Till innehåll på sidan

Vårdgarantin som en del av patientlagen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1172 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCXSvar på fråga 2017/18:1172 av Eva Lohman (M)
om vårdgarantin som en del av patientlagen

Eva Lohman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att patienter ska få den vård de har laglig rätt till.

I Sverige har vi inte en rättighetslagstiftning inom hälso- och sjukvården, något som det har varit en politisk enighet om sedan långt tillbaka. Av hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen framgår att landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av landstingets ansvar. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får kontakt med primärvården, besöka läkare inom primärvården, besöka den specialiserade vården och planerad vård. Tidsgränserna för detta är reglerat i förordning. I patientlagen anges även att patienten ska få information om vårdgarantin. Om landstinget inte uppfyller garantin i specialistvården, ska landstinget se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

Med det sagt vill jag ändå självklart understryka att tillgänglighet till vården är en mycket prioriterad fråga för regeringen. Vi har ett väntetidsläge som vi inte kan vara nöjda med. Behoven av vård har ökat, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Stora pensionsavgångar och en ansträngd personalsituation innebär utmaningar för att säkerställa en effektivt organiserad vård med rätt kompetens på rätt plats. Vårdproduktionen har ökat – men inte tillräckligt mycket för att motsvara de ökade behoven. Tillgänglighetsfrågan i vården låter sig inte lösas med en enskild enkel åtgärd – den måste angripas från flera olika håll utifrån det komplexa hälso- och sjukvårdssystem vi har i Sverige. De köer vi ser idag har byggts upp över tid ända sedan 2013.

Genom att stötta landstingen för en effektivt organiserad vård med rätt kompetens på rätt plats kan vi ge förutsättningar för att korta vårdköerna. För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar har regeringen höjt de generella statsbidragen till landstingen med miljardbelopp och ytterligare höjningar har aviserats för 2019 och 2020. Regeringen har även tillfört medel för utbyggnad av antalet utbildningsplatser på barnmorske-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterske- och läkarutbildningarna samt infört en möjlighet till kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda.

Dessutom gör regeringen en satsning på två miljarder kronor årligen 2018 till 2021 som kompletterar professionsmiljarden på ett kraftfullt sätt i syfte att ytterligare stimulera till goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. Regeringen avsätter också 500 miljoner kronor per år 2015–2018 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. En av de viktigaste åtgärderna är att införa standardiserade vårdförlopp.

I januari 2018 beslutade regeringen om en proposition om att vården ska ges nära befolkningen med en ökad tillgänglighet. Avsikten är att vårdgarantin i primärvården ska förstärkas på så sätt att den vårdsökande redan inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad sjukvårdspersonal. Regeringens satsning patientmiljarden ska under 2018 bland annat stimulera vårdgivarnas införande av den förstärkta vårdgarantin. För att ytterligare stärka de pågående satsningarna för ökad tillgänglighet tillförs i vårändringsbudgeten även 600 miljoner kronor.

Regeringen har initierat omfattande omstruktureringar av hälso- och sjukvården för att möta patienternas behov av en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Långsiktighet och att samtidigt angripa problemet från flera olika håll är det som behövs – inte försök att lösa komplexa problem med överförenklade lösningar

Stockholm den 18 april 2018

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga 2017/18:1172 av Eva Lohman (M) (Besvarad 2018-04-11)

Fråga 2017/18:1172 Vårdgarantin som en del av patientlagen

av Eva Lohman (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Sedan den 1 januari 2015 är vårdgarantin en del av patientlagen. Den är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas. Vårdgarantin omfattar till exempel kontakt med primärvården, läkarbesök inom densamma samt besök, behandling och operation inom den specialiserade vården inom viss tid.

I dag lever dock inget landsting och ingen region upp till vårdgarantin trots att den är lagstadgad.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att patienter ska få den vård de har laglig rätt till?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.