Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

Debatt om förslag 8 mars 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 3

Anf. 52 Denis Begic (S)

Herr talman! Det verkar som att civilutskottet har abonnerat plenisalen i dag. Vi känner oss väldigt glada över att vara här hela förmiddagen.

När jag såg det här betänkandet och att det fanns en reservation i det tänkte jag att det självklart skulle bli debatt, tills jag började sätta mig in i ärendet med det enkla namnet Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås.

Herr talman! Många av oss förstår ändå att det här är en viktig lag. Jordbruk och skogsbruk är betydelsefulla näringar i Sverige. På grund av deras betydelse för samhället finns sedan länge begränsningar av möjligheterna för vissa personer - fysiska och juridiska - att förvärva mark för jordbruk och skogsbruk. Syftet med lagen är att behålla balansen i markinnehav mellan fysiska och juridiska personer. Det tycker vi socialdemokrater är tillgodosett i den här propositionen. Därför är mitt inlägg väldigt kort, och därför yrkar vi bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.


Anf. 53 Mikael Eskilandersson (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i jord-förvärvslagen i syfte att hindra att bestäm-melserna om förvärvs-tillstånd kringgås

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till vår reservation och i övrigt till förslagen i betänkandet. Det övriga är visserligen bara två delar, varav den ena är regeringens förslag, men det är vi sverigedemokrater alltså helt positiva till.

Regeringen har täppt till en lucka i lagen som gjorde det möjligt för juridiska personer att förvärva mark utan prövning. Det är något Sverigedemokraterna motionerat om och som nu fixas till. Sverigedemokraternas reservation handlar alltså inte om förslaget från regeringen. Vi välkomnar tvärtom regeringens förslag och tycker det är viktigt att jordförvärvslagen fungerar som det är tänkt. Det är också viktigt att balansen mellan fysiska och juridiska ägare finns kvar. Vi står helt bakom förslaget.

Herr talman! Varför har då Sverigedemokraterna en reservation? Jo, för att det finns ett annat yrkande som hanteras i samma betänkande om jordförvärvslagen. Förslaget är en bred utredning av hur generationsskiften kan underlättas bland svenska lantbrukare. Lantbrukare är människor som ofta jobbar väldigt många timmar varje vecka för att ge oss andra mat, så att vi kan överleva, samtidigt som vi anklagar dem för att förstöra miljön och klimatet.

Sverigedemokraternas reservation handlar om landsbygdspolitiken och om det generationsskifte som behöver ske bland svenska lantbrukare. Åldersfördelningen bland lantbrukare är oroande och borde oroa regeringen mycket. Två tredjedelar av alla lantbrukare är över 65 år. Två tredjedelar av jordbruken behöver snart skifta brukare om de över huvud taget ska finnas kvar.

Problemen kring ett generationsskifte är många. Det största problemet är antagligen den låga lönsamheten i det svenska jordbruket. Låg lönsamhet och ett högt markvärde gör det svårt för personer att ta över och köpa ut andra arvingar. Den låga lönsamheten gör det också ibland svårt att ens hitta någon som vill ta över, och det är säkert en anledning till att så många lantbruk inte skiftat ägare redan.

Sedan är det problem med att arrendeavtal inte följer med. Stödregler ställer till det. Arvsregler är problematiska, och regler för skogsbruk ställer till problem. Det är med andra ord inte ett problem som behöver lösas, utan det finns mycket som behöver ses över. Därför föreslår Sverigedemokraterna en bred utredning som kan titta på alla aspekter och alla berörda lagar. Då ska givetvis även jordförvärvslagen vara med. Det är därför vårt yrkande hamnar här.

Syftet med en sådan utredning är att underlätta för det generationsskifte som måste ske bland lantbruken i Sverige. Återigen: Två tredjedelar av lantbrukarna i Sverige är över 65 år. Jag hoppas att regeringen tar till sig och förstår vilket behov det finns av att underlätta för generationsskiften i lantbruket, även om vår reservation inte vinner i omröstningen.


Anf. 54 Lars Beckman (M)

Ändringar i jord-förvärvslagen i syfte att hindra att bestäm-melserna om förvärvs-tillstånd kringgås

Herr talman! Det har redan framgått av föregående talares anföranden att det finns bred politisk enighet kring det förslag som regeringen lagt på bordet. Jag yrkar bifall till förslagen i betänkandet och avslag på reservationen.

Det här regelverket har funnits sedan 1900-talets början. Jag hade tänkt mig att ledamoten Denis Begic skulle ha gått igenom ärendet, men för den som är intresserad av vad regeringen gör kan jag säga att man täpper till en lucka i lagstiftningen för att bland annat se till att lagstiftarens intentioner behålls och att generationsskiften i företag underlättas.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 21.)

Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrations-ärenden

Beslut

Ändringar i jordförvärvslagen för att hindra att reglerna om förvärvstillstånd kringgås (CU15)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. Lagändringarna innebär att definitionen av lantbruksegendom utvidgas till att omfatta inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering.

Ett av syftena med jordförvärvslagen är att behålla balansen i markinnehav mellan enskilda personer och juridiska personer när det gäller lantbruksegendomar. Därför krävs ett så kallat förvärvstillstånd när juridiska personer som till exempel ett företag vill förvärva en lantbruksfastighet.

Den snäva definitionen av vad som utgör lantbruksegendom har i några uppmärksammade fall medfört att juridiska personer har kunnat förvärva egendom av fysiska personer utan att bestämmelserna om förvärvstillstånd har blivit tillämpliga. Det är därför som regeringen tycker att reglerna bör ändras.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.