Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Debatt om förslag 2 juni 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 27 Anna Vikström (S)

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Med detta förslag kommer det inte längre att vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut privat tjänstepension helt eller nästan skattefritt. Förslaget innebär att skatteavtalet med Portugal ska upphöra att gälla den 31 december 2021. Avtalet kommer därmed inte längre att tillämpas från och med beskattningsåret 2022. För tidigare beskattningsår är avtalet fortsatt tillämpligt.

Skälen till att avtalet sägs upp är de riktade regler som införts i Portugal som beskattningsmässigt särbehandlar inkomster som inflyttade personer får från till exempel Sverige.

När det gäller beskattning av alla former av pensioner är den svenska skatteavtalspolicyn sedan lång tid tillbaka att källstaten, det vill säga den stat från vilken en pension i en gränsöverskridande situation betalas ut, ska ha den primära beskattningsrätten. Till följd av att skatteavtalen hindrar Sverige från att beskatta de berörda inkomsterna har den sammanlagda beskattningen varit mycket låg eller i vissa fall ingen alls. Det skapar incitament för personer att flytta från Sverige till dessa länder främst av skatteskäl. Detta var inte avsett när avtalen ingicks.

Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Regeringen har länge, under snart fyra år, fört diskussioner med Portugals regering om att ändra avtalet. I maj 2019 undertecknades ett protokoll om att ändra avtalet, vilket Sverige har ratificerat. Men Portugal har ännu inte ratificerat protokollet och inte heller indikerat att en ratificering är nära förestående. Därför sägs avtalet nu upp.

Frågan om Portugals ratificering av det ändringsprotokoll som undertecknades i maj 2019 har lyfts på samtliga politiska nivåer, inklusive premiärministernivå. Genom dessa kontakter har det stått klart för Portugals regering att avtalet skulle komma att sägas upp om protokollet inte ratificerades inom rimlig tid. Det är inte acceptabelt att ett land fritt kan bestämma när ett avtal med Sverige ska genomföras.

Detta är inte att gå in och bestämma över vad Portugal har för skatteregler. De kan dock inte bestämma över våra regler, och de flesta andra EU-länders regler, om att beskattning ska ske när pension tas ut då den inte beskattats tidigare. Avtalen har inneburit att mycket höga inkomster genom planering kan bli helt skattefria eller beskattas mycket lågt. Det är principiellt oförenligt med vårt skattesystem och förtroendet för detta. När vi ser den typen av effekter måste vi från svensk sida stå fria att säga upp avtalet.

Fru talman! Portugal är ett fint land, och det kan finnas många skäl att flytta dit, liksom till Grekland. Men jag vill också påpeka detta: Eftersom utflytten tiofaldigats efter att Portugal 2009 införde sin nollbeskattning av privata tjänstepensioner kan vi se att det är ett starkt samband mellan skattereglerna och vårt avtal och utflyttningen till Portugal, kopplat till privata tjänstepensioner. Däremot har de ofta mycket lägre pensioner som hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och andra anställda inom kommuner och regioner har inte omfattats av detta. De påverkas alltså inte heller av detta förslag. Även om vi vill ha ett skatteavtal - det är helt klart, och det har regeringen jobbat för länge - är det hög tid att just detta skatteavtal inte löper vidare.

Fru talman! I ett alltmer gemensamt Europa ska givetvis medborgarna kunna flytta när de vill och skriva sig i vilket medlemsland som helst. Vi socialdemokrater har också uppfattningen att det är nationalstaterna som äger sin skattepolitik, och den ska inte utsättas för någon europeisk likriktning i devalverande syfte. Ett relativt högt skatteuttag på breda skattebaser är och förblir grunden för att man ska kunna bygga och utveckla välfärden, oavsett vilket land det gäller. I umgänget mellan medlemsländerna är det därför viktigt att till exempel genom skatteavtal täppa igen hål i skattesystemet, som det som vi har haft med Portugal.

