Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 31 mars 2022

Betänkande: Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Betänkande 2019/20:UbU7

Skrivelse om grundsärskolan har granskats (UbU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som rör Riksrevisionens granskningsrapport om grundsärskolan. I rapporten har Riksrevisionen granskat hur regeringen och de ansvariga skolmyndigheterna har styrt, stöttat och följt upp grundsärskolan sedan 2011. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister, bland annat finns det få bedömningsstöd för grundsärskolan, och utvärderingen av grundsärskolan på nationell nivå har brister. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsatser och skriver att åtgärder har vidtagits för att motverka bristerna.
 
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.