Till innehåll på sidan

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utlärdadt den 13 Maj 1872

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

REGLEMENTE

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utlärdadt den 13 Maj 1872.

Afdelning 1.

Allmänna föreskrifter.

§ 1.

Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att

den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, Kamrarne dertill förordna, efter de

ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan gjorda äro eller vidare af

Riksdagen göras kunna. t

(Jfr Regeringsformen § 72.)

§ 2.

Enligt Sveriges Rikes Ständers beslut och förordning om Banken af den

22 September 1668, har Sveriges Riksbank till föremål för sin verksamhet:

A. / egenskap af Vexelbank:

att bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör samt hindra

och förekomma främmande myntsorters obilliga och egenmäktiga stegrande.

(Jfr ingressen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.