Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Debatt om förslag 29 september 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 18

Anf. 70 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Det är få saker som gör mig så upprörd och illa till mods som när välfärdssystem som ska stödja människor med behov av samhällets stöd utnyttjas genom organiserad brottslighet.

Pengar som avsätts till LSS och den personliga assistansen ska ge människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer en möjlighet att leva ett liv som andra, inte göda kriminell verksamhet.

Det kriminella utnyttjandet av den personliga assistansen urholkar allmänhetens förtroende för assistansen som den livsavgörande frihets- och rättighetsreform som den är. Samtidigt skadas förtroendet för de många seriösa assistansbolag som värnar om hög kvalitet och goda arbetsvillkor.

Fru talman! Vi kristdemokrater välkomnar därför det förslag som vi debatterar i kammaren i dag. Det är ett förslag som kommer att ge Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförs inom en yrkesverksamhet utan tillstånd. Förslaget medför också en skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet för personlig assistans utan tillstånd. Förslaget medför också ett förtydligande av möjligheterna för Inspektionen för vård och omsorg att begära ut information i tillsynsärenden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Allt detta ställer sig Kristdemokraterna helhjärtat bakom, även om vi anser att regeringen har tagit alltför lång tid på sig för att genomföra förslaget. Försäkringskassan larmade redan för mer än två år sedan om att det fanns en lucka i lagstiftningen som medförde att utbetalning kunde ske till assistansanordnare som saknade tillstånd. Under tiden har vi kristdemokrater tagit fram ett fyrtiotal förslag som syftar till att stoppa välfärdsbrottsligheten, och då inte bara riktade mot assistansen utan mot våra samlade välfärdssystem.

Fru talman! Jag ska återgå till det förslag som vi debatterar i dag. Det medför också att när den assistansberättigade har underrättats om att tillståndet har upphört att gälla ska ersättning få lämnas ut för den assistans som utförs under två veckor efter den dag då underrättelsen skedde. Om det finns särskilda skäl ska det finnas möjlighet att ge undantag för denna tidsfrist. I dessa delar är Kristdemokraterna inte helt nöjda med regeringens förslag. Att bara få två veckor på sig att hitta en ny utförare är enligt vår uppfattning en för kort tid.

Att vara personlig assistent är ett kvalificerat yrke som baseras på erfarenhet. Det krävs därför någon typ av introduktion och utbildning i början av en anställning. För de allra flesta assistansanvändare skulle det därför kunna medföra stora praktiska problem att ha endast två veckor på sig för att hitta en ny assistansanordnare och att därefter introducera och lära upp personalen.

Visserligen skulle kommunens basansvar för den personliga assistansen träda in under den tid det tar att genomföra ett byte och tills en ny ordinarie anordnare är på plats. Men att ta in tillfällig personal på detta sätt kan medföra svårigheter i allt det praktiska i den enskildes vardag. Därtill, och inte minst, skulle det inskränka den grundläggande rätten i LSS-lagstiftningen, det vill säga rätten för den enskilde att själv få välja sin personal.

Kristdemokraterna anser därför att ersättningen bör utbetalas under en period på minst tre veckor efter att användaren har meddelats om att tillståndet har upphört. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservationen i betänkandet. Den extra veckan skulle ge assistansanvändaren lite mer tid att ordna en trygg övergång till en ny och trygg vardag.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag betona att vi måste orka hålla två tankar i huvudet samtidigt när det gäller assistansen. Det kriminella utnyttjandet måste stoppas. Men, och det är ett stort men, samtidigt måste rätten till assistans räddas och utvecklas.

I dag tvingas en stor andel människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer att kämpa mot myndigheter för att få det stöd som de behöver för att klara sin vardag. Det är en direkt effekt av S-MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 med direktivet att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Myndigheten agerade då genom att börja tolka gamla domar från 2009, 2012 och 2015 mycket mer restriktivt än man gjort tidigare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Fru talman! Nationell statistik visar att avslagsbesluten började öka kraftigt efter regleringsbrevet 2016. Det är tusentals personer med omfattande funktionsnedsättning som har farit oerhört illa när de har förlorat sin rätt till assistans, detta på grund av att rättspraxisen har drivits så långt att endast den del av det grundläggande behovet som anses vara av mycket personlig eller integritetskänslig karaktär anses vara assistansgrundande. Detta medför exempelvis att det är endast den tid som det tar att ta av och på kläderna närmast kroppen som räknas. Tiden det tar att ta på sig jackan, även om det är 20 grader kallt ute, räknas inte. Det är också så att det bara är den tid som beröring av naken hud sker under ett toalettbesök som räknas, inte den tid som det faktiskt tar att utföra ett behov.

