Till innehåll på sidan

Styrning av myndigheter för ett bättre företagsklimat

Skriftlig fråga 2015/16:1168 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-01
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

NNR presenterade en rapport den 21 januari 2016, Bättre styrning för effektivare regelverk. 24 myndigheters, med stor påverkan på företagens regelbörda, regleringsbrev granskades. Endast tre av dem hade uppdrag att förbättra regelverken för företag.

Fler myndigheter måste få uttryckliga direktiv att jobba med regelförenklingsfrågor. En stor del av de regler som berör företag genomförs och tillämpas av myndigheter. Därför bör regleringsbreven och instruktionerna innehålla uttryckliga direktiv och uppdrag till myndigheterna att arbeta med dessa frågor.

Med anledning av ovan anförda vill jag fråga närings- och innovationsministern följande:

 

Vad avser regeringen att vidta för åtgärder för att styra myndigheter för att minska regelkrånglet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1168 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/03204

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1168 av Jörgen Warborn (M) Styrning av myndigheter för ett bättre företagsklimat

Jörgen Warborn har frågat mig om vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att styra myndigheter för att minska regelkrånglet.

Regeringen styr i huvudsak sina myndigheter genom respektive myndighets instruktion och regleringsbrev eller genom särskilda regeringsbeslut. Inom regelförenklingsområdet kan nämnas att myndigheter som har mycket kontakter med företag, generellt också har någon form av förenklingsuppdrag i sin instruktion, regleringsbrev eller särskilt regeringsuppdrag. Till exempel har 19 myndigheter att arbeta för att målen för förenklingsarbetet nås. Skogsstyrelsen har i uppdrag att utforma sina föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument så att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för företagen. Även Transportstyrelsen, Försäkringskassan och Bolagsverket har liknande uppdrag.

Skatteverket har i sitt regleringsbrev i uppdrag att göra information och service mer behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad samt bedöma hur de bidrar till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företag. Andra myndigheter med liknande uppdrag i regleringsbrev är Tullverket och Statistiska centralbyrån.

Tillväxtverket har i sin instruktion i uppdrag att bland annat stödja och samordna förenklingsarbetet hos de myndigheter som har omfattande verksamhet riktad till företag.

Regeringen arbetar aktivt med att digitala lösningar ska göra kontakter mellan företag och myndigheter enklare och att det ska vara förstahandsvalet för företagens kontakter med myndigheter. Exempelvis har Bolagsverket i sitt regleringsbrev att utforma digitala tjänster, så långt det är möjligt och där det är relevant, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket.

Regeringen har undertecknat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om en samlad digital plattform och digitala lösningar så att det ska bli enklare att starta och driva restaurangföretag. Bolagsverket och Tillväxtverket är några av de myndigheter som fått regeringens uppdrag att med hjälp av nya gemensamma nationella digitala lösningar förenkla för, i ett första steg, restaurangbranschen – en regeltung bransch som kräver omfattande kontakt med myndigheter och kommuner.

Regeringen ser dessutom ständigt över behovet av att ge fler myndigheter i uppdrag att arbeta med förenklingsfrågor för företag.

Stockholm den 10 maj 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.