Portugal är nettobidragstagare för pengar från EU:s återhämtningsfond, som kom till i samband med coronautbrottet, medan Sverige betalar mer pengar till fonden än vi får tillbaka. Detta gör det extra anmärkningsvärt att länder som Portugal och Grekland vill locka andra EU-medborgare med låga skatter.

Det är glädjande att samtliga partier i utskottet tillstyrker propositionen och säger ja till detta förslag.


Anf. 28 Helena Bouveng (M)

Fru talman! Jag kommer ihåg att vi stötte på varandra någon gång på Drottninggatan, och jag kunde inte låta bli att fråga: Är det inte otroligt långtråkigt att höra på dessa debatter? När jag tänker på den här debatten tänker jag: Fru talmannen kan förmodligen snart hålla ett helt föredrag om skatteavtal vad gäller Portugal och Grekland, så jag tänkte föreslå fru talmannen som talare och expert vad gäller skatteavtal, specifikt när det gäller Portugal och Grekland.

Men, fru talman, det är dåligt för Sverige och svenska medborgare att skatteavtal med andra länder sägs upp. Det är något som bör undvikas. Det skapar osäkerhet och bristande förutsägbarhet för enskilda och företag. Vi kan bara beklaga denna uppsägning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Bakgrunden till att avtalen sägs upp när det gäller både Grekland och Portugal är att dessa länder faktiskt inte fullgör sina avtal. Utgångspunkten för skatteavtal är generellt att inga inkomster ska dubbelbeskattas och att alla inkomster ska beskattas, eller enklare uttryckt: Alla inkomster ska beskattas en gång. Ett avtal reglerar vilket land som har beskattningsrätten. Vilken skattesats som gäller bestämmer landet med beskattningsrätt.

Fru talman! Det är dock centralt att Sverige är tydligt mot de länder som man sluter avtal med och att dessa länder också behöver följa det man enats om. Portugal har inte ratificerat det beslut som landet tecknade med Sverige när skatteavtalet stod inför en justering för en tid sedan. Sverige enades med Portugal om ett nytt skatteavtal för att få på plats en ordning där man betalar skatt på sin tjänstepension.

Det går inte att acceptera en ordning där Sverige och andra länder enas om förändringar av skatteavtal men där den andra parten sedan i praktiken inte lever upp till det man faktiskt har kommit överens om. De avtal Sverige sluter med andra länder måste respekteras. Man försökte göra likadant med Finland. Det gick inte så bra där heller. Jag hoppas verkligen att Portugal inser att man helt enkelt inte kan bete sig på det här sättet.

Portugal har inte levt upp till sina åtaganden och ratificerat protokollet. Det medför konsekvenser. I praktiken har därför skattedrivna upplägg kunnat fortsätta, där svenskar kan paketera om lön och utdelningar till just tjänstepension, flytta till Portugal i fem år och plocka ut beloppet helt skattefritt.

Tjänstepensionerna kommer i det avtalslösa tillståndet att beskattas med 25 procent - det är den så kallade SINK:en. Någon dubbelbeskattning kommer inte att ske. Pensioner utöver tjänstepensionen påverkas inte alls. Hade Portugal godkänt avtalet i sitt parlament hade skatten stannat på 10 procent och tillfallit Portugal i stället för Sverige. Jag tycker att våra svenska medborgare som har valt att flytta till Portugal ska fråga den portugisiska regeringen varför man inte gjorde detta.

Med en moderatledd regering hade vi använt EU, OECD med flera organisationer för att faktiskt tvinga Portugal att implementera avtalet. Vi hade därmed inte försatt svenska medborgare och svenska företag i denna olyckliga situation. Att förhandla fram ett nytt avtal kommer förmodligen att ta lång tid. Men om Portugal ratificerar avtalet kommer regeringen att dra tillbaka sin proposition. Vi får hoppas på det bästa.