Fru talman! Kristdemokraterna välkomnar att regeringen har aviserat att den kommer att genomföra förslagen för att stärka rätten till assistans avseende föräldraansvar, egenvård och tillsyn. Behovet av detta har Kristdemokraterna lyft fram under lång tid. Men det krävs mer. Att säkerställa att samtliga grundläggande behov i sin helhet blir assistansgrundande är ett avgörande steg för att återupprätta rätten till assistans - rätten för människor med omfattande funktionsnedsättning att, precis som alla andra, kunna leva ett liv med självbestämmande. Det handlar om mänskliga rättigheter, och vi kristdemokrater kommer därför att fortsätta att driva på för den nödvändiga lagändring som krävs.


Anf. 71 Bengt Eliasson (L)

Fru talman! Till att börja med vill jag deklarera att Liberalerna självklart står bakom det förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken som regeringen lägger fram i dagens betänkande. Men vi gör det med ett förtydligande om att värna de rättighetsbärande assistansberättigade, så inledningsvis yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Kriminaliteten och fusket inom assistansersättningen är ett hot mot hela välfärdssystemet. Det är framför allt en stöld från alla personer med funktionsnedsättning som behöver samhällets stöd för att klara sin vardag och sina behov. Dagens förslag innebär något som jag tror att de allra flesta i vårt avlånga land redan trodde gällde men som alltså inte har gällt. Det är väl givet att utbetalning av ersättning till tillståndspliktiga verksamheter enbart kan ske till verksamheter som har vederbörliga tillstånd? Jag tror att alla i vårt land tar det som en fullständig självklarhet, men så är det inte.

Nu blir det dock äntligen så, och därför är det här förslaget väldigt bra. Det är givetvis inte tillräckligt för att stoppa all kriminalitet eller alla oegentligheter inom systemen, men det är ett steg i rätt riktning när det gäller att faktiskt försvåra för dem som inte har rätten att utföra personlig assistans.

Reservationen syftar till att skydda den som har rätten till assistans i sin vardag, fru talman. Det är på den punkten - i synen på den rättighetsbärande, alltså den assistansberättigade - som vi liberaler skiljer oss från regeringen. Vi liberaler anser att ersättning bör betalas ut under en period på minst tre veckor efter att användaren har meddelats och inte under en kortare period, som regeringen vill.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Det är nämligen viktigt att grunden i lagstiftningen, det vill säga rätten för den enskilde att själv få välja sin personal, behålls utan inskränkning. Att bara få ett par veckor på sig att hitta en ny utförare är enligt vår mening en väldigt kort tid. Vårt mantra från Liberalernas sida har alltid varit, och är, att vi ska bekämpa de kriminella. Vi ska bekämpa fuskarna, men vi ska värna dem som har rättigheter enligt LSS.

Vi får återkommande rapporter om bidragsbedrägerier, kriminellt fusk och oseriösa aktörer inom välfärdsområdet - inte minst inom LSS. I grunden är LSS av avgörande vikt för att alla människor ska kunna klara av sin vardag, herr ålderspresident. Men under de senaste åren har regeringen bara sett på när många människors stöd har dragits in eller dragits ned. I många fall har detta fått fruktansvärda konsekvenser, exempelvis när människor med väldigt stora behov har förlorat allt stöd. Sedan 2014 har antalet assistansberättigade personer inom LSS minskat med i runda slängar 3 000 personer.

När brottslingar utnyttjar välfärdssystemen i allmänhet, och LSS och den personliga assistansen i synnerhet, för att finansiera sina kriminella verksamheter skadar det trovärdigheten i hela systemet. Brottslingarna tar pengar från de brukare som behöver samhällets stöd allra mest. Missbruket misstänkliggör också en hel bransch som sysselsätter någonstans mellan 80 000 och 100 000 människor. Det är en alarmerande utveckling. Det har kanske funnits en naivitet från oss alla kring många av våra välfärdssystem, som i vissa fall plundras av kriminella ligor. Det måste få ett slut.

Avslutningsvis, herr ålderspresident, ser Liberalerna att det behövs så mycket mer. Vi vill därför inrätta det vi kallar en LSS-inspektion. Inspektionen ska ha två saker som huvuduppgift: dels att stoppa kriminalitet och fusk genom att tillse att den enskildes trygghet och säkerhet hela tiden upprätthålls, dels se till att välfärdssystemets integritet upprätthålls genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Vi vill också att LSS-inspektionen ska stå på rättighetsbärarens sida och tillse att den som har rättigheter ska få dem tillgodosedda. Det behövs dessutom rättsskydd och rättshjälp inom en sådan ny myndighet.

Liberalerna är oerhört kritiska till den rödgröna regeringens nedmontering av LSS; det kan inte nog understrykas. Vi är de varmaste anhängare av att människor med funktionsnedsättning ska få stöd. Därför är vi särskilt angelägna om att pengarna ska hamna hos just dem som behöver dem och inte i brottslingarnas fickor. Vi bryr oss om dem med funktionsnedsättning och har nu ett stort ansvar att ta itu med fusket inom assistansen utan att skuldbelägga dem som faktiskt har rätt till stöd.


