Till innehåll på sidan

Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens

Skriftlig fråga 2015/16:860 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Jag har vid upprepade tillfällen lyft problemen med att handläggningstiderna för ansökningar om vapenlicens på vissa håll i Sverige är orimligt långa. Tyvärr lever problemet alltjämt kvar, och jag känner mig därför tvingad att på nytt aktualisera frågan. 

Polismyndigheten är numera en sammanhållen myndighet i stället för som tidigare 21 länsmyndigheter. Det har skapat bättre förutsättningar för effektivare handläggning och inte minst en större likvärdighet över landet. Dessvärre kan jag konstatera att skillnaderna i landet består. Polisregion Syd, och dess föregångare i form av polismyndigheterna i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, har brustit i att hålla en rimlig handläggningstid under många års tid. Att få en ansökan avgjord inom de 30 dagar som Justitieombudsmannen (JO) konstaterat är att anse som rimlig tid för behandling av en komplett licensansökan är för sökande i södra Sverige tyvärr bara en naiv förhoppning. I Polisregion Syd ligger handläggningstiden på omkring 20 veckor, och trenden är att handläggningstiderna snarare blir längre än kortare. 

Efter att jag i augusti i fjol frågade ansvarigt statsråd om regeringen kommer att följa riksdagens tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser eller om regeringen ämnar vidta några andra åtgärder för att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicensärenden kortas har regeringen gett Polismyndigheten ett uppdrag avseende hanteringen av vapenlicenser. Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten. Det var ett välkommet uppdrag, men tyvärr ska det slutredovisas först den 1 mars 2017. Regeringen har dock möjlighet att ta egna initiativ för att underlätta polisens arbete och för att minska inflödet av ärenden i syfte att korta handläggningstiderna i hela Sverige. Exempelvis kan regeringen göra verklighet av moderata förslag på området, såsom förslaget om att ge polisen direktåtkomst till jägarexamensregistret liksom möjligheten att ge vapenhandlare som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att gå vidare med ovan beskrivna konkreta förslag eller överväger regeringen några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:860 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/07130/POL

Dnr Ju2016/07131/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:858 av Hans Hoff (S) Väntetider för att få vapenlicens samt fråga 2015/16:860 av Johan Hultberg (M) Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens

Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att Polismyndigheten utfärdar vapenlicenser inom 30 dagar. Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att gå vidare med förslag om direktåtkomst till jägarexamensregistret och möjlighet för vapenhandlare att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Johan Hultberg har vidare frågat mig om regeringen överväger några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens.

Regeringen gav den 30 juli 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla hanteringen av vapentillstånd. Bakgrunden till uppdraget var den situation som både Hans Hoff och Johan Hultberg beskriver. Handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd har varit för långa och de har varierat i allt för stor utsträckning mellan olika regioner.

Förra veckan inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget. I redovisningen presenterar Polismyndigheten ett antal åtgärder som har inletts och som ska införas för att effektivisera arbetet med vapenärenden. Vissa åtgärder har varit möjliga att genomföra tack vare de förutsättningar som ombildningen till den nya Polismyndigheten har medfört. Bland annat kommer alla ansökningar inom kort att kunna scannas av digitalt, ett digitalt ansökningsförfarande ska införas och myndigheten arbetar även med omfördelning av ärendetyper mellan polisregioner vilket kommer medföra en ökad effektivitet i handläggningen. Dessutom kommer Region Syd att få extra resurser för att kunna hantera sina vapenärenden.

Som Johan Hultberg nämner ska uppdraget slutredovisas den 1 mars 2017. I slutredovisningen ska Polismyndigheten beskriva vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som implementerats och varför. Vi har nu fått en del exempel på hur Polismyndigheten redan idag arbetar för att lösa problemen med de långa handläggningstiderna för vapentillstånd. Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten har vidtagit och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år. I avvaktan på denna avser jag i nuläget inte vidta några fler åtgärder.

Stockholm den 8 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.