Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Debatt om förslag 15 juni 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 3

Anf. 62 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Det är inte parken som är farligast för en kvinna eller ett barn, utan det är hemmiljön. Det är inte okända människor utan de som står nära som är farligast. Det är förstås extra traumatiskt och hotande.

Det är viktigt att utreda brotten mot barn och vuxna för att kunna se ett mönster. Vad var det som hände? Eller snarare: Vad var det som inte hände som kunde ha förhindrat brottet? Hur ska samhället, hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola kunna se bakom kulisserna för att förebygga våld mot barn och kvinnor?

Regeringen föreslår i propositionen Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall vissa ändringar. Utredningsverksamheten ska utökas till att omfatta fler fall än vad den nuvarande lagstiftningen säger.

Också fall där barn utsatts för synnerligen grov misshandel av en till barnet närstående person eller tidigare närstående person ska utredas. Fall som rör vuxna där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp ska utredas om brottet begåtts av närstående eller tidigare närstående person. Det är väldigt viktigt för att se händelseförloppet.

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen nu väljer att lägga fram en proposition där steg mot ett mer systematiskt utredningsarbete av vissa skador och dödsfall tas. Det är viktigt att dessa brott utreds av många skäl - för den enskilde, för anhöriga och också för att samhället i stort ska kunna dra slutsatser. Många barn är skyddslösa i sina hem.

Att fler barn utreds med den tydliga avsikten att förebygga våld är oerhört bra, detta med tanke på att Sverige nu har antagit barnkonventionen till lag. I artikel 19 anges att länder ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Vänsterpartiet har under flera års tid lagt förslag i riksdagen om att tillsätta en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna har mördats eller misshandlats till döds av en närstående man. En liknande lagstiftning infördes 2007 när det gällde barn som dödats av närstående. Därför var det positivt att riksdagen beslutade att även dödligt våld mellan närstående vuxna ska utredas.

Syftet med utredningsverksamheten ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. Sådant våld är ju väldigt vanligt, tyvärr. Alla fall av dödligt våld ska omfattas, oavsett kön på offer eller förövare.

Socialstyrelsen publicerade 2014 en första rapport om vuxna som avlidit med anledning av brott begångna av en närstående eller tidigare närstående person. Socialstyrelsen påpekar i rapporten att det begränsade antalet ärenden gör det svårt att dra generella slutsatser, men man återkom till vissa brister. Vanliga brister är att socialtjänsten känt till att kvinnan varit utsatt för våld men valt att inte utreda detta, att insatser som placering på skyddat boende inte utgår från individens behov och att samverkan varit bristfällig eller obefintlig, såväl internt inom socialtjänsten som externt.

Vi har en del att göra. 269 kvinnor har dödats av sin man eller exman under 2000-talet. Minst 16 kvinnor dödades förra året, 2017. Nivån har varit densamma under hela 2000-talet.

Självmord till följd av psykisk misshandel av en närstående omfattas inte av den nya lagen. Vi inom Vänstern anser att både självmord och självmord där det finns misstanke om att dödsfallet föregåtts av hot och påtryckningar, exempelvis av hedersrelaterad karaktär, ska utredas.

Också flertalet av de remissinstanser som svarat har kritiserat att regeringen valt att lämna självmord utanför förslaget. Folkhälsomyndigheten rapporterar att i genomsnitt 129 barn och ungdomar mellan 15 och 24 år begick självmord varje år mellan 2012 och 2014. Det är, som sagt, mycket som kan göras.

Att även självmord ska utredas i syfte att uppmärksamma den egentliga orsaken till dödsfallet och därmed i förlängningen kunna förebygga att barn och kvinnor far illa är oerhört viktigt. Denna uppfattning är inte bara vår, fru talman, utan den delas av såväl Rädda Barnen som Sveriges Kvinnolobby, Roks och Barnombudsmannen. De har tagit upp detta i sina remissvar.

