Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Debatt om förslag 19 maj 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 3

Anf. 101 Ida Gabrielsson (V)

Fru talman! Jag ska inte förlänga debatten utan jag hänvisar till mitt inlägg i föregående debatt för en samlad bild av Vänsterpartiets syn på att sänka arbetsgivaravgifterna och att de dränerar våra socialförsäkringssystem.

Vänsterpartiet vill i stället rusta upp sjukförsäkringen och höja pensionerna. Alla experter är överens om att generellt sänkta arbetsgivaravgifter inte leder till fler jobb. Vi kan inte heller tro att det räcker för våra småföretag att sänka en arbetsgivaravgift. De behöver fler uppdrag, och då måste Sveriges industrier och andra verksamheter växa. Annars står ekonomin stilla. En sådan politik som verkligen skulle göra skillnad är det ingen som just nu - förutom Vänsterpartiet - är beredd att kavla upp ärmarna för. Förhoppningsvis kan vi få med oss fler framöver.

I stället för att öka kapitalkoncentrationen och göda redan överfyllda aktieportföljer vill Vänsterpartiet se omfattande, generella och riktade åtgärder. Den bransch och de företag som behöver dem mest ska få ekonomiskt stöd - men inte alla. Varken människor eller företag ska behöva gå omkull i pandemin. Då krävs stora ekonomiska investeringar i jobb och företagande, samtidigt som det finns starka löntagare som kan lita på att om de blir sjuka får de ta del av de pengar som de har avstått i löneutrymme och inte mötas av kalla handen för att politikerna satt sprätt på slantarna.

När man går i pension ska man inte bara överleva utan också kunna leva gott. Ekonomin har stagnerat på grund av den politik som samlar allt kapital i ett fåtal ägares händer i stället för att investera i järnvägar, bostäder och utbyggda elnät. Vänsterpartiet vill använda skattemedel ansvarsfullt och med precision. Därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation och alltså avslag på förslaget.


Anf. 102 Rikard Larsson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Det förslag vi nu behandlar är en del av den budget som regeringen har tagit fram tillsammans med samarbetspartierna. Förslaget handlar om att tillfälligt utvidga den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som sedan 2017 gäller för näringsidkare som anställer sin första medarbetare.

I förslaget föreslås en utvidgning till att gälla anställning av en eller två personer för företag utan anställda och ytterligare en person för företag med en anställd. Förslaget innebär att företaget under som längst 24 månader endast betalar ålderspensionsavgiften, och förslaget ska gälla för anställningar som påbörjats innan den 31 december 2022.

För Socialdemokraterna är arbetsgivaravgifterna en viktig del av finansieringen av våra trygghetssystem. Det är en viktig princip att alla företag med anställda ska betala avgifterna för att också säkra finansieringen av våra trygghetssystem när vi behöver dem till exempel vid sjukdom. Därför är sällan åtgärden att sänka arbetsgivaravgifterna den första eller bästa metoden för att stärka företagets konkurrenskraft och för att minska arbetslösheten. Det finns dessutom ett egenvärde i att reglerna för företag är så enkla och så enhetliga som möjligt. För mycket av undantag och särregler skapar administration och otydlighet.

Detta utesluter dock inte att det finns tillfällen där det kan vara motiverat med speciella åtgärder. Det behöver då också göras en avvägning av åtgärdernas effektivitet kontra det enklare men mer oprecisa. Den åtgärd som nu föreslås riskerar naturligtvis att vara mer komplicerad än en generell nedsättning men däremot mer träffsäker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Mot bakgrund av den pandemi vi nu är inne i och dess effekter på arbetsmarknaden finns det anledning att vidta åtgärder inom en rad områden för att stötta dem som drabbas värst. Vi vet att de som är på väg in på arbetsmarknaden men inte fått fäste drabbas hårt. Vi vet att de med osäkra anställningar, inte sällan yngre människor som har fått sitt första arbete, drabbas hårt. Som ett led i att återstarta ekonomin och uppmuntra företag till att anställa anser vi därför att det är motiverat att besluta om den nedsättning som föreslås i ärendet.

