Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Skriftlig fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-11-03
Överlämnad
2017-11-06
Anmäld
2017-11-07
Svarsdatum
2017-11-15
Sista svarsdatum
2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Svensk sjöfart är viktig. Den står för ett betydande direkt bidrag till den svenska ekonomin genom till exempel de omkring 100 000 personer som arbetar i sjöfartsklustret, men inte minst är sjöfarten av strategisk betydelse för svensk industri och för möjligheten att stärka Sverige som turistland. Sjöfarten spelar också en helt central roll i omställningen till mer miljö- och klimatmässigt hållbara transporter. Det finns därför goda skäl att stödja utvecklingen av svensk sjöfart genom till exempel satsningar på relevant forskning.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Lighthouse, som är ett tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter, satsar dock Sverige i särklass minst av de nordiska länderna på forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet. Det finns således anledning att se över anslagsnivåerna och inte minst att undersöka hur forskningsmedlen kan användas effektivare för att ge ännu större nytta.

Lighthouse menar i sin rapport att det bland annat finns en stor potential till ökat nordiskt samarbete kring FIUD då vi i Norden har många gemensamma intressen vad beträffar bland annat miljö, klimat, digitalisering och automatisering. Lighthouse slår också fast att det finns en stark önskan hos flertalet berörda aktörer om utökat samarbete mellan de nordiska aktörerna från industri, akademi och offentlig sektor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson följande;

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD inom sjöfartssektorn?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:219 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04399/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M) Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Johan Hultberg har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD (forskning, innovation, utveckling och demonstration) inom sjöfartssektorn.

Som Johan Hultberg säger så är svensk sjöfart viktig för svensk ekonomi. Den ger många arbetstillfällen och bidrar till det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det är vidare viktigt att svensk sjöfart ställs om till att bli ett mer hållbart och klimatneutralt transportsystem.

Långsiktigt hållbara transportsystem är avgörande för Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling och välstånd. Det var orsaken till att regeringen 2016 i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) valde att inrikta ett av fem samverkansprogram på nästa generations resor och transporter. Verket för innovationssystem har fått i uppdrag att fördela bidrag till samverkansprogrammen som i år uppgår till 155 miljoner kronor och successivt ökas till 400 miljoner kronor från 2020. Verket för innovationssystem har med dessa medel möjlighet att stärka forskningen och avsätta medel för nordiskt forskningssamarbete inom sjöfartssektorn.

Stockholm den 15 november 2017

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.