Men återigen: Det är otroligt anmärkningsvärt att Sveriges finansminister ägnar kraft åt att med förolämpande retorik skuldbelägga de svenskar som av olika skäl väljer att nyttja den fria rörligheten inom EU och bosätta sig i Portugal. Retoriken från finansministern är både vulgär och överdriven. Finansministerns uttalanden undergräver även Sveriges position och motverkar svenska intressen. Det finns ingen anledning att kritisera de svenska medborgare som exempelvis efter ett långt arbetsliv har bosatt sig i Portugal. En svensk finansminister bör stå på svenska medborgares sida och inte kritisera de medborgare som följer rådande regler och lagar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Återigen noterar jag att den socialdemokratiska kollegan Anna Vikström indikerar att människor flyttar till Portugal enbart av skattemässiga och ekonomiska skäl, även om hon reviderade sitt ställningstagande något i denna debatt. Jag tänker på november, december, januari, februari, mars, april - och så får vi lägga till maj, som min kollega Hampus Hagman sa. Jag säger bara: solvarma tomater och boulespel i stället för Hem till byn framför tv:n i radhuset eller vad det nu kan vara.

Portugals regering har fått information av den svenska regeringen, som avser att dra tillbaka uppsägningen av skatteavtalet om Portugal ratificerar protokollet innan riksdagen röstar i frågan i juni. Det är kort om tid.

Sveriges kritik bör uteslutande riktas mot den portugisiska regeringen och inte mot de svenskar som av olika anledningar bosatt sig i Portugal. Här har dessvärre finansministern gjort en helt annan bedömning.

Det europeiska samarbetet och den fria rörligheten för människor i unionen skapar fantastiska möjligheter och ska värnas. Det är dock inte rimligt att länder som Sverige tar ett stort ekonomiskt ansvar för sydeuropeiska länders ekonomi genom omfattande lån och bidrag, samtidigt som länder som Portugal upprätthåller skattebefrielser för vissa grupper från andra länder.

Det ska framhållas i sammanhanget att det finns goda skäl att sänka SINK-skatten framgent för att få på plats en mer välavvägd beskattning av svenskar som är bosatta utomlands. Regeringens höjning av SINK-skatten från 20 procent till 25 procent under föregående mandatperiod var obefogad.

Fru talman! Trots dessa synpunkter stöder Moderaterna ställningstagandet om regeringens proposition. Det är oacceptabelt att ingå avtal med Sverige som sedan inte hålls, därav vår gemensamma reservation tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.


Anf. 29 David Lång (SD)

Fru talman! Det här är inte en önskvärd situation. Det är inte någonting positivt att två europeiska regeringar bekämpar varandra, i brist på bättre ord, och att Sverige nu säger upp skatteavtalet mellan Portugal och Sverige utan att det står helt klart vilka de exakta konsekvenserna blir.

Det här har också lett till en del upprörda känslor. Finansminister Magdalena Andersson har kallat det för en "gräddfil för den ekonomiska eliten" och säger att det har varit fråga om en orättvisa mellan denna elit och vanligt folk som nu ska undanröjas. Att det är det som är själva huvuddelen av och huvudanledningen till att förslaget läggs fram sa finansministern på en presskonferens den 22 mars.

Finansministerns ordval har med viss rätt tolkats som insinuationer om att de svenskar som har valt att flytta till Portugal skulle ha gjort något fel och att det är de som är skyldiga till den uppkomna situationen, vilket ju är helt befängt.

Samtidigt har vi som sitter i skatteutskottet fått en del upprörda brev från flera av de svenskar som har valt att flytta till Portugal. De menar att de flyttade dit enligt de regler som gällde, och nu föreslår Sveriges regering att spelreglerna ska ändras. Det är förvisso relevant kritik, men ska man peka finger här ska man peka på den som är skyldig till den uppkomna situationen, och det är den portugisiska socialdemokratiska regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Det är nämligen den portugisiska regeringen som har valt att inte ratificera det avtal som frivilligt har ingåtts mellan Sverige och Portugal. Jag vet inte varför de har valt att agera på det sättet. Det kanske är en skillnad i kultur mellan Sverige och Portugal. Här i Sverige tycker vi att ingångna avtal ska hållas, medan den portugisiska regeringen verkar tycka att ingångna avtal kan man överväga att eventuellt hålla någon gång i framtiden, om man känner för det.

