Centralisering av lärarutbildningen

Skriftlig fråga 2022/23:37 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-11-02
Överlämnad
2022-11-02
Anmäld
2022-11-08
Svarsdatum
2022-11-09
Sista svarsdatum
2022-11-09
Besvarad
2022-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

En av skolans absolut viktigaste resurser är lärare. Det är genom kompetenta och behöriga lärare som vi säkerställer att alla barn och unga i vårt samhälle får goda kunskaper. Det är av yttersta vikt att alla kommuner i hela vårt land därför får tillgång till den kompetens som en utbildad lärare betyder.

I gymnasieskolan saknas det i dag ungefär 15 procent behöriga lärare, och inom grundskolan saknas det i dag hela 22 500 lärare. Att lägga fram ett förslag, som görs i slottsavtalet, som riskerar att centralisera stora delar av lärarutbildningen och som också skapar stor oro ute bland lärarutbildare, skolchefer, skolpolitiker och lärare är därför en mycket olycklig väg att gå.

I Jönköpings län, som i grunden är ett län där befolkningen har låg utbildningsbakgrund och som har ett flertal kommuner där unga lämnar sin uppväxtort och inte kommer tillbaka, kan det bli förödande svårt att få tag i kompetent personal om förslaget genomförs. Att ha tillgång till en lärarutbildning nära är också av stor vikt för kompetensutveckling av befintlig personal, och tillgång på VFU-studenter berikar både studenterna och skolorna som tar emot VFU-studenter.

God tillgång och närhet till alla olika lärarutbildningar kommer att vara av stor vikt för att lösa nuvarande och framtida rekryteringsbehov i en så viktig yrkesgrupp som lärarna utgör. Därför borde fokus ligga på att öka tillgången till utbildningen och se till att fler får den fantastiska möjligheten att läsa till lärare. Att man i stället vandrar motsatt väg är svårt att förstå.

Min fråga till utbildningsminister Mars Persson är därför följande:

 

Hur tänker ministern och regeringen lösa det framtida lärarbehovet i hela vårt land och i alla landets skolor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:37 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2022/ 03469 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:37 av Niklas Sigvardsson (S)
Centralisering av lärarutbildningen

Niklas Sigvardsson har frågat mig hur jag och regeringen tänker lösa det framtida lärarbehovet i hela vårt land och i alla landets skolor.

Grunden för Sverige som kunskapsnation läggs i förskolan och skolan. Alla barn och elever ska få möta utbildade, behöriga och kompetenta förskollärare och lärare, oavsett skolform eller var i landet man bor. Regeringen prioriterar arbetet för en lärar- och förskollärarutbildning som håller hög kvalitet, att fler ska utbilda sig till lärare, att fler med tidigare högskoleutbildning ska byta spår och vidareutbilda sig till lärare, att fler lärare ska stanna kvar i yrket och att lärare som lämnat skolan ska återvända till yrket. Arbetet för att höja läraryrkets status och attraktivitet behöver intensifieras för att fler ska söka sig till utbildningen och yrket, så att alla barn och elever i dag och framöver får så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

För att få fler akademiker att ställa om till läraryrket har det inletts en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Fler studenter med goda förkunskaper ska söka sig till utbildningen och regeringen satsar särskilt på samordning av, utveckling, genomförande och uppföljning av utbildningen under kommande år. Regeringen utvecklar och utökar även satsningen på övningsförskolor och övningsskolor för att stärka kvaliteten i förskollärar- och lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning.

Lärarnas kompetens är avgörande för undervisningens kvalitet. Regeringen kommer arbeta med att utveckla lärarutbildningen bland annat genom att höja kvaliteten i utbildningarna, reformera utbildningsinnehållet samt arbeta för att få fler akademiker att byta spår till lärare mitt i livet.

Stockholm den 9 november 2022

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.