Anf. 72 Mikael Dahlqvist (S)

Herr ålderspresident! Det betänkande vi debatterar i kammaren i dag handlar som sagt om ändringar som ska göras i socialförsäkringsbalken. Det berör LSS, det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De ändringar som föreslås kommer att ge kommunerna och Försäkringskassan möjlighet att neka utbetalning till verksamheter som bedriver personlig assistans och som saknar tillstånd. Det föreslås också att det ska införas en informationsplikt där man blir rapporteringsskyldig till Ivo, det vill säga Inspektionen för vård och omsorg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

För att säkra det glapp som kan uppstå införs en tidsfrist på två veckor då ersättningen kan betalas ut trots att anordnaren saknar tillstånd eller har fått det indraget. Det går även att justera den tidsperioden vid behov, herr ålderspresident, så det kommer att finnas möjligheter för den som är assistansberättigad att hitta en ny utförare.

För att bedriva personlig assistans krävs det i dag tillstånd av Ivo. Det är till för att få bort de så kallade oseriösa aktörerna på marknaden och framför allt för att ge en trygghet till dem som behöver stöd och hjälp. Detta gäller dock inte kommuner och regioner, utan de har i stället rapporteringsskyldighet till Ivo. Detsamma gäller enskilda som anställer personliga assistenter; de behöver också rapportera till Ivo att de har assistanshjälp, men de behöver inte ha tillstånd.

Herr ålderspresident! Så här får det inte gå till. Nu täpper vi till den här luckan i lagstiftningen. Att bedriva personlig assistans utan tillstånd är inte tillåtet. Därför ska anordnare som saknar tillstånd inte heller ha ersättning. Att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i samhället är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet från allmänheten, och LSS är inget undantag. Varje krona ska gå till dem som behöver den. Vi ska inte göda de kriminella.

Jag kan också konstatera att medierna bara under de senaste åren har rapporterat om förfärliga brister hos oseriösa assistansanordnare, och så kan det inte fortsätta. Trots att många bolag har fått sina tillstånd återkallade fortsätter verksamheten, eftersom deras uppfinningsrikedom är stor. Därför är det viktigt att den här lagändringen snabbt träder i kraft - redan i november är förslaget. Jag är glad att det är ett enigt utskott som står bakom denna förändring.

Herr ålderspresident! Med detta sagt vill jag ändå understryka att LSS är en unik rättighetslagstiftning som gör det möjligt för människor att leva ett fritt liv och att kunna delta i samhällslivet. Därför är det extra viktigt att det stöd som är avsatt för detta går till rätt adress.

Personlig assistans är en livsviktig funktion för många människor med stora funktionsnedsättningar. Regeringen har genomfört ett antal reformer för att stärka den personliga assistansen. Det arbetet pågår, och det fortsätter oavbrutet.

Herr ålderspresident! Jag är därför glad och stolt över regeringens proposition för det kommande året. Regeringen mejslar ut en hög ambitionsnivå inom funkisområdet. Vi vill bland annat stärka rätten till tillsyn, vi vill minska föräldraansvaret, vilket innebär att fler barn och ungdomar kommer att få hjälp med personlig assistans, och vi vill även se över frågan om grundläggande egenvård.

Enligt utredningens egna beräkningar handlar det om att ytterligare 2 000 personer som i dag behöver hjälp, men som inte har fått den, kommer att få den. Vi gör även stora satsningar på det ekonomiska området för den enskilde. Bland annat föreslår vi kraftiga höjningar av aktivitetsersättningen, som många berörs av. Och vi fortsätter att höja bostadstillägget. Regeringen prioriterar pengar till dem som behöver pengarna mest i vårt samhälle.

Jag hoppas att vi här i kammaren får stöd för regeringens budgetproposition så att förslagen därmed kan bli verklighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

(Applåder)


Anf. 73 Pia Steensland (KD)

Herr ålderspresident! Jag tackar så mycket för Mikael Dahlqvists anförande.

Jag instämmer i att det är otroligt viktigt att vi får lagstiftningen på plats, och jag önskar att den hade funnits tidigare. Det får inte vara så att det finns uppenbara luckor där kriminella kan utnyttja den livsviktiga insats som görs för att hjälpa människor till ett bra liv.

Jag vill höra ledamoten reflektera över om tvåveckorsöverlappningen kan vara för kort för att den enskilda personen ska hitta en ny anordnare. Man kan förstå att det kan bli turbulent i livet när det uppdagas att det finns problem i tillståndsgivningen för den anordnare som har anlitats tidigare. Det kan vara problematiskt att lära upp en ny assistent så att livet blir tryggt. Anser ledamoten att tvåveckorsperioden kommer att vara tillräcklig?

