Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet

Skrivelse 2014/15:59

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-02-20
Bordlagd
2015-03-03
Hänvisad
2015-03-04
Motionstid slutar
2015-03-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2014/15:59

Riksrevisionens rapport om effektivitet

Skr.

i exportgarantisystemet

2014/15:59

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 februari 2015

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Exportkreditnämnden har skapat goda förutsättningar för effektivitet i exportgarantisystemet. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Exportkreditnämnden.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom området.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr.

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.