Med detta sagt kan jag inte låta bli att ändå bredda denna debatt något. Det är viktigt att vi vidtar åtgärder för att sänka arbetslösheten och se till att människor som kan arbeta också får ett arbete. Det är den socialdemokratiskt ledda regeringens högsta prioritet. Men när vi debatterar arbetsgivaravgifter pratar vi också om det som finansierar de system som ska finnas på plats när vi av olika anledningar inte kan arbeta. Där behövs också fler satsningar och fler reformer.

Vi har infört en del reformer, till exempel förändringar av sjukförsäkringens prövning vid dag 180 och förändringar av begreppet normalt förekommande arbete. Men mycket mer behöver göras när det gäller tillgången till våra trygghetssystem, att få ersättning när man är sjuk och att få en ersättning som det går att leva på. Ska vi klara oss ur denna pandemi på ett bra sätt och vara ett samhälle som står starkt inför framtida utmaningar är det viktigt att vi ser till att vi har starka företag med möjlighet att utvecklas och som kan erbjuda jobb samt starka trygghetssystem som inger förtroende hos såväl dem som arbetar som dem som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom.

Fru talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.

(forts. § 21)


Anf. 103 Alexander Christiansson (SD)

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Som uppvuxen i en familj som driver småföretag och efter att själv ha drivit småföretag större delen av mitt liv vill jag påstå att jag älskar småföretagande och småföretag. Anledningen är att småföretagare med sitt mod, engagemang och driv vågar ta steget att följa sin dröm och visionen om sin affärsidé. Det har alltid inspirerat mig, och jag älskar själv den utmaningen.

Pandemins effekter har haft en stor påverkan på småföretagen, vilket vi alla är bekanta med vid det här laget. Stöden som kom ut i pandemins inledning var bra. De kom snabbt på plats och hade ett bra fokus på de företag som drabbades.

Det som vi i Sverigedemokraterna då påtalade var att stöden till småföretagen glömdes bort. Jag vill minnas att den första ändringsbudgeten som kom riktades till flygbranschen, vilket i sig är helt okej och någonting som vi ställer oss bakom. Vi tyckte absolut att man skulle stödja flygbranschen. Enskilda näringsidkare tänkte man dock inte på förrän till hösten, och det säger ganska mycket om den här regeringens prioriteringar.

För mig och för Sverigedemokraterna är den moderna ekonomins arbetarklass till en viss del småföretag. När man anlitar en hantverkare - det kan vara en målare eller en snickare - när man går till massören eller när man går till en butik och handlar kläder eller mat är det ofta småföretagen som står för dessa tjänster eller produkter. Det är småföretagare som kämpar stenhårt och jobbar långt mycket fler timmar än de flesta gör - helger och kvällar. De går in med eget kapital och tar en stor risk för att följa sin dröm och sin vision. Effekten av detta mod blir att de också anställer när de går in i en tillväxt, när de expanderar och jobbar med innovation. Då växer företaget och de anställer. Det är en helt naturlig effekt. Detta är någonting som jag menar att vi ska gynna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Fru talman! Småföretagarnas Riksförbund kom i början av året med en rapport. Denna rapport visade att 8 procent av de företagsamma företagarna, alltså småföretag som genererar arbete, har försvunnit under pandemin. Det är 8 procent av de småföretag som har genererat arbete, småföretag som har kämpat stenhårt och som i brist på stöd i många fall faktiskt har gått i konkurs. Det tycker vi är otroligt beklagligt och en tragisk utveckling.

I Sverige har vi ungefär 350 000 företagsamma företag. Vi har lite mer än 1 miljon företag, men om man pratar om just företag som faktiskt genererar jobb är de 350 000. Man kan lätt se ett samband mellan kommuner som har en stor andel företagsamma företag och arbetslösheten, där man oftast har en låg arbetslöshet när man har många företagsamma småföretag.

Dessutom genererar just småföretagen 30 procent av intäkterna till kommunen. Småföretagen är viktiga för svensk innovation, för tillväxt, för vårt samhälle och för vår ekonomi.

Vi befinner oss nu i ett läge där vi faktiskt ser att vi har puttat en stor andel konkurser framför oss genom en uppskjuten skatt. Vi i Sverigedemokraterna har lagt fram förslag om att det ska ges mer utrymme för småföretagen att kunna betala tillbaka det som de har fått anstånd med under en längre tidsperiod. Vi har föreslagit tre år. Vi tror att det behövs just för att ge företag som just nu väntar på en stor skattesmäll en möjlighet att faktiskt bygga upp sin verksamhet på ett bra sätt.

