Till innehåll på sidan

Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning

Skrivelse 2017/18:47

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-11-21
Bordlagd
2017-11-21
Hänvisad
2017-11-22
Motionstid slutar
2017-12-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2017/18:47

Hur Sverige blir bäst i världen på att använda

Skr.

digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om

2017/18:47

politikens inriktning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 november 2017

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi och en bredbandsstrategi, som beslutades av regeringen den 18 maj 2017 respektive den 20 december 2016. I strategierna anges inriktningen för digitaliseringsrespektive bredbandspolitiken och det har formulerats mål för hur politiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategierna ska bidra

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.