MUCF är Sveriges Unga Muslimer (SUM), med kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och liknande extremism. Denna organisation med islamistiska kopplingar stoppades förvisso senare av MUCF från att erhålla fortsatta bidrag när problemen kring den aktuella organisationen blev alltför tydliga och drogs ut i offentlighetens ljus. Problemet med organisationer som bedriver splittrande verksamhet men som ändå får bidrag lever dock kvar på myndigheten.

Nyligen uppmärksammades organisationen Teskedsorden medialt av bland annat Göteborgs-Posten. Teskedsorden har MUCF återkommande varit med och gett bidrag till, bland annat under innevarande år. Organisationen Teskedsorden säger sig verka för tolerans och mångfald på olika sätt, och organisationen har lyckats erhålla olika bidrag via MUCF trots en mycket vänsterradikal agenda.

Teskedsorden företräder exempelvis ett synsätt som går ut på att vissa grupper och individer inte kan utsättas för rasism baserat på sin etniska härkomst. Organisationen och dess företrädare hävdarhelt öppet att rasism mot vita finns inte i Sverige, något man framhåller på såväl sin hemsida som i debattartiklar i etablerade medier. Detta ämne föreläser organisationen dessutom om på skolor runt om i landet. Agendan som det handlar om är givetvis mycket kontroversiell hos delar av allmänheten. Det handlar om vänsterradikala idéer där vita människor rakt ut misstänkliggörs och pekas ut som skyldiga till olika problem i kraft av sin etniska härkomst.

I Sverige finns problem med att offentliga bidrag går till organisationer som kan kopplas till islamism, vilket med tiden har kommit att uppmärksammas mer och mer på olika sätt i samhällsdebatten. Det är viktigt att inse att det dock också finns problem med andra typer av organisationer som bedriver splittrande verksamhet men samtidigt erhåller bidrag från det offentliga Sverige. Att bidragsfinansiera en vänsterradikal agenda fokuserad på vithet förklädd i vackra ord, likt Teskedsordens, är mycket problematiskt då det riskerar att spä på spänningar i samhället. Inte minst under den tid vi nu lever i präglad av coronakrisen, där samhället utsätts för stora påfrestningar, är det värt att reflektera över vad det egentligen är för civilsamhällesaktörer som erhåller offentliga bidrag.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Ser ministern att det finns ett problem i dagsläget med att MUCF bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom vissa av de bidrag som myndigheten delar ut?
  2. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att säkerställa att MUCF inte bidrar till samhällssplittrande verksamhet genom de bidrag som myndigheten delar ut?