Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen

Motion 2018/19:3059 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2018/19:76
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-10
Bordlagd
2019-04-11
Granskad
2019-04-11
Hänvisad
2019-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa fyrstegsprincipens genomslag och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tydligare definiera ”trafikslagsövergripande anslag” i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har fattat beslut om att det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I en värld av begränsade resurser innebär detta att kloka politiska prioriteringar är en direkt nödvändighet för att maximera samhällsnyttan av de ca 25 miljarder kronor som staten årligen anslår till nya investeringar i transportinfrastruktur. Moderaterna har tidigare bl.a. föreslagit att vi vill tillsätta ett transportpolitiskt råd med syfte att granska regeringens förda infrastrukturpolitik.

I sammanhanget välkomnar vi därför Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen. Tanken med fyrstegsprincipen är att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis där mindre kostsamma åtgärder prövas i första hand och dyrare mer omfattande lösningar prövas först senare. Enligt Riksrevisionens rapport behöver Trafikverket utveckla sitt arbetssätt för att åstadkomma mer kostnadseffektiva investeringar inom transportsektorn. Moderaterna står bakom denna bedömning.

För att investeringar i infrastruktur ska generera så stor samhällsnytta som möjligt är det även av stor vikt att de bakomliggande samhällsekonomiska kalkylmodellerna är korrekta och rättvisande. Moderaterna menar att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar. Exempelvis bör det övervägas att göra en genomlysning och omarbetning av värderingen av godstransporter. Samhälleliga investeringar i transportinfrastruktur föregås av åtgärdsvalsstudier och prioriteras enligt fyrstegsprincipen där t.ex. trimning av en redan befintlig transportanläggning föregår en nyinvestering. Samhällsekonomiska bedömningar utgör ett av flera viktiga underlag som bör ligga till grund för beslut rörande investeringar och underhåll av vår gemensamma transportinfrastruktur.

För Moderaterna är ett väl fungerande och hållbart transportsystem en grundstomme för god tillgänglighet, jobb, tillväxt och konkurrenskraft i hela Sverige. Moderaterna anser att samtliga trafikslag behövs och att de kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt. Att ställa olika trafikslag mot varandra är i grunden kontraproduktivt och riskerar att minska transportsystemets effektivitet.

Vi välkomnar därför att Riksrevisionen i sin granskning rekommenderar regeringen att förtydliga vad som menas med att tänkbara åtgärder ska prövas med ett trafikslagsövergripande anslag. Det som bör vara styrande är hur vi kan uppnå så hög tillgänglighet och mobilitet som möjligt oaktat trafikslag. Det är därmed önskvärt att åtgärdsval i större utsträckning prövas förutsättningslöst med ett mer trafikslagsövergripande perspektiv då fyrstegsprincipen tillämpas. Moderaterna är övertygade om att det kan bidra till att främja målen om ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem.

 

 

Jessika Roswall (M)

 

Sten Bergheden (M)

Anders Hansson (M)

Åsa Coenraads (M)

Sofia Westergren (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa fyrstegsprincipens genomslag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tydligare definiera "trafikslagsövergripande anslag" i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.