Herr ålderspresident! Ledamoten Dahlqvist nämnde i sitt anförande de förstärkningar som regeringen gör i budgeten i fråga om de ekonomiska ersättningarna för stärkt assistans. Vi kristdemokrater välkomnar dem, och de är jättebra. Men jag vill också fråga om regeringen är villig att gå oss till mötes i de delar som är så viktiga, nämligen att alla grundläggande behov ska vara assistansberättigade i sin helhet.


Anf. 74 Mikael Dahlqvist (S)

Herr ålderspresident! Jag tackar ledamoten Steensland för hennes frågor.

Herr ålderspresident! Det finns en diskussion om lagförslaget. Hur lång tid ska en assistansberättigad ha på sig för att få tag på en ny anordnare? I början fanns ingen tidsgräns alls, ledamoten Steensland. Därför har vi gjort en justering efter Lagrådets rekommendation, som innebär att det blir två veckor. Om inte de två veckorna räcker till kan, om särskilda skäl finns, tiden förlängas individuellt.

Varför blir det en så kort tidsperiod? Det är precis som många tidigare har sagt i kammaren i dagens debatt, nämligen att det är oerhört viktigt att felaktiga utbetalningar stoppas snabbt och effektivt. Det är därför vi har satt en tuff tidsgräns - jag håller med om det. Det är för att vi vill markera att om det inte finns tillstånd ska inte heller assistans bedrivas. Så enkelt är det. Att vi befinner oss i den här situationen är absurt, men de kriminella är experter på att hitta olika kryphål.

Regeringen gör en enorm satsning i budgetpropositionen. Det ska bli spännande att se om Kristdemokraterna ställer sig bakom budgetpropositionen. Om vi får majoritet i kammaren kan vi göra dessa stora satsningar. Bara de reformer som vi föreslår för stärkt assistansrätt kommer att kosta miljarder. Sedan finns den ekonomiska situationen. Jag tycker att vi helt klart är på rätt väg och har höjt fanan när det gäller funktionsfrågor i praktiken.


Anf. 75 Pia Steensland (KD)

Herr ålderspresident! Jag tackar Mikael Dahlqvist för svaret.

Jag vet att ledamoten, precis som jag, värnar om att systemet ska bli bättre. Jag instämmer i att inte en krona för mycket ska hamna i de kriminellas fickor. Samtidigt sett från den enskildes perspektiv när det gäller trygghet i den akuta situationen skulle ytterligare en vecka ge lite mer trygghet och möjlighet att faktiskt planera och direkt komma igång med en ny assistansanordnare som är seriös och bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Herr ålderspresident! Jag hoppas att regeringen kommer att utvärdera hur dessa frågor fungerar. Jag hoppas också att man om det blir en stor anstormning av ansökningar där särskilda skäl åberopas kan se över frågan om tidsgränser på något sätt.

Jag instämmer med ledamoten att det är jätteviktigt att vi får dessa reformer på plats. Som jag sa i mitt anförande lägger vi kristdemokrater fram flera förslag på området. Vi menar också att den anordnare som blir av med sitt tillstånd ska hamna i någon form av karantän så att man inte direkt kan hoppa upp och starta ny verksamhet inom samma område. Det tycker vi är en viktig åtgärd.

Vi välkomnar de satsningar som görs i budgeten. Sedan är vi såklart kritiska till andra delar i budgeten. Så att i fråga om att vi kristdemokrater skulle anta regeringens budget i sin helhet får jag göra ledamoten Dahlqvist besviken.

Är Mikael Dahlqvist villig att göra de livsnödvändiga förändringar som krävs när det gäller de grundläggande behoven? Det är rimligt att hela den tid som det tar att gå på toaletten räknas som assistansgrundande.


Anf. 76 Mikael Dahlqvist (S)

Herr ålderspresident! Jag tackar Pia Steensland för hennes synpunkter och frågor.

Låt mig backa tillbaka till frågan om tvåveckorsfristen. Den är motiverad av - det vet ledamoten Steensland mycket väl - att vissa assistansverkare har stora kostnader för dem som har dygnetruntservice och dygnetrunttillsyn. Vi kan tala om flera hundra tusen under ett par veckor. Det finns väl motiverade ekonomiska skäl till att göra perioden så kort som möjligt. Givetvis finns brasklappen särskilda skäl med, som ledamoten hänvisar till. Men naturligtvis får vi om det blir fel på något sätt, som det kan bli med nya förslag, vara öppna för en justering.

Det är alltid intressant när vi diskuterar välfärdsbrottsligheten, som ledamoten Steensland tar upp. Den är ett stort problem, och regeringen har också vidtagit andra åtgärder och kommer att vidta fler åtgärder. Varje skattekrona ska gå till det den är tänkt för. Det vore intressant att i den diskussion som berör LSS mer än kriminalitet ta upp frågan om arbetskraftsinvandringen. Vår regering vill stoppa den, men jag förstår att Kristdemokraterna har en annan uppfattning. Det är också en sådan fråga man bör diskutera för att få en helhet.

