Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen

Skrivelse 2018/19:76

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-19
Bordlagd
2019-03-26
Hänvisad
2019-03-27
Motionstid slutar
2019-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2018/19:76

Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen Skr. 2018/19:76

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur – tillämpas den på avsett sätt? (RiR 2018:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

1

Skr. 2018/19:76

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.