Jag valde att säga att det kanske handlar om en skillnad i kultur. Det borde ju inte vara en fråga om skillnad i ideologi, eftersom även Portugals regering är socialdemokratisk. Ska man klandra den svenska regeringen för något är det väl för att man misslyckats i sina diplomatiska förbindelser med kamraterna i den portugisiska regeringen.

I Sverige bygger vi som sagt vårt samhälle på att ingångna avtal ska hållas. Det gäller inom näringslivet mellan företag, och det gäller på arbetsmarknaden. Har man tecknat ett kollektivavtal är det naturligtvis inte bara den anställde som ska hålla sin del, utan arbetsgivaren måste naturligtvis också hålla sin. Man kan inte ensidigt välja att bara bortse från ett avtal.

Detta gäller också mellan länder. Om den ena parten väljer att inte hålla sin del av avtalet måste det få konsekvenser. Detta gäller oavsett kultur och ideologi. Det handlar helt enkelt om Sveriges trovärdighet.

Fru talman! Jag hittade en artikel på Europaportalen med rubriken "Portugal får låna 700 miljarder". Där står det också att genom att EU-budgeten används som garanti tar även Sverige en del av risken med ett belopp som uppgår till 9 miljarder kronor.

Den här artikeln är förvisso tio år gammal, men jag kom också att tänka på coronastödfonden, dit Sverige alldeles nyligen skickade 150 miljarder kronor, vilket Sverigedemokraterna för övrigt röstade emot här i kammaren. Med tanke på detta och att coronastödfonden sannolikt också kommer att gynna Portugal sticker det extra mycket i ögonen att Portugal väljer att behandla Sverige som en dörrmatta i det här fallet och inbillar sig att de ensidigt ska kunna frångå ett avtal utan att det får några helst konsekvenser.

Det bästa vore om avtalet hade kunnat hållas och att både Sverige och Portugal hade agerat i enlighet med det avtal som ingåtts. När nu så icke är fallet och Portugal väljer att inte ratificera avtalet återstår bara att säga upp avtalet i syfte att upprätthålla Sveriges trovärdighet som förhandlingspart.

Vi har valt att inte reservera oss emot propositionen, men vi vill betona att vi inte ställer oss bakom det tonläge och de generaliseringar som regeringen och dess företrädare har uttryckt om de svenskar som ändå har valt att flytta till Portugal.


Anf. 30 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Sällan har jag läst på och lärt mig så mycket om skatteavtal som inför den här dagen.

Vi kan konstatera att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal ingicks 2002. År 2009 införde Portugal regler som innebär att vissa pensioner blir föremål för dubbel icke-beskattning, det vill säga helt obeskattade. Detta var naturligtvis inte tanken när skatteavtalet slöts 2002.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Som vi har hört lyfte Sverige därför 2017 frågan om att omförhandla skatteavtalet. Efter långdragna förhandlingar skrevs ett protokoll under om ändring. Sverige ratificerade protokollet så att ett nytt avtal skulle kunna gälla och tillämpas, men Portugal har inte ratificerat ändringsprotokollet.

Fru talman! Det är klart att det inte är bra för Sverige och svenska medborgare att skatteavtal med andra länder sägs upp. Det är något som bör undvikas. Det skapar osäkerhet och bristande förutsägbarhet för enskilda och företag.

Vad kan då detta få för konsekvenser? I och med uppsägningen riskerar svenska företag med verksamhet i Portugal att bli skattskyldiga i fler fall än vad som gäller i dag. Företag i Portugal kan också komma att träffas av en högre beskattning av betalningar från Portugal när det gäller utdelning, ränta, royalty med mera.

