Kommande anskaffning av isbrytare

Skriftlig fråga 2020/21:392 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-11-09
Överlämnad
2020-11-10
Anmäld
2020-11-11
Svarsdatum
2020-11-18
Sista svarsdatum
2020-11-18
Besvarad
2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige och Finland står inför nyanskaffning av isbrytare. De flesta av Sveriges isbrytare är från 70-talet. Företrädare för industrin, regionerna i norr, sjöfarten samt också Försvarsmakten, men även andra myndigheter, har alla signalerat behovet av nya isbrytare som kan kopplas till deras verksamhet.

Nu har designfasen av nya isbrytare startats tillsammans med Finland. Sjöfartsverket har tidigare tagit fram en rapport om behovet av nya isbrytare och uppskattat vad en kostnad för dessa skulle kunna vara. Men varken design, kostnad eller finansieringen är i dagsläget helt klart. Just nu pågår också revideringen av den nationella transportinfrastrukturplanen, och Sjöfartsverket har framfört att anskaffning av nya isbrytare skulle kunna ingå i denna plan.

EU:s plan för långtidsbudgeten pågår för fullt, och där ligger fokus också på klimatåtgärder och åtgärder för att kunna återstarta länder, företag och industri efter covid-19. EU satsar också på investeringar i infrastruktur samt hur den europeiska försvarsförmågan skulle kunna stärkas genom så kallad dual-use. EU:s olika stöd skulle kunna bidra till finansieringen av nya isbrytare.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Hur jobbar ministern och regeringen med frågan om att få medfinansiering från EU till anskaffandet av nya isbrytare?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:392 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:392 av Mikael Larsson (C)
Kommande anskaffning av isbrytare

Mikael Larsson har frågat mig hur jag och regeringen jobbar med frågan om att få medfinansiering från EU till anskaffandet av nya isbrytare.

En väl fungerande sjöfart året runt och att isbrytningsverksamhet utförs på ett effektivt sätt även under svåra vinterförhållanden är av stor betydelse för att svensk industri ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i Sverige och därmed också kunna upprätthålla sin konkurrenskraft.

Sjöfartsverket och finska Trafikledningsverket har i början av november i år tecknat avtal om ett designprojekt för nya isbrytare. Designprojektet planeras vara klart i slutet av 2021. Det är först efter att designarbetet är avslutat som ett slutligt beslut kommer att fattas i frågan.

Det skulle vara värdefullt för Sverige att erhålla medfinansiering från EU till nya isbrytare. Ett av de viktigare instrument för medfinansiering som EU tillhandahåller är Fonden för ett sammanlänkat Europa, vars funktion är att stödja projekt för färdigställande av det Transeuropeiska nätverket för transporter. Sverige är och har varit mycket aktiva i arbetet med att tillförsäkra att isbrytningskapacitet även fortsättningsvis ska omfattas av regelverket. Sverige har under hösten framfört till kommissionen vikten av att isbrytningsverksamhet bör vara ett sådant ändamål som ska vara möjligt att söka medfinansiering för under kommande år.

Stockholm den 18 november 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.