Sök

Avdelning
Hoppa till filter

128 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, 2015/16, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

  Svensk författningssamling 2015:1074

  Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa identitetskontroller som ska utföras vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, i syfte att upprätthålla lag och ordning och skydda
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:357
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

  Svensk författningssamling 2015:1073

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringens befogenheter 2 § Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:724
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

  Svensk författningssamling 2015:1047

  Uppgifter 1 § Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet, i den utsträckning något annat inte är
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:602
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden

  Svensk författningssamling 2015:1035

  Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden. Förordning (2022:751). Inledande av ärenden om förebyggande statligt stöd 2 § Ansökan om
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:751
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:1034) om resolution

  Svensk författningssamling 2015:1034

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2015:1016) om resolution. 2 § I denna förordning betyder 1. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:472
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden

  Svensk författningssamling 2015:1017

  1 kap. Lagens innehåll 1 § Lagen innehåller bestämmelser om 1. förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och 2. stabilitetsfonden. Lag (2022:746). 2 § Har betecknats 2 kap. 1 § genom lag (2022:746). 3
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:746
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:1016) om resolution

  Svensk författningssamling 2015:1016

  AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Övergripande om lagen Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om ett särskilt förfarande under statlig kontroll för rekonstruktion eller avveckling (resolution) av finansiell verksamhet som bedrivs av 1.
  Utfärdad
  2015-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:393
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

  Svensk författningssamling 2015:1053

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordningen innehåller bestämmelser om - hur höjd beredskap tillkännages, vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas och
  Utfärdad
  2015-12-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1770
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

  Svensk författningssamling 2015:998

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Ändamålet med statsbidraget 2 § Ändamålet med statsbidraget är att
  Utfärdad
  2015-12-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:1082
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

  Svensk författningssamling 2015:994

  1 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag
  Utfärdad
  2015-12-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

  Svensk författningssamling 2015:957

  1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt 7-9 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive
  Utfärdad
  2015-12-17
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

  Svensk författningssamling 2015:953

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och prisavdrag vid förseningar och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, buss och personbil. Med
  Utfärdad
  2015-12-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:264
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

  Svensk författningssamling 2015:938

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för handledare i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska kompetensen i de skolformer och den utbildning som avses i 3 §. Förordning (2020:1016). 2 §
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:325
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden

  Svensk författningssamling 2015:927

  Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Vanuatus regering undertecknade den 13 oktober 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilagan till denna lag. Övergångsbestämmelser 2015:927 1. Denna
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:115
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden

  Svensk författningssamling 2015:926

  /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Guatemalas regering undertecknade den 15 maj 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, spanska och engelska. Den
  Utfärdad
  2015-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Svensk författningssamling 2015:922

  1 § Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 2 § Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:488
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Svensk författningssamling 2015:921

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Beräkning av gränsvärden 2 § Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 3-8
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. 2017:856
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Svensk författningssamling 2015:912

  Tillämpningsområde samt definitioner och förklaringar 1 § Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar som avses i rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1688
 • Dokument & lagar

  Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Svensk författningssamling 2015:911

  1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag gäller för sådan identifiering av konton som finansiella institut ska göra och som avses i rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av
  Utfärdad
  2015-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:1148
 • Dokument & lagar

  Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

  Svensk författningssamling 2015:905

  1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter. Termer och uttryck som används i denna
  Utfärdad
  2015-12-10
Bevaka via RSS