Inom bolagssektorn finns dock en EU-gemensam lagstiftning om begränsningar av uttag av källskatt inom EU, vilket minskar de här negativa effekterna. I Sverige finns en intern lagstiftning för undanröjande av dubbelbeskattning i lagen om avräkning av utländsk skatt. Avräkningslagen ger den möjligheten även i fall när det inte finns något tillämpligt skatteavtal, vilket lindrar de negativa effekterna av att skatteavtalet med Portugal sägs upp.

Fru talman! Det är i grunden beklagligt att avtalet sägs upp. Dock bör Sverige vara tydligt mot de länder man sluter avtal med att dessa länder också behöver följa vad man kommit överens om.

Det är, återigen, anmärkningsvärt att Sveriges finansminister använder en sådan förolämpande retorik för att skuldbelägga de svenskar som av olika skäl väljer att flytta och nyttja den fria rörligheten inom EU. Retoriken från finansministern har varit vulgär och kraftigt överdriven. Det finns ingen anledning att kritisera de svenska medborgare som exempelvis efter ett långt arbetsliv bosätter sig i Portugal. En svensk finansminister bör stå på medborgarens sida och inte på något slags motståndarsida. Det här slår också tillbaka, inte bara mot de enskilda medborgarna utan även mot de företag som verkar i landet.

Jag hävdar fortfarande att det finns massor av skäl till att vilja flytta utomlands på äldre dagar, och även om den socialdemokratiska ledamoten indikerar motsatsen tror jag inte att bestämmelser om avtal för pension är en avgörande faktor. Vi ska bejaka att folk vill röra sig inom EU, inte motarbeta. Kritiken ska riktas mot den portugisiska regeringen, inte mot svenskarna som av olika anledningar har bosatt sig i Portugal. Avslutningsvis tycker jag att det är fråga om ett kraftigt övertramp av Sveriges finansminister. Det leder till respektlöshet. Vi känner respektlöshet i kammaren, som i dag röstar om förslaget. Det är respektlöst mot samarbetspartierna, och det är förmodligen respektlöst mot egna kollegor i regeringen. Det är min gissning.

Det europeiska samarbetet och rörligheten i unionen skapar möjligheter och ska värnas. Men, som vi har hört, det är inte rimligt att Sverige tar ett stort ekonomiskt ansvar för sydeuropeiska länders ekonomi samtidigt som Portugal i det här fallet upprätthåller skattebefrielse för vissa grupper från andra länder. Även Centerpartiet är starkt kritiskt till att regeringen under förra mandatperioden höjde SINK-skatten. Den behöver ses över och återställas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Trots dessa synpunkter stöder Centerpartiet utskottets ställningstagande till regeringens proposition eftersom vi anser att det är oacceptabelt att ingångna avtal med Sverige inte hålls. Vi har också uttryckt detta tillsammans med andra partier, med M, KD och L, i ett särskilt yttrande.


Anf. 31 Tony Haddou (V)

Fru talman! Sverige har ett flertal skatteavtal med andra länder för att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt.

När det kommer till skatteavtalet som debatteras i dag gällande Portugal har det uppstått en situation där skatteavtalet faktiskt gör det möjligt att personer som flyttar från Sverige till Portugal kan fortsätta att ta ut vissa pensioner från Sverige helt obeskattat. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och var inte heller syftet med skatteavtalet när det slöts från början.

De tjänstepensioner som personer bosatta i Portugal uppbär från Sverige, och som i nuläget inte beskattas, kommer helt enkelt att beskattas. Det är rimligt i nuläget, men det är inget parti som vill ha ett avtalslöst läge. Dagens regler har ju skapat incitament för personer att flytta till exempelvis Portugal av skatteskäl, det vill säga för att kringgå eller undgå att betala skatt. Det skadar såklart förtroendet och legitimiteten för skattesystemet i Sverige. Vi kan helt enkelt inte ha ett skatteavtal som skapar möjligheter till skatteplanering. Det är beklagligt att Portugal i sin interna lagstiftning inför speciella regler för att locka till sig kapitalstarka personer på det sättet.

