Härnöns skjutfält i Västernorrland

Skriftlig fråga 2015/16:519 av Mats Green (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-17
Anmäld
2015-12-18
Svarsdatum
2016-01-04
Sista svarsdatum
2016-01-04
Besvarad
2016-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt och ändamålsenligt försvar och försvarsförmåga förutsätter möjligheter till övning – i olika delar av landet, i olika terränger och naturtyper och för samtliga vapengrenar.

Vikten, behovet och betydelsen av övning, i högre utsträckning och genomgående över hela linjen, är ett av de bärande inslagen i den försvarsöverenskommelse som träffades våren 2015 i syfte att stärka det svenska försvaret och öka den svenska försvarsförmågan mot bakgrund av ett oroligare och osäkrare närområde och omvärld.

Möjligheten för Försvarsmakten att kunna hålla kvalificerade övningar för att utbilda och öva verksamheten är fundamental. Utan övning är det inte möjligt att upprätthålla en kvalitativ verksamhet. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden och övningsanordningar.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar riksdag och regering har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Försvarsmakten är i dag förhindrad att använda närmare en tredjedel av övningsfälten. Totalt väntar Försvarsmakten på regeringsbeslut, som är sista instans, om hur mycket övningsverksamhet som får bedrivas på totalt 19 skjut- och övningsfält – däribland Härnöns skjutfält. Orsaken är att dessa ska miljöprövas. Ärenden kring hur mycket försvaret får öva på landets skjutbanor och övningsområden tar drygt åtta år i genomsnitt innan de avgörs.

Detta försvårar och urholkar allvarligt och påtagligt Försvarsmaktens möjligheter till övning, vilket i sin tur går ut över försvarsförmågan, gör det svårare att behålla anställda soldater samt ökar försvarets kostnader.

Långdragen ärendehantering och brist på besked försvårar även berörda kommuners och regioners långsiktiga planeringsförutsättningar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

När kan ett regeringsbeslut ifråga om Härnöns skjutfält förväntas, och vilka åtgärder tänker försvarsministern vidta för att se till att miljöprövningsärendena inte i fortsättningen ska försena och förhindra Försvarsmaktens nödvändiga övningsverksamhet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:519 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/04355/Me

M2015/04356/Me

M2015/04357/Me

M2015/04358/Me

M2015/04359/Me

M2015/04360/Me

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:514-519 av Mats Green (M) om Rotens skjutfält, Skärsvikens skjutfält, Väddö skjutfält, Söderarms skjutfält, Göteborgs skärgårds skjutfält samt Härnöns skjutfält

Mats Green har frågat försvarsminister Peter Hultqvist när ett regeringsbeslut ifråga om Rotens skjutfält, Skärsvikens skjutfält, Väddö skjutfält, Söderarms skjutfält, Göteborgs skärgårds skjutfält samt Härnöns skjutfält kan förväntas, och vilka åtgärder försvarsministern tänker vidta för att se till att miljöprövningsärendena inte i fortsättningen ska försena och förhindra Försvarsmaktens nödvändiga övningsverksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. Samtliga frågor har sin utgångspunkt i regeringens miljöbalksprövning av Försvarsmaktens skjutfält och de kan besvaras i ett gemensamt svar.

I miljöbalken finns det en fastlagd ordning för hur miljöprövning som rör bl.a. Försvarsmakten ska ske. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är första instans. Ett ärende kan överklagas till mark- och miljödomstolen som i så fall har att överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för prövning. Miljöbalkens krav innebär att en samlad prövning ska göras av alla olika miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. I miljöprövningen får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut.

Regeringen har den 17 december 2015 beslutat om tillstånd för Försvarsmaktens verksamhet vid sju militära skjutfält i Storstockholms skärgård, Väddö, Roten, Korsö, Stabbo, Mellsten, Askö och Söderarm skjutfält. Regeringens beslut innebär att Försvarsmaktens verksamhet kan fortsätta och i vissa delar utvidgas samtidigt som hänsyn tas till skärgårdsliv, friluftsliv och fågellivet.

Försvarsmaktens ansökningar om tillstånd för Skärsvikens, Göteborgs och Härnöns skjutfält handläggs för närvarande i Miljö- och energi-departementet. Dessa ärenden, liksom de nyligen avgjorda skjutfälts-ärendena i Stockholms skärgård, inkom till Regeringskansliet under åren 2010 till 2012, dvs. under den moderatledda regeringen. Som statsråd varken kan eller får jag föregripa regeringens kommande ställningstaganden i dessa ärenden. De ska, som alla förvaltningsärenden, handläggas så rättssäkert och snabbt som möjligt.

Stockholm den 4 januari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.