Till innehåll på sidan

Mervärdesskatt på insatskapital i ekonomiska föreningar

Skriftlig fråga 2021/22:1608 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-05-19
Överlämnad
2022-05-19
Anmäld
2022-05-20
Svarsdatum
2022-05-25
Sista svarsdatum
2022-05-25
Besvarad
2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Skatteverket ändrar nu förutsättningarna för utbyggnad av bredband och andra anläggningar på landsbygden. Skatteverkets ställningstagande avser att moms ska betalas på insatskapital i ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar i de fall insatsen bland annat används för att anskaffa anläggningar. Det är ett ställningstagande som förändrar förutsättningarna för fortsatt bredbandsutbyggnad. 

Omkring ett tusen bredbandsföreningar har bildats i Sverige för att ge boende på främst landsbygden tillgång till snabbt bredband, vilket har varit ett viktigt bidrag för att nå regeringens bredbandsmål. Hushållen har med sina medlemsinsatser i föreningarna tillsammans investerat miljardbelopp i nya bredbandsanläggningar. Genom SJV och PTS har regeringen bidragit med investeringsstöd.

Regeringen har vidare i regleringsbrev gett PTS i uppdrag att verka för att bredbandsföreningar ges större möjligheter att söka PTS bredbandsstöd. Skatteverkets ställningstagande drar nu undan mattan för många bredbandsföreningars möjlighet att bygga nya nät eller utöka sina befintliga nät. Att inte längre kunna tillämpa medlemsinsatser (det vill säga att kapitalinsatserna i stället skulle anses vara momspliktig omsättning) skulle öka kostnaderna för hushållen radikalt.

Byanätsforum och andra aktörer har påpekat för Skatteverket att det nya ställningstagandet saknar grund och är orimligt, men man har inte fått någon respons eller återkoppling. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg är därför:

 

Avser ministern att ta några generella initiativ, t.ex. förslag till lagändringar, mot bakgrund av det som har anförts ovan om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1608 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/ 01618 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1608 av Mikael Larsson (C)
Mervärdesskatt på insatskapital i ekonomiska föreningar

Mikael Larsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar, har för avsikt att genomföra några generella initiativ, t.ex. förslag till lagändringar.

En väl utbyggd digital infrastruktur bidrar på ett tydligt sätt till den digitala omställningen i Sverige. Hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Enligt mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från mervärdesskatt på omsättningen. Beskattningsbara personer har normalt avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som avser mervärdesskattepliktiga omsättningar. Skatteverket har i ställningstagande den 15 februari 2022 ändrat syn på när insatskapital ska anses utgöra ersättning för en mervärdesskattepliktig omsättning i en ekonomisk förening som bedriver en bredbandsanläggning. Bakgrunden till ställningstagandet och den ändrade bedömningen är utvecklingen av rättspraxis. Skatteverket anser att ekonomiska föreningar som driver anläggningar där de mot ersättning ger sina medlemmar möjlighet att fortlöpande få tillgång till anläggningen genom att ansluta medlemmarnas respektive fastighet bedriver ekonomisk verksamhet. När den ekonomiska föreningen omsätter varor eller tjänster gör de enligt Skatteverkets bedömning det i egenskap av beskattningsbar person och ska därmed ta ut mervärdesskatt på omsättningen.

Reglerna om mervärdesskatt är i hög grad harmoniserade inom EU. De svenska mervärdesskattereglerna måste vara förenliga med mervärdesskattedirektivet. Utrymmet för att ändra reglerna i mervärdesskattelagen är därför begränsade. Det är Skatteverkets och domstolarnas uppgift att tillämpa befintliga regler.

Stockholm den 25 maj 2022

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.