Vi har också lagt fram förslag om att arbetsgivaravgifterna ska sänkas generellt och permanent. Vi tycker inte om särlösningar. Vi tror att de alltid leder till problem, och det visar också mycket av den forskning som har undersökt detta. Det har testats många gånger i Sverige.

Jag noterar att det i betänkandet står följande om propositionen: "Regeringens utgångspunkt är att skattelagstiftning bör vara generell och permanent."

Vi ställer oss bakom det. Vi tycker att det är rimligt. Det är också just därför som vi har lagt fram vårt förslag om arbetsgivaravgifterna, att de ska vara generella. Det ska inte vara särlösningar för unga, för nyanlända och för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi ska absolut hitta resurser och effektiva åtgärder för denna grupp, men arbetsgivaravgifterna måste vara generella och permanenta.

Fru talman! För ett litet företag som vill fördubbla sin storlek, alltså om jag som egenföretagare ska anställa en person, är det ett jättekliv. Det är ett otroligt stort steg som ofta kräver enorm planering. Man behöver många gånger fördubbla sin intäkt, inkomst, för att klara av att bära kostnaderna för en anställd.

I betänkandet framgår följande om den konsekvensanalys som regeringen gör enligt propositionen: "Förslaget bedöms leda till att ytterligare 6 000 företag kan få nedsatta arbetsgivaravgifter varje månad jämfört med i dag. Den offentligfinansiella bruttoeffekten 2021 bedöms uppgå till minus 30 miljoner kronor och den offentligfinansiella nettoeffekten samma år till minus 20 miljoner kronor. År 2022 och 2023 bedöms nettoeffekten uppgå till minus 140 respektive 180 miljoner kronor."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Jag vill ställa detta mot en annan satsning som regeringen gärna arbetar med.

Förra året var vi i arbetsmarknadsutskottet i Australien för att se hur Australien arbetar med sin arbetsmarknad, framför allt kopplat till matchningsverksamheten som man har outsourcat till privata aktörer. Orsaken till att vi åkte just till Australien var att Australien är en av modellerna som man just nu använder när man reformerar Arbetsförmedlingen.

Det som var väldigt slående med Australien var att man där inte arbetar med subventionerade anställningar. Orsaken till att man inte gör det är att man inte ser den effekt man vill ha. Det blir en dyr åtgärd. Den kostar väldigt mycket pengar, men den ger ett litet resultat. Vi ser exakt samma effekter här i Sverige.

Om man tar ett genomsnitt på alla subventionerade anställningar visar det sig att 8 procent av dem som har haft en subventionerad anställning får ett riktigt jobb. Det innebär att 92 procent alltså inte får ett riktigt jobb.

Då kan man prata exempelvis om nystartsjobben, där man har en lite högre frekvens av osubventionerade arbeten. 34 procent av dem som har haft ett nystartsjobb får ett riktigt jobb.

Denna satsning kostar 5 miljarder kronor, och drygt 6 000 får ett jobb efter avslutad subventionerad anställning.

Då menar jag att den satsning som nu föreslås är väldigt liten, och man tar inte ens med den skatteintäkt som den kommer att innebära.

Vi ställer oss därför verkligen bakom förslaget i detta betänkande. Vi tycker att det är ett helt rimligt och jättebra tillväxtförslag för att se till att återstarta framför allt mikroföretagen, för att se till att mikroföretagen får anställa och för att se till att vi får mikroföretag som får en chans att expandera sin verksamhet.

Det är slående när man hör Vänsterpartiet i denna debatt som gång på gång låter som att man lever i en svunnen tid och som om företagarna inte genererade fyra av fem jobb i Sverige. Småföretagen står för fyra av fem jobb. Det säger ganska mycket. Och vi lever i en tjänsteekonomi i Sverige i dag. Det innebär att vi också behöver rikta våra satsningar till rätt målgrupp så att vi får den tillväxt som vi verkligen önskar. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 20 maj.)

Beslut

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (SfU22)

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Åtgärden ska förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin.

Sedan 2017 kan enmansföretag få en nedsättning, sänkning, av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Den tillfälliga lagändringen innebär att den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Om företaget uppfyller vissa övriga villkor ska det under som längst två år bara betala ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas ut till den första och den andra anställda.

Den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021-31 december 2022. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.