Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen (JuU16)

EU-länderna har enats om att erkänna och genomföra varandras beslut om förverkande. Förverkande innebär att egendom eller vinst som någon fått genom brott antingen förstörs eller tillfaller staten. Det är en domstol eller en åklagare som fattar beslut om förverkande. Även egendom som använts som hjälpmedel vid brott kan förklaras förverkad. För att Sveriges ska kunna genomföra EU-beslutet har riksdagen beslutat om att införa en ny lag, "Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen". Om tillgångar eller särskilda föremål finns i ett annat EU-land kan det finnas fördelar med att ett beslut om förverkande genomförs där. Kronofogdemyndigheten ska därför kunna ansöka om genomförande av svenska beslut om förverkande utomlands. Kronofogdemyndigheten ska också pröva om det finns förutsättningar att erkänna och genomföra ett utländskt beslut om förverkande i Sverige. Om så är fallet meddelar Kronofogdemyndigheten en verkställbarhetsförklaring och sköter det praktiska för att beslutet ska kunna genomföras. Kronofogdemyndighetens beslut ska kunna överklagas. Lagen börjar gälla den 1 juli 2011.