Vänsterpartiet instämmer i det som Barnombudsmannen skriver: Det förekommer att våld och kränkningar är bidragande orsaker till självmord eller oklara dödsfall. Oavsett orsak är varje barns självmord ett allvarligt misslyckande för samhället, och vid oklara dödsfall och självmord kan det finnas systematiska luckor i samhällets skydd av barn som kan förbättras. Det är det som vi vill komma åt genom att se vad samhället kan göra mer för att få ned dödstalen när det gäller självmord.

Inte heller självmord som kan misstänkas vara resultat av hedersrelaterat förtryck föreslås omfattas av utredning, något som Vänsterpartiet också motionerat om. Det är olyckligt och borde inkluderas i propositionen. Också Sveriges Kvinnolobby har uppmärksammat det faktum att många lämnas utanför med det aktuella förslaget, inte minst de som lever i en hederskontext.

Sveriges Kvinnolobby skriver så här: Kvinnojourerna erfar att våld som sker i hederns namn kan ske genom gärningar som inte innefattas i vare sig rådande eller föreslagen reglering. Våldet kan ske genom påtryckningar, hot, tvång och självmord. Det gäller särskilt de uppmärksammade fallen med mord genom fall från balkonger där förundersökning inte inleds eftersom det tidigt bedöms röra sig om en olycka eller ett självmord. Dessa barn har i allra högsta grad ett skyddsbehov.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Förslagen som läggs i propositionen är sådana som Vänsterpartiet efterfrågat. Vi tycker att det blir en bra lagstiftning, men med det som jag har sagt tidigare hade vi önskat att regeringen hade återkommit med förslag till lagstiftning som innebär att självmord ska omfattas av utredningsförfarandet.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet, men jag yrkar också bifall till reservation 1.

Tack, det här var mitt sista lilla speech för den här säsongen!

(Applåder)


Anf. 63 Christina Örnebjär (L)

Fru talman! Dödsfallsutredningar är ett viktigt redskap i arbetet för att förbättra samhällets möjligheter att förebygga våld i nära relationer mot både barn och vuxna. I den här propositionen föreslås nu att lagen om utredningar avseende vissa dödsfall utökas till att omfatta fler fall än där barn och vuxna har avlidit. Det innebär att det kan handla om mer än dödsfallsutredningar.

Fall där barn utsatts för grov eller synnerligen grov misshandel ska omfattas om brottet har begåtts av en närstående eller en tidigare närstående. När det gäller vuxna ska försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om det har begåtts av en närstående eller en tidigare närstående person.

Mycket av detta ligger i linje med vad Liberalerna tidigare har motionerat om när det gäller ökat skydd och utvidgat brottsofferbegrepp. För oss liberaler är det därför viktigt att även barn som upplevt våld inkluderas. I sammanhanget bör det kanske påpekas att för barn, barns utveckling och barns psykiska hälsa är den psykiska misshandeln precis lika illa som den fysiska.

I likhet med flera barnrättsorganisationer - Gapf, Glöm aldrig Pela och Fadime, länsstyrelsen i Östergötland och flera andra utredningar - menar vi att utredningsverksamheten bör utökas till att gälla fler brott än dem som regeringen nu föreslår, nämligen självmord, grov våldtäkt där förövaren är en närstående eller tidigare närstående samt könsstympning.

I de fall där utredningar enligt den här lagen görs med anledning av brott mot en vuxen och där det finns barn med som har upplevt våldet ska utredningen även omfatta vilka åtgärder som har vidtagits eller hade kunnat vidtas för att skydda barnet. Det här gäller också när en utredning görs med anledning av brott mot ett barn där andra barn har upplevt våldet.

Som tidigare nämnts här i talarstolen i dag är hedersproblematiken någonting som har fått större uppmärksamhet de senaste åren. Detta är också någonting som vi i Liberalerna tar på största allvar.