Regeringen har lagt fram sitt budgetförslag med prioriteringar. Sedan får vi hoppas och tro att riksdagen ställer sig bakom dem.


Anf. 77 Ulrika Heindorff (M)

Herr ålderspresident! När vi i Moderaterna utformar vår politik är det människan som är vår utgångspunkt. Vi tror på individen och på individens rätt till frihet. När det handlar om LSS-lagstiftningen och personlig assistans innebär detta att regelverk och lagar måste utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest också får det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Vi moderater värnar assistansreformens långsiktighet och legitimitet. Detta gäller såväl kvalitet, valfrihet, kontinuitet, rättssäkerhet och effektivitet som ekonomiska åtaganden på totalen. Det är politikens uppgift att säkerställa att lagar, finansiering och regelverk lever upp till detta.

Herr ålderspresident! Låt mig säga det uppenbara: Den personliga assistansen har betytt mycket och betyder mycket för många. Den är ofta en förutsättning för att kunna leva som alla andra och vara delaktig i samhället. Den personliga assistansen gör det också möjligt för barn att växa upp i sin familj. När den personliga assistansen funkar bra betyder den trygghet och frihet.

För mig som moderat sitter det i ryggmärgen att ha som utgångspunkt att alla människor har en vilja och förmåga till självbestämmande, åtminstone i den specifika situationen, under förutsättning att man är omgiven av människor som har kunskap och erfarenhet nog för att förstå och respektera ens vilja.

Herr ålderspresident! Det finns en betydande mångfald av privata aktörer och utförare inom personlig assistans. Det är ganska enkelt att starta verksamhet och få tillstånd, och vinsterna är relativt sett låga. Detta tyder på att konkurrensen mellan anordnarna fungerar.

Det är viktigt att förstå varför assistansberättigade i stor, och faktiskt också ökande, utsträckning väljer privata alternativ.

Assistanskommittén påvisade i en enkätundersökning att de som har personlig assistans och som har valt en privat utförare upplevde större självbestämmande och valfrihet än andra. Personer som fick kommunalt utförd assistans upplevde sig ha sämre möjligheter att få välja assistenter och att vara med och bestämma hur assistansen skulle utföras. Vi i politiken måste uppmärksamma detta och se hur självbestämmandet kan öka även när man uppbär kommunalt utförd assistans.

Herr ålderspresident! För att klara framtidens ökade välfärdskostnader krävs det ordning och reda. Det ska finnas klara och tydliga lagar och regelverk för vad som gäller när man driver och sköter LSS-verksamhet, såsom insatsen personlig assistans, oavsett vilken driftsform det handlar om. Detta handlar i första hand om att säkerställa kvaliteten, men det handlar såklart också, vilket har nämnts i tidigare anföranden i dag, om att motverka organiserad brottslighet, fusk och överutnyttjande.

Herr ålderspresident! Dagens betänkande kommer att ge Försäkringskassan och kommunerna ett lagstöd som saknas i dag för att neka utbetalning av ersättning för personlig assistans då tillstånd saknas.

I anslutning till detta föreslås att medföra en skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, när en enskild utförare antas bedriva verksamhet utan tillstånd. Betänkandet innehåller också ett förtydligande av Ivos möjligheter att begära ut information i tillsynsärenden.

Herr ålderspresident! Moderaterna anser i huvudsak att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning. Det handlar om vikten av att värna den assistansberättigades trygghet. Genom tillståndskravet ökar också rättssäkerheten. Det har tidigare saknats lagstöd, och det är bra att detta nu kommer på plats. Som mina kollegor förtjänstfullt har redogjort för tidigare är det viktigt att de pengar som ska gå till assistansberättigade går just dit och inte till kriminella.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Herr ålderspresident! När vi pratar om personlig assistans vill jag nämna att det finns någonting som man kan göra för att den ska bli både mer rättssäker och bättre. Detta är något som skulle ha stor effekt. Jag talar om det samlade huvudmannaskapet.

Det finns, som vi alla vet, en majoritet i riksdagen för ett samlat statligt huvudmannaskap. Jag vill påminna om detta, för i de direktiv som presenterades förra veckan stod att man skulle överväga förslag till alternativa lösningar. Det var ingenting annat än en stor besvikelse att regeringen inte hörsammat riksdagens vilja.

(Applåder)


Anf. 78 Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Herr ålderspresident! Under flera år har funktionsnedsatta blivit ansatta från dubbla håll. För det första har de drabbats av regeringens sparkrav och regleringsbrev. För det andra har systemet angripits av organiserat och storskaligt fusk.

Bedrägerier har lett till att omfattande medel som har varit avsedda för personer i behov av stöd i stället har gått till klaner och organiserad brottslighet. Samtidigt beviljas färre personer assistans, och över 80 procent får avslag på sin förstahandsansökan när de söker stöd via LSS. Därför måste de felaktiga utbetalningarna stoppas, så att de medel som betalas ut också går till dem som de är avsedda för.

