ECT-behandling

Skriftlig fråga 2009/10:225 av Linna, Elina (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-11-20
Anmäld
2009-11-23
Besvarad
2009-12-02
Svar anmält
2009-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 november

Fråga

2009/10:225 ECT-behandling

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling (elbehandling) återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. I veckan har frågan uppmärksammats och debatterats flitigt i och med ett program på Sveriges Television. Framför allt är det den bristande informationen till patienterna om de svåra minnesproblem som ibland kan uppstå efter behandling som har kritiserats, liksom att de personer som därefter klagat och sökt upprättelse har fått ett mycket dåligt bemötande. Det ska även ha förekommit att behandling getts utan patientens medgivande. Det har också framgått att det knappt existerar någon form av uppföljning av hur mycket metoden används och vilka resultat och biverkningar den har.

Jag anser att metoden är så pass kontroversiell att det är otillständigt att den inte omges av strängare regelverk och riktlinjer. Att metoden ofta kan vara effektiv är ingen ursäkt för detta.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Avser ministern att vidta åtgärder för att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta nya forskningsbaserade riktlinjer för ECT-behandling vad gäller behandling, information till patienter, rättssäkerhet och uppföljning?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:225 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 2 december

Svar på fråga

2009/10:225 ECT-behandling

Socialminister Göran Hägglund

Elina Linna har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta nya forskningsbaserade riktlinjer för ECT-behandling vad gäller behandling, information till patienter, rättssäkerhet och uppföljning.

De behandlingar som ges inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Behandlingsmetod ska enligt lagstiftningen väljas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Uppföljning av den psykiatriska hälso- och sjukvården och stödinsatser till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning anser regeringen vara av stor vikt för att kunna genomföra ändamålsenligt utvecklingsarbete inom psykiatriområdet och för att kunna följa resultatet av regeringens satsningar inom området. Socialstyrelsen ansvarar för det nationella patientregistret till vilket hälso- och sjukvården är skyldig att rapportera utförda behandlingar, däribland utförda ECT-behandlingar. Registret uppdateras årligen. För att förbättra uppföljningen av psykiatriområdet har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer och att förbättra verksamhetsuppföljningen inom psykiatrins område. Detta innebär bland annat att uppföljningen av den psykiatriska vården, inklusive ECT-behandlingar, förstärks. Detta uppdrag ska redovisas slutligt senast den 1 juli 2012 med två delrapporteringar dessförinnan, den 1 juli 2010 samt den 1 juli 2011.

Mot bakgrund av regeringens satsningar på psykiatriområdet finns för närvarande inga planer på att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma forskningsbaserade riktlinjer specifikt för ECT-behandlingar.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.