Vi ser tyvärr att hedersproblematiken inte kommer att täckas in i liggande förslag när närståendebegreppet är så snävt som det är. Flera remissinstanser har påpekat att närståendebegreppet borde utvidgas och förtydligas för att man ska vara säker på att hedersrelaterat våld omfattas av utredningsverksamheten, vilket vi liberaler också tycker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Regeringen skriver i propositionen att det i tidigare förarbeten finns uttalanden om att begreppet "närstående" inte bör tolkas alltför snävt. Vi liberaler menar dock att detta inte riktigt är tillräckligt; i stället borde det stå att begreppet "närstående" bör tolkas tillräckligt brett för att kunna täcka in detta.

Någonting annat som behöver lyftas upp är att på samma sätt som den som utreder barnärenden bör ha särskild barnkompetens behövs det särskild kompetens gällande hedersproblematik. Det är strukturer man behöver känna till för att kunna utreda just denna typ av brott.

Fru talman! Liberalerna har i tidigare motioner framfört att utredningar bör kunna riktas mot myndigheters agerande i enskilda fall, som en haverikommission eller en lex Lotta. Att granska det enskilda fallet handlar om att bedöma hur polis och åklagare har agerat men också vad till exempel socialtjänsten och vården har gjort. Man behöver kunna granska vad som var känt på förhand om både gärningsman och offer. I dag kan Socialstyrelsen exempelvis inte ta del av rättspsykiatriska undersökningar eller andra handlingar som rör en gärningsperson.

I ett svar på en skriftlig fråga från min partikollega Roger Haddad sa justitieministern att regeringen såg positivt på förslaget om att införa en lex Lotta. Något sådant förslag har dock tyvärr inte beretts inom ramen för detta ärende. Vi beklagar det, för detta hade varit ett gyllene tillfälle att få igenom just en lex Lotta.

Fru talman! I onsdags tog vi ett historiskt beslut här i kammaren. Det var ett tillfälle när det kändes extra stort och viktigt att få vara med och trycka på den gröna knappen. Vi tog nämligen beslut om att barnkonventionen ska bli lag.

Att fler barn med denna proposition utreds med den tydliga avsikten att förebygga våld är självklart positivt ur alla aspekter. En av dem är artikel 19 i barnkonventionen, som säger att de som har skrivit under barnkonventionen ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld. Det är här som även den psykiska misshandeln kommer in.

Med tanke på onsdagens beslut kan jag tycka att det är lite tråkigt att man inte i övrigt kopplar förslaget tydligare till barnkonventionen. Jag tror att det hade varit en styrka i detta förslag och också visat på allvaret med att göra barnkonventionen till lag.

Avslutningsvis: Förslaget är i stor utsträckning i linje med vad vi liberaler tidigare har motionerat om, och vi är positiva till det. På några punkter menar vi att regeringen borde ha gått längre, men i grunden är detta ett bra förslag. Det är ett bra förslag för att stärka barns rättigheter och i förlängningen förebygga att barn utsätts för dödligt våld eller misshandel.

Därför yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet men också till reservationerna 2 och 3.

(Applåder)


Anf. 64 Kristina Nilsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Fru talman! Varje gång ett barn eller en vuxen avlider till följd av våld är en oerhörd tragedi. Särskilt mycket tror jag att vi alla känner när det gäller barn och om brottet har begåtts av den som egentligen borde skydda och vårda barnet, även om allt våld självfallet är förkastligt.

När detta ofattbara händer börjar vi nog alla att tänka, oavsett var vi befinner oss och vad vi gör, oavsett om vi är anställda inom sjukvården, socialtjänsten eller polisen och oavsett om vi är politiker, boende i närområdet eller läser om det hemska i medierna.

Som politiker tror jag att vi alla vill göra allt vi kan för att förebygga och förhindra att sådant här över huvud taget händer. Jag vet att det görs mycket ute i samhället, men mycket mer behöver göras.

Sedan 2008 ska Socialstyrelsen utreda fall då ett barn avlidit till följd av ett brott. År 2012 utvidgades denna lag till att även omfatta fall när en vuxen avlidit till följd av ett brott som begåtts av en närstående eller tidigare närstående.

Sedan denna lag trädde i kraft har 46 barnärenden och 52 vuxenärenden utretts. Under perioden 2016-2017 var det 6 barnärenden och 21 vuxenutredningar.