Herr ålderspresident! Sverigedemokraterna har sedan tidigare drivit frågan om orimligheten i att driva verksamhet utan tillstånd. Redan i dag är det otillåtet för Försäkringskassan att betala ut assistansersättning direkt till en anordnare som saknar tillstånd. Men om den assistansberättigade väljer att själv ta emot ersättningen och sedan köpa assistansen kan inte Försäkringskassan neka utbetalning, även om myndigheten vet att den går till en aktör utan tillstånd.

Detta tycker vi är fel. Utan tillstånd ska ingen verksamhet få lov att bedrivas. Vi kan inte ha en ordning där tillstånd krävs men där det fortfarande är möjligt att så att säga sälja tjänsten assistans även om man inte har det tillstånd som krävs. Dagens tillståndskrav blir i praktiken helt verkningslöst om den enskilde ändå kan anlita en anordnare som saknar tillstånd.

Det vi gör med dagens förslag är att täppa till den lucka som finns i lagen genom att förhindra att assistansersättning betalas ut till assistansbolag utan giltigt tillstånd. Detta gör det svårare för oseriösa aktörer och kriminella att utnyttja assistansberättigade.

Förslaget som nu ligger på bordet innebär att ersättning ska lämnas för assistans som har utförts senast två veckor efter att den assistansberättigade blivit underrättad om att tillståndet är indraget. Den assistansberättigade har alltså två veckor på sig att hitta en ny anordnare.

Herr ålderspresident! Vi delar bedömningen att en tidsfrist om två veckor bör vara tillräcklig för att de allra flesta ska kunna genomföra ett byte av anordnare. Med det sagt vill vi dock framhålla att det är jätteviktigt att värna valfriheten och möjligheten att själv välja personal som man trivs med, fungerar med, känner sig trygg med och känner förtroende för.

I detta skede är det viktigt att de assistansberättigade inte påverkas negativt av förslaget. Därför är det bra att det ska vara möjligt att pröva om det finns särskilda skäl för en förlängd tidsfrist om två veckor inte anses tillräckligt för att hitta en ny anordnare eller byta anordnare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Det lagförslag som nu ligger på bordet innebär att Försäkringskassan och kommunerna ges laglig rätt att neka en assistansberättigad utbetalning för assistans som utförts av en verksamhet utan tillstånd. Det blir alltså inte längre möjligt att få ersättning och betala en anordnare som inte har tillstånd. Detta är rimligt, och det är precis detta vi har eftersträvat.

Det här är ett bra förslag som vi ställer oss bakom. Jag yrkar bifall till förslaget, herr ålderspresident.

För övrigt måste det tilläggas i detta forum att assistansersättningen måste höjas. De grundläggande behoven måste vara assistansgrundande i sin helhet. Föräldraansvaret behöver ändras och ses över, och Sverige behöver ett riktigt LSS-lyft.


Anf. 79 Mikael Dahlqvist (S)

Herr ålderspresident! Tack så mycket för ditt anförande, Carina Ståhl Herrstedt! Jag är glad att vi är överens om bakgrunden till dagens betänkande och att välfärdsbrottsligheten måste stoppas. Däremot är jag lite bekymrad över din historiebeskrivning när det gäller varför assistanstimmarna har minskat under ett antal år. Därför skulle det vara intressant, herr ålderspresident, om ledamoten Ståhl Herrstedt visade mig var i budgeten vi har dragit ned på den personliga assistansen under de här åren.

Den rätta beskrivningen, herr ålderspresident, är helt enkelt att man har gjort strängare tolkningar av lagstiftningen. Det började redan 2009 i Högsta förvaltningsdomstolen, i ett antal domar som blivit rättspraxis och som Försäkringskassan, som är en fristående myndighet, följer. Därför har antalet assistanstimmar tyvärr gått ned, och det är det som regeringen nu håller på att rätta till på ett förtjänstfullt sätt.

Min fråga till ledamoten Ståhl Herrstedt är följande: Var finns det i regeringens budget under dessa år neddragningar inom LSS under rubriken Personlig assistans?


Anf. 80 Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Herr ålderspresident! Till att börja med är det ju inte bara budgeten som reglerar hur verksamheten ska se ut. Vi ska kanske vara ärliga och i stället diskutera vad som har gjort att det blivit som det har blivit. Vi kan inte sticka under stol med att det regleringsbrev som regeringen skickade till Försäkringskassan innehöll sparkrav som att man skulle hålla igen på antalet timmar. Det gör såklart att verksamheten har fått se över vad man har kunnat dra ned på.

Vad som gjort att dessa domar har börjat tillämpas i ett så här sent skede är ganska uppenbart. Jag säger inte att det har påbörjats nu, men sedan 2015 då det regleringsbrevet kom har det skett en kraftig försämring. Det tror jag inte att någon kan sticka under stol med.