Vi i Vänsterpartiet anser att förslaget på bordet behöver bifallas och att regeringen skyndsamt ska förhandla fram ett skatteavtal med Portugal med syftet att undvika dubbelbeskattning och skatteplanering.


Anf. 32 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Precis som i föregående debatt vill jag börja med att konstatera att skatteavtal är viktiga för Sverige. Att säga upp ett skatteavtal är absolut ingenting som ska göras lättvindigt. Det skapar osäkerhet och minskar förutsägbarheten för både enskilda människor och företag.

Men i det här ärendet finns starka skäl som talar för att detta är rätt väg att gå. För att ett skatteavtal ska fungera krävs en grundläggande respekt mellan de avtalsslutande parterna. Portugals agerande visar att denna respekt saknas. Då måste Sverige agera. Det är inte hållbart att acceptera att en part som vi har slutit ett avtal med inte lever upp till sina åtaganden. Vi stöder därför innehållet i propositionen, som innebär att avtalet ska sägas upp.

Jag vill dock betona att även jag tycker att finansministerns retorik i ärendet förtjänar hård kritik. Att som finansminister ägna kraft och tid åt att kritisera och skuldbelägga de svenskar som efter ett långt arbetsliv har valt att bosätta sig i Portugal är djupt ovärdigt. Vi kristdemokrater står absolut inte bakom hennes retorik. Finansministern bör fokusera på att uteslutande kritisera den portugisiska regeringen, som inte har levt upp till sina åtaganden, i stället för att kritisera de svenskar som har utnyttjat den fria rörlighet som vi har EU att tacka för.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 33 Gulan Avci (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Fru talman! Som jag sa i mitt tidigare anförande har vi i Liberalerna två utgångspunkter för båda dessa betänkanden. Det första perspektivet handlar givetvis om det principiella, vilket jag redogjorde för i den förra debatten, men det tål att upprepas kort igen.

Självklart kan Sverige inte ingå skatteavtal med länder som inte lever upp till sin del av åtagandena. Precis som med Greklandsavtalet har även Portugal infört särskilda skatteregler som innebär att inflyttade personer får en speciell status och därmed inte behöver betala skatt på till exempel privata tjänstepensioner under en period på max tio år. Precis som regeringen framhåller i propositionen var det inte intentionerna när skatteavtalet ingicks med Portugal. Så på den punkten är vi liberaler eniga med regeringen om det orimliga i att ha kvar detta avtal, som riskerar att underminera förtroendet för det svenska skattesystemet.

Men, fru talman, det jag däremot starkt tar avstånd från är hur finansminister Magdalena Andersson offentliggjorde denna överenskommelse mellan regeringen och riksdagens övriga partier på en presskonferens i mars månad.

Att försöka plocka billiga inrikespolitiska poäng genom att kollektivt stämpla alla svenskar som av olika anledningar efter ett hårt yrkesliv väljer att flytta till ett annat EU-land med att det är en elit i Sverige som inte ska ha en gräddfil är horribla uttalanden. Vi tar starkt avstånd från dem.

Det här visar återigen på Socialdemokraternas särpräglade drag att ge sig på människor som under ett helt yrkesliv har arbetat hårt och sparat sina egna pengar. Det är dessutom fråga om redan beskattade pengar. Med de pengarna, eller att man har sålt huset, villan, radhuset, bostadsrätten, väljer man att få lite guldkant på tillvaron när man har gått i pension. Därmed kanske man väljer ett annat land med mer värme, mer sol, en annan kultur eller Medelhavsmat. Vad är det som kan vara fel på det? Har inte individer rätt att bestämma över sina egna liv?

Dessa människor kallar alltså Sveriges finansminister för en girig elit. Har det någonsin slagit Socialdemokraterna att människor kanske inte vill vara beroende av staten, oss politiker eller allra minst av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti för att trygga sin egen framtid? Har det någonsin slagit en socialdemokrat att människor i Sverige är plikttrogna, har hög skattemoral, gärna betalar in skatt till det offentliga, för att vi alla ska ha tillgång till en bra välfärd, men i gengäld kräver bra villkor och att inte pekas ut som en girig skurk för att man har sparat ihop till sin egen framtid?

