Åtgärder mot illegal yrkestrafik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:211 Åtgärder mot illegal yrkestrafik

av Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det sker i dag många olyckor med tunga lastbilar, och det finns ett stort antal olagliga lastbilsekipage på våra vägar. Riksdagen har beslutat att det utöver mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare möjlighet för polisen att verkställa ett beslut om att hindra ett fordons fortsatta färd samt att bilinspektörer ska få vissa ytterligare befogenheter.

Vänsterpartiet fick i budgeten igenom en ökad satsning på att trafikpoliser ska motverka illegal cabotageverksamhet. I Danmark genomfördes 2013 en satsning på 25 miljoner där tio poliser på heltid arbetade framgångsrikt och systematiskt med den illegala cabotagetrafiken. Vänsterpartiet och regeringen kom överens om att tillföra 25 miljoner kronor per år 2017–2020 till Polismyndigheten i en satsning för att motverka illegal cabotageverksamhet. Vår förhoppning är att satsningen genomförs baserat på erfarenheter från till exempel Danmark och att det bidrar till ett mer strukturerat arbete i Sverige för vägkontroller som är riktade mot yrkestrafiken.

Trafikbrott som fortkörningar eller onykterhet är lättare att straffbelägga än yrkestrafikbrott. Vänsterpartiet anser att det finns starka skäl att stärka både Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens kompetens gällande beställaransvar och olaga cabotage- och yrkesmässig trafik. I Transportstyrelsens delredovisning i mars med anledning av regeringsuppdraget att se över sjysta villkor för yrkestrafiken påvisas allvarliga brister i detta avseende. Enligt Transportstyrelsen har det mellan åren 2012 och 2015 endast fattats beslut i en förundersökning om beställaransvar. Åklagaren beslutade att inte väcka åtal med hänsyn till att det inte gick att bevisa att den misstänkte begått gärningen. Om fler ska kunna fällas för brist i beställaransvar måste dessa brott utredas. En förutsättning för detta är att även antalet anmälningar efter utförda vägkontroller ökar.

Olaga cabotagetrafik och olaga yrkesmässig trafik är ofta gränsöverskridande brottslighet, som för till exempel förhör kräver begäran om internationell rättshjälp. Transportstyrelsen har inte funnit att polisen vid något tillfälle vänt sig till åklagare för beslut om internationell rättshjälp. Inte heller har Transportstyrelsen kunnat få uppgifter från polisen om hur många vägkontroller av den yrkesmässiga trafiken som sker.

Undermåliga lastbilar med trasiga bromsar och bristfälliga däck förekommer ofta, och trafiksäkerheten blir lidande av dessa brister, som är ett resultat av hårt pressade transportpriser. Vägarna har blivit en arena för prisjakt, där lastbilschaufförer och trafikanter får betala ett högt pris på grund av avsaknaden av tydliga regler och kontroller.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

1. Avser statsrådet att försäkra sig om att polisen för och redovisar statistik över hur många vägkontroller av yrkesmässig trafik som genomförts?

2. Är det statsrådets bedömning att införande av nationella målsättningar gällande antalet kontroller av yrkestrafiken kan vara ett lämpligt styrmedel för att motverka olaga cabotagetrafik och olaga yrkesmässig trafik?

3. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stärka kompetensen hos polis och åklagare för att motverka illegal cabotageverksamhet?