Läkemedelsklassningen av CBD-produkter

Skriftlig fråga 2017/18:1180 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-04-12
Överlämnad
2018-04-13
Anmäld
2018-04-16
Svarsdatum
2018-04-25
Sista svarsdatum
2018-04-25
Besvarad
2018-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Nyligen beslutade Läkemedelsverket att produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är att klassa som läkemedel, varför läkemedelslagstiftningen gäller för dessa produkter. Resultatet av detta plötsliga beslut blev att tre företag fått besked om att de omedelbart måste upphöra med försäljningen av sina produkter, som tidigare kunnat ske då många människor använt sig av substansen som kosttillskott för att lindra diverse olika former av problem.

I Sverige finns det inget läkemedel med enbart CBD som aktiv substans godkänt i Sverige. Däremot finns det en godkänd munhålespray (Sativex) som innehåller både THC (narkotikaklassat) och CBD som aktiv substans. Det är dock enbart godkänt för användning vid multipel skleros och skrivs enbart ut i sällsynta fall.

Läkare har i dag möjlighet att förskriva läkemedel som är godkända i Sverige. I särskilda fall kan läkare också ansöka om licens för att förskriva läkemedel som inte är godkända i Sverige men kanske i något annat land, men detta är dock inte heller särskilt vanligt.

Det finns stora problem med bristen på tillgängliga preparat då en lång rad personer med olika former av besvär fram till nyligen enkelt kunde införskaffa CBD utan några större problem och därmed leva sina liv förhållandevis behagligt. I och med Läkemedelsverkets ställningstagande erkänner man dock, i likhet med flertalet forskningsstudier, tydligt att det finns positiva hälsoeffekter av CBD. När nu Läkemedelsverket, till flera läkemedelsföretags stora glädje, ändrat sitt förhållningssätt riskerar massor av människor att förpassas till en odräglig tillvaro, och flera kan komma att tvingas återgå till ineffektiva men betydligt skadligare preparat. Användandet av CBD har mig veterligen aldrig visat på några negativa hälsorisker i Sverige, varför det som skett ter sig vara en aning märkligt, särskilt då det saknas kosttillskott som kan ersätta CBD.

Som bekant har bland annat världshälsoorganisationen WHO tydligt gått ut med att medicinsk marijuana (som alltså även innefattar substanser med THC) inte har några negativa folkhälsorisker alls. Det är naturligtvis glädjande om forskning kring detta kan öka, och om Läkemedelsverket faktiskt ser till att behövande kan få nya preparat som kan lindra eller bota deras sjukdomar, men det lär med all sannolikhet ta tid. Detta då berörda företag framöver måste utveckla nya CBD-baserade läkemedel inom ramen för läkemedelslagstiftningen (läkemedel som troligtvis blir genmodifierade och inte baserade på den naturliga produkten).

Skälet till att det kommer att ta tid innan behövande ens kan få ett CBD-preparat utskrivet är enkelt. För att få läkemedel godkända ställs nämligen väldigt höga krav, och företag som önskar producera dessa produkter måste visa tydlig dokumentation som styrker att produkten har rätt kvalitet, att den verkligen har effekt för det som påstås och att riskerna med produkten inte är värre än fördelarna med den. Olika experter ska sedan granska olika delar av ansökningen innan inspektörer från Läkemedelsverket till slut kan inspektera samtliga producenter och grossister i Sverige. Lägg därtill att det även finns regler på apoteken för att läkemedlen hanteras rätt och distribueras till kunden på rätt sätt. Att CBD-produkter skulle hanteras annorlunda är osannolikt. I detta fall kommer därför rätt kompetens behöva kopplas in, det vill säga personer som är kunniga på växter och växtextrakt. Först därefter kan en producent ansöka till Läkemedelsverket om receptfrihet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att verka för att tillgodose de tusentals människor som i dag har ett behov av CBD-produkter för att lindra sina besvär men som nu drabbats av Läkemedelsverkets beslut, och i så fall hur?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1180 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)S2018/

02401/FS

Socialdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1180 av Markus Wiechel (SD) Läkemedelsklassningen av CBD-produkter

Marcus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för att tillgodose de tusentals människor som i dag har ett behov av CBD-produkter för att lindra sina besvär men som nu drabbats av Läkemedelsverkets beslut, och i så fall hur.

Jag vill inledningsvis understryka att regeringen eller enskilda statsråd är förhindrade att yttra sig i enskilda ärenden. Läkemedelsverkets beslut går dock att överklaga.

Som du skriver har Läkemedelsverket nyligen fattat ett beslut gällande produkter med det aktiva ämnet cannabidiol (CBD). Läkemedelsverkets beslut gäller beredningar för oralt bruk eller inhalation som innehåller CBD från extrakt från hampa. Ett exempel på sådana beredningar är så kallad CBD-olja.

Den svenska läkemedelslagstiftningen är ett genomförande av EU-lagstiftningen (direktiv 2001/83/EG) som definierar vad som avses med ett läkemedel. Läkemedelsdefinitionen består av två delar. Antingen kan en substans eller en kombination av substanser vara ett läkemedel på grund av dess benämning eller på grund av dess funktion. Enligt den information som jag inhämtat från Läkemedelsverket så anser verket att CBD-olja uppfyller båda delarna. En substans som klassas som ett läkemedel måste också uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen på ett läkemedel.

Syftet med den harmoniserade läkemedelslagstiftningen är att förbättra skyddet för människors hälsa. Huvudregeln i lagstiftningen är att alla läkemedel ska vara godkända för försäljning innan de sätts på marknaden. I läkemedelslagstiftningen finns dock vissa undantag. Ett sådant undantag är som nämnts licensförskrivning. Det finns alltså utrymme i existerande lagstiftning för vården att tillgodose vårdbehovet för patienter även om det behovet består av läkemedel som (ännu) inte har godkänts för försäljning i Sverige.

En viktig aspekt i bedömningen av licensansökan är att det förskrivna läkemedlet som inte är godkänt ändå har tillverkats i enlighet med de kvalitetskrav som ställs på läkemedel, samt att behovet är medicinskt motiverat av förskrivaren. De CBD-produkter som nu har förbjudits har bl.a. sålts med påståenden om att de ska behandla cancer, epilepsi, ångest och andra allvarliga medicinska tillstånd. Det är sjukvårdens roll att ställa diagnos och förskriva behandling i sådana fall, och läkemedlen måste hålla hög kvalitet.

Tanken är inte att patienter ska kunna självmedicinera icke godkända läkemedel utan någon diagnos från vården i förväg.

Stockholm den 25 april 2018

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.