Till innehåll på sidan

Polisens långa handläggningstider för vapenlicens

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1404 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Ju2016/04862/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1404 av Johan Hultberg (M) Polisens långa handläggningstider för vapenlicens

Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problemet med de för långa handläggningstiderna.

Som jag har svarat Johan Hultberg tidigare så har handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd varit för långa och de har varierat i allt för stor utsträckning mellan regioner. Johan Hultberg har även noterat att regeringen har uppmärksammat problemet och att regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att utveckla sitt arbete med vapentillstånd.

I mars inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget där myndigheten presenterar ett antal åtgärder som har inletts och andra åtgärder som planeras för att effektivisera arbetet med vapenärenden. Polismyndigheten beskriver att de bland annat har utarbetat ett nytt föreningsintyg tillsammans med skytteförbunden och att de arbetar med att koncentrera ärendeansvaret så att det hamnar geografiskt nära vapeninnehavaren.

Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten vidtar med anledning av sitt uppdrag och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år.

Stockholm den 29 juni 2016

Anders Ygeman

Skriftlig fråga 2015/16:1404 av Johan Hultberg (M) (Skickad 2016-06-22)

Fråga 2015/16:1404 Polisens långa handläggningstider för vapenlicens

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Undertecknad har vid upprepade tillfällen såväl ställt frågor till statsrådet om polisens oacceptabelt långa handläggningstider för vapentillstånd som presenterat konkreta förslag för att lösa problemet. Bland annat har jag fört fram att regeringen bör göra verklighet av Moderaternas förslag att ge polisen direktåtkomst till jägarexamensregistret liksom möjligheten att ge vapenhandlare, som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning, möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Detta är exempel på åtgärder som skulle lätta på polisens arbetsbörda och möjliggöra en snabbare handläggningsprocess. Dessvärre har regeringen valt att inte gå vidare med dessa konkreta förslag.

Vad regeringen dock har gjort är att den har gett polisen i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten. Det är ett uppdrag som jag har välkomnat men som ska slutredovisas först den 1 mars 2017. Det är bekymmersamt att regeringen inte kräver att polisen agerar snabbare än så. Problemen med långa handläggningstider har nämligen varit ett gissel för jägare, sportskyttar och kanske särskilt för vapenhandlare under lång tid, och för många handlare är situationen nu akut.

I undertecknads hemlän, Kronobergs län, försattes tidigare i år den anrika vapenaffären Småländska vapen i Ingelstad i konkurs. Huvudorsaken till konkursen var enligt företagets ägare polisens senfärdighet med att bevilja vapenlicenser. Småländska vapen startade sin verksamhet redan 1925 och tog sig således igenom många svåra tider och djupa konjunkturnedgångar men till slut knäcktes företaget alltså av statens oförmåga att göra sitt jobb inom rimlig tid.

I Polisregion Syd, vari Kronobergs län ingår, ligger handläggningstiderna nu på omkring 20 veckor. I detta sammanhang vill jag påpeka att Justitieombudsmannen (JO) har konstaterat att en ansökan som är komplett bör avgöras inom 30 dagar. De långa handläggningstiderna innebär alltså mycket stora ekonomiska utmaningar för vapenhandlarna i regionen som riskerar att gå samma öde till mötes som Småländska vapen om inte handläggningstiderna snabbt och rejält kortas. Jag har blivit kontaktad av flera vapenhandlare, bland annat Jaktia i Växjö, som vittnar om just detta. Polisens långa handläggningstider skapar mycket svåra likviditetsproblem. Det är helt oacceptabelt att företag tvingas i konkurs på grund av polisens långa handläggningstider för vapenlicens.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med problemet med de för långa handläggningstiderna?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.