Jag förstår ärligt talat inte varför man är så besatt av att bekämpa rikedomar. Vore det inte bättre om vi bekämpade fattigdom, som är ett stort problem?

Varför kan inte anständighet få råda i detta land? Vilken signal skickar man till unga människor om vikten av att spara, stå på egna ben, vara ekonomiskt oberoende? Anledningen till att jag lyfter upp dessa perspektiv är inte för att själv försöka plocka några billiga poäng utan för att det är fråga om en stor ideologisk skillnad i synen på individens frihet och det beroende eller oberoende till staten som svenska medborgare ska ha eller inte ha.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Uppsägning av skatte-avtalet mellan Sverige och Portugal

Det handlar också om företag som är etablerade i både Grekland och Portugal och människor som har tagit stora risker för att förverkliga sina livsdrömmar. Nu ska man använda upphävandet av ett skatteavtal för att ge sig på individer. Detta tycker jag är djupt bekymmersamt.

Det som nu återstår är att säga upp avtalet. Men det är också viktigt att man även i fallet med Portugal snabbt ser till att inleda förhandlingar med regeringen. Som en kollega nämnde borde det inte vara så svårt eftersom det är två socialdemokratiskt ledda regeringar som skulle kunna komma bättre överens.

För mig och Liberalerna handlar det om att få till ett nytt avtal för att inte individer och företag ska hamna i ett vakuum när det befintliga avtalet sägs upp. I det sammanhanget kan det vara värt att nämna SINK-skatten, som också har lyfts upp i debatten, och den höjning som gjorts från 20 till 25 procent.

Vi kommer i framtiden att se en värld där fler kommer att vilja bosätta sig i ett annat land, inte minst inom EU. Det är liksom essensen med det europeiska samarbetet, och då ska vi inte försvåra för människor att göra det. Även i framtiden måste människor kunna bestämma om de vill använda sina hårt intjänade pengar i Sverige eller i Portugal, Grekland eller något annat land. Därför hoppas jag att regeringen nu skyndsamt ser till att få ett nytt avtal på plats.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till propositionen. Jag vill också hänvisa till Moderaternas, Kristdemokraternas, Centerns och Liberalernas gemensamma yttrande.


Anf. 34 Rebecka Le Moine (MP)

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag.

För två år sedan tecknades ett avtal mellan Sverige och Portugal, men det är ett avtal som Portugal har valt att inte ratificera.

Oavsett hemmahörighet på höger-vänster-skalan kan vi enas om att det här är en situation som inte är önskvärd eller hållbar. Att Portugal inte ratificerar är oacceptabelt. Det skapar en ofördelaktig och orättvis situation för Sverige. Liksom skatteavtalet med Grekland, som nämnts tidigare i debatten, väljer Sverige nu att säga upp detta avtal.

Fru talman! Jag stannar där, för mina utskottskollegor har redan nämnt många bra argument i de här debatterna. Jag tackar för ordet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Beslut

Skatteavtalet sägs upp mellan Sverige och Portugal (SkU35)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att säga upp skatteavtalet med Portugal. Anledningen är att Portugal ännu inte har infört de ändrade bestämmelser som länderna kommit överens om.

Sverige har skatteavtal med många länder för att undvika dubbelbeskattning, men även skatteflykt. Enligt svensk skattepolicy ska pension beskattas i Sverige om den betalas ut från Sverige till en person som bor utomlands, så kallad källstatsbeskattning. Skatteavtalet med Portugal innebär dock att vissa pensioner varken beskattas i Sverige eller Portugal. Sverige har efter förhandlingar med Portugal under 2019 ändrat sina bestämmelser så att pensioner från privata anställningar får beskattas i Sverige. Portugal har trots påtryckningar ännu inte uppfyllt sin del av avtalet. Avtalet sägs därför upp.

Skatteavtalet slutar gälla den 31 december 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.