Det som föreslås i dag är att fler fall än sådana där barn och vuxna har avlidit ska utredas. När det gäller vuxna ska fall där brottet utgörs av försök, förberedelse eller stämpling till mord utredas om brottet har utförts av en närstående eller tidigare närstående person.

När det gäller barn ska en utredning genomföras vid grov eller synnerligen grov misshandel om brottet har begåtts av en närstående. Om brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord, dråp eller barnadråp ska det utredas oavsett vilken relation gärningsmannen har eller har haft till barnet.

För att klargöra vad utredningsverksamheten ska leda till vill regeringen nu tydliggöra att syftet med utredningarna är att ge regeringen underlag för att fatta beslut om åtgärder som har till mål att förebygga att barn far illa eller att kvinnor och män utsätts för våld av en närstående. Utredningen ska klarlägga händelseförloppet som föregått en sådan händelse, möjliga orsaker till händelsen samt vilka åtgärder som har vidtagits eller hade kunnat vidtas för att skydda barnet eller den vuxne.

Man kan konstatera att det antal fall som utretts med nuvarande lagstiftning är litet och att det är mycket svårt att med stöd av slutsatserna från just denna utredningsverksamhet dra slutsatser på systemnivå och generellt förbättra det förebyggande arbetet.

Enligt regeringen kommer den utökade utredningsverksamheten att leda till att ca 80 fler fall per år kommer att utredas och adderas till dagens 15 och därmed utgöra ett bättre underlag för slutsatser och underlag för framtida beslut. Vi kommer helt enkelt att lättare kunna identifiera brister i samhällets skyddsnät och därmed på ett bättre sätt kunna göra något åt dem.

Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara för utredningarna men kan vid behov anlita experter och sakkunniga.

När det gäller frågan om vad som ska omfattas av utredningarna delar majoriteten av utskottet bedömningen att det finns en gräns för hur många utredningar som kan hanteras enligt denna lag utan att riskera lagens krav på effektivitet och ändamålsenlighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

När det gäller begreppet "närstående" är det brottsbalkens definition av vad som menas med närstående som styr vilka fall som ska utredas. Att ändra närståendebegreppet i lagen om utredning av vissa skador och dödsfall låter sig inte göras utan att konsekvenserna av en sådan lagändring utreds närmare. Dock anses det i förarbetena till brottsbalken att begreppet inte bör tolkas alltför snävt. Där resoneras det utifrån att närstående främst, men inte enbart, avser en rad uppräknade personer.

Det är självfallet oerhört viktigt att regeringen följer denna fråga noga för att så snart som möjligt se om det finns ett behov av att begreppet "närstående" utreds närmare för att senare eventuellt ändras.

Fru talman! Som jag sa inledningsvis är varje inträffat fall av våld utfört av en närstående ett fall för mycket. Jag är ganska övertygad om att vi alla, oavsett parti och oavsett regering, verkligen med hela vårt hjärta vill göra vad vi kan för att förhindra att barn far illa och i värsta fall dör på grund av våld.

Denna lagändring är en liten men väldigt viktig pusselbit på vägen för att på ett effektivare sätt kunna utveckla det förebyggande arbetet.

Eftersom detta också är min sista stund i talarstolen för mandatperioden vill jag passa på att tacka mina utskottskollegor samt talmannen och presidiet för denna mandatperiod.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 19 juni.)

Beslut

Mer effektiva utredningar för att förebygga skador och dödsfall (SoU36)

Utredningsverksamheten när det gäller vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar.

Enligt förslaget ska syftet med utredningsverksamheten vara att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående person. Utredningsverksamheten ska också utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempel på fall som ska utredas är grov misshandel av barn samt mord- och dråpförsök mot vuxna om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Även mord- och dråpförsök mot barn ska utredas, om barnet varit i behov av skydd. Mot bakgrund av ändringarna ska lagen om utredningar avseende vissa dödsfall byta namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Utskottet föreslår några mindre ändringar av redaktionell karaktär. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.