Anf. 81 Mikael Dahlqvist (S)

Herr ålderspresident! Jag tackar ledamoten Stål Herrstedt för hennes svar - eller avsaknaden av svar, skulle jag kanske säga. Jag efterlyser fortfarande ledamotens svar på var i budgeten vi har minskat när det gäller området LSS.

Det fungerar så här, herr ålderspresident: Detta är en rättighetslagstiftning som vid varje positivt beslut genererar en kostnad. När året är slut summerar man budgetramen, och så betalar statskassan ut de pengar som är beslutade. Det finns ingen som helst ram kring den här budgeten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Dessutom, herr ålderspresident, började dessa förändringar redan 2009, under alliansregeringens tid. Vi talar alltså om drygt tio års tid med försämringar i LSS, vilket är förfärligt, men jag tycker att rätt ska vara rätt.

Tycker inte ledamoten Carina Ståhl Herrstedt dessutom att det är viktigt att våra oberoende myndigheter, i det här fallet Försäkringskassan, följer lagstiftningen? Det är ju det man har gjort. Man följer rättspraxis och lagstiftning. Man kan inte göra en egen tolkning. Och regeringen, herr ålderspresident, får absolut inte lägga sig i de oberoende myndigheternas ansvarsutövande.


Anf. 82 Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Herr ålderspresident! Nej, jag har inte heller påstått att det varit nedskärningar just i budgeten, även om det säkerligen går att hitta också sådana. Däremot är det ganska intressant att ledamoten står i talarstolen och kritiserar min historiebeskrivning. Det får mig osökt att tänka på att det har hänt förr att någon har kritiserat min historiebeskrivning, till exempel när Magdalena Andersson stod här och påstod att min historiebeskrivning kring hennes uttalande om att man skulle stoppa kostnadsutvecklingen gällande sjukförsäkring och personlig assistans för att bekosta andra områden inte stämde. I slutänden visade den sig vara sann. Det är alltså inte första gången jag blir beskylld för att ha en felaktig historiebeskrivning som sedan i slutänden har visat sig vara alldeles korrekt.

Sedan kan jag hålla med ledamoten om att det är mycket som görs just nu som är på rätt väg. Men det är fortfarande en bit därhän, och det är väl bra att man någonstans ändå tar ansvar för de misslyckanden, i någon mening, som jag tycker att man har gjort.

Jag tycker absolut att man ska följa lagarna. Jag tyckte redan då att regeringen skulle ta tag i detta och försöka få en ändring av lagen till stånd. Det finns ju aktuella ärenden uppe just nu som visar att man kan sätta sig över lagar om man verkligen vill.


Anf. 83 Nicklas Attefjord (MP)

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut och därmed också bifall till regeringens proposition.

Assistansreformen, som trädde i kraft den 1 januari 1994, har möjliggjort självbestämmande och inflytande för tusentals personer med funktionsnedsättningar. Assistansreformen är en av vår tids stora frihetsrefor-mer och en reform som behöver värnas och utvecklas.

Ett hot mot reformen är missbruk och oegentligheter. För att skydda reformens långsiktiga överlevnad är det därför viktigt att åtgärder vidtas mot exempelvis assistansföretag som inte lever upp till regler och krav. De vanligaste orsakerna till att tillstånd för anordnare av personlig assistans återkallas är ekonomisk misskötsamhet eller att bolag försätts i konkurs. Enligt uppgifter som jag kunnat ta del av skedde det vid två tillfällen under perioden 2017-2019 att tillstånd återkallades på grund av missförhållanden i företagen som var så pass allvarliga att det innebar fara för liv och hälsa för den assistansberättigade. I något eller några fall har det även funnits kopplingar till brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Därför är det nu bra att regeringen agerat och att vi här i kammaren i dag kan fatta beslut om att reglera detta och ge Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att agera. Beslutet innehåller även välkomna förslag om ökad myndighetssamverkan mellan Försäkringskassan, kommunerna och Inspektionen för vård och omsorg. Inte minst finns det i förslaget, vilket har nämnts tidigare i debatten, en ventil vid särskilda skäl så att man kan förlänga tidsfristen, där förslaget i dag är två veckor.

Avslutningsvis, herr ålderspresident, är det min förhoppning att de beslut vi kommer att fatta senare i dag ska medverka till att långsiktigt stärka och skydda rätten till personlig assistans.


Anf. 84 Pia Steensland (KD)

Herr ålderspresident! Tack för ditt anförande, Nicklas Attefjord! Jag kan bara instämma i vikten av att vi får de här lagändringarna på plats. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det tog drygt två år från det att Försäkringskassan upptäckte den här luckan tills regeringen agerade.

