Sök

Avdelning
Hoppa till filter

11 005 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning om statligt stöd för vissa åtgärder som syftar till att bevara eller återställa biologisk mångfald (2024:202)

  Svensk författningssamling 2024:202

  /Träder i kraft I:2024-05-09/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om att länsstyrelsen får lämna statligt stöd till företag för vissa åtgärder som syftar till att bevara, stärka, utveckla eller återställa den biologiska mångfalden. 2
  Utfärdad
  2024-04-11
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:199) om statsbidrag för att öka engagemanget inom det civila samhället

  Svensk författningssamling 2024:199

  /Träder i kraft I:2024-05-07/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället. Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd
  Utfärdad
  2024-04-04
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

  Svensk författningssamling 2024:193

  /Träder i kraft I:2024-05-01/ 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 8 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser i fråga om 4 och 5 §§, - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 7 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga
  Utfärdad
  2024-03-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:183) om konsekvensutredningar

  Svensk författningssamling 2024:183

  /Träder i kraft I:2024-05-06/ Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för kommittéer och särskilda utredare som ska utföra ett utredningsuppdrag som beslutats av regeringen och för förvaltningsmyndigheter under regeringen. När en
  Utfärdad
  2024-03-27
 • Dokument & lagar

  Lag (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

  Svensk författningssamling 2024:173

  /Träder i kraft I:2024-05-01/ Ordförklaringar 1 § I denna lag avses med fordon: ett motorfordon med minst fyra hjul eller en ledad motorfordonskombination, som är avsedd för eller används för person- eller godstransport på väg, tungt fordon: ett fordon som har en
  Utfärdad
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Lag (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg

  Svensk författningssamling 2024:172

  /Träder i kraft I:2024-05-01/ Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller avgifter som, för att täcka kostnader för en väginfrastruktur och kostnader för luftföroreningar, buller och koldioxidutsläpp som användningen av väginfrastrukturen orsakar, tas ut för användning
  Utfärdad
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:161) om återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket

  Svensk författningssamling 2024:161

  /Träder i kraft I:2024-06-02/ 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten, i den ursprungliga lydelsen (bevattningsförordningen). 2 §
  Utfärdad
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:158) om statsbidrag till kommuner för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet

  Svensk författningssamling 2024:158

  /Träder i kraft I:2024-04-23/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner i syfte att stärka det förebyggande arbetet när det gäller barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad
  Utfärdad
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:156) om riskbedömning avseende fastighetsinstallationer för dricksvatten

  Svensk författningssamling 2024:156

  /Träder i kraft I:2024-04-22/ 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 9 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 och 6 §§, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Folkhälsomyndigheten ska utföra en riskbedömning avseende ledningar,
  Utfärdad
  2024-03-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:152) om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning

  Svensk författningssamling 2024:152

  /Träder i kraft I:2024-04-16/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med att samordna förmedling av ideella insatser (volontärsamordning). Bidrag enligt denna
  Utfärdad
  2024-03-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

  Svensk författningssamling 2024:147

  /Träder i kraft I:2024-04-16/ Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
  Utfärdad
  2024-03-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:127) om clearing och avveckling av betalningar

  Svensk författningssamling 2024:127

  /Träder i kraft I:2024-07-01/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar. Förordningen är meddelad med stöd av - 7 kap. 1 § 1-3 lagen om clearing och avveckling av
  Utfärdad
  2024-03-07
 • Dokument & lagar

  Lag (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar

  Svensk författningssamling 2024:114

  /Träder i kraft I:2024-07-01/ 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet (clearingbolag). Med clearingverksamhet avses att för clearingdeltagares räkning
  Utfärdad
  2024-03-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning

  Svensk författningssamling 2024:107

  /Träder i kraft I:2024-04-02/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå med utgångspunkt i arbetslivets kompetensbehov (en nationell yrkesutbildning). Syftet med stödet är att förstärka
  Utfärdad
  2024-03-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:102) om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

  Svensk författningssamling 2024:102

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. 2 § Följande bestämmelser i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier ska tillämpas på dessa exportkreditgarantier: - 4 § om
  Utfärdad
  2024-02-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet

  Svensk författningssamling 2024:99

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller regionernas årliga redovisning till regeringen av resultaten av det regionala utvecklingsarbetet enligt 5 § 4 lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 1
  Utfärdad
  2024-02-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende

  Svensk författningssamling 2024:79

  1 kap. Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna och förfarandet för att bevilja ett barn skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, när barnet har två vårdnadshavare och den andra vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. I
  Utfärdad
  2024-02-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:78) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

  Svensk författningssamling 2024:78

  1 § Myndigheten för delaktighet har till uppgift att verka för att det nationella målet för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens arbete ska ha ett jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv. 2 § Myndigheten ska med utgångspunkt i det nationella målet
  Utfärdad
  2024-02-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2024:70) om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Svensk författningssamling 2024:70

  1 § Regeringen får meddela föreskrifter om 1. förbud att med buss, tåg eller passagerarfartyg transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige, och 2. sanktionsavgifter för den som bryter mot ett sådant förbud. Sanktionsavgifterna ska uppgå
  Utfärdad
  2024-02-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2024:62) om statsbidrag för inköp av litteratur

  Svensk författningssamling 2024:62

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för inköp av sådan litteratur som inte utgör läroböcker. Syftet med statsbidraget är att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur. Statsbidrag till huvudmän för inköp av
  Utfärdad
  2024-02-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:63
Bevaka via RSS