Men, herr ålderspresident, jag måste värja mig mot den historiebeskrivning som regeringens partiföreträdare gör här i kammaren i dag. Ledamotens kollega från Socialdemokraterna värjde sig mot det faktum att det regleringsbrev som regeringen utfärdade 2016 faktiskt har medfört oerhört stora inskränkningar i mänskliga rättigheter för människor med omfattande funktionsnedsättning.

Jag kan säga att det inte var perfekt under alliansregeringens tid, men nu har inte bara ledamöter här i kammaren utan också socialministern upprepade gånger sagt att det inte är några politiska beslut som är orsaken till att det har skett nedskärningar inom assistansen.

Jag kan bara föreställa mig hur det känns för alla de människor som hör det. Politiska beslut fattas på olika sätt. Jag menar att ett regleringsbrev till en myndighet som innehåller ett tydligt direktiv att bryta utvecklingen gällande antalet timmar inom assistansen är ett politiskt beslut. Myndigheten måste agera för att leva upp till direktivet, och myndigheten såg till att domar, gamla domar från 2009, 2012 och 2015, tolkades mycket mer restriktivt än tidigare.

Aldrig någonsin annars än under de sju, snart åtta, åren med den här regeringen har människor med funktionsnedsättning haft det så svårt. De är ifrågasatta, och det är deras mänskliga rättigheter också.


Anf. 85 Nicklas Attefjord (MP)

Herr ålderspresident! Tack, ledamoten Steensland, för frågorna!

Jag hade bilden av att vi skulle diskutera det lagförslag som ligger på bordet och som handlar om en skärpning av reglerna för utbetalning av assistans. Men nu ställer ledamoten frågor om regleringsbrev som regeringen har fattat beslut om och om vilka effekter det har fått för personer med personlig assistans.

Jag kan säga att jag delar bilden av att det är ett problem så som det har tillämpats av de myndigheter som är satta att hantera den personliga assistansen och de utbetalningarna. Det är också därför regeringen nu har sett till att det finns två olika utredningar på gång som ska se över hela assistanslagstiftningen, som det väl handlar om, för att kunna skydda och långsiktigt stärka rätten till den personliga assistansen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbetalning av ersätt-ning för personlig assistans endast vid tillstånd

Mitt svar är att det väl är så som regeringen har valt att hantera det här.


Anf. 86 Pia Steensland (KD)

Herr ålderspresident! Tack, Nicklas Attefjord, för svaret!

Jag ber om ursäkt för att jag sätter ledamoten Attefjord lite grann på pottkanten här, men eftersom han är här i egenskap av representant för regeringspartierna kunde jag inte låta bli att lyfta den här frågan.

Ledamoten Dahlqvist har möjlighet att trycka in sig på fyra minuter extra i den här debatten, och det kan kanske vara en möjlighet för ledamoten att ge respons på den här situationen. För det är anmärkningsvärt att regeringspartierna inte bara ger de här direktiven utan inte heller agerar när man ser hur stora negativa konsekvenser det har medfört när rätten till assistans har inskränkts på det här sättet. Som jag sa i mitt anförande är det nere på den nivån att när man går på toaletten räknas bara den tid som det tar att torka rumpan. Hela den tid det tar att faktiskt utföra behovet räknas inte. Det är fullständigt ovärdigt. Vi kan inte ha det så.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte har agerat för att faktiskt göra den lagändring som krävs. Vi välkomnar det som sker nu, men det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen dessutom upprepade gånger på statsrådsnivå förnekar att politiska beslut ligger bakom den situation som vi har i dag.

Ett regleringsbrev, ett direktiv där, är enligt min uppfattning ett politiskt beslut, och det har haft förödande konsekvenser som har gjort att människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer nu har levt under väldigt svåra förhållanden under lång tid.


Anf. 87 Nicklas Attefjord (MP)

Herr ålderspresident! Ledamoten Steensland fortsätter att hävda att det finns ett illvilligt politiskt beslut bakom tillämpningen av detta. Jag vill nog hävda att så inte är fallet. Det finns regleringsbrev, och besluten om dem fattas politiskt. Den exakta tillämpningen är inte politiska beslut, utan det är beslut som verksamheter eller domstolar prövar sedan.

Regeringen har också sett det här, och man har nu tillsatt de här utredningarna också för att komma till rätta med det.

Apropå klädsamhet är det bra att minnas att det här inte är ett nytt fenomen utan att det är någonting som har funnits så långt tillbaka som till Alliansens regering, som du talade om tidigare.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Beslut

Ersättning för personlig assistans utan tillstånd ska förhindras (SoU2)

Lagändringar ska göras för att förhindra att en assistansberättigad ska kunna få ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att Försäkringskassan och kommunerna får möjlighet att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans om verksamheten saknar tillstånd. Försäkringskassan och kommunerna ska även vara skyldiga att informera Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) om de kan anta att en enskild bedriver verksamhet för personlig assistans utan tillstånd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.