Beskattningen av lågiblandade drivmedel

Skriftlig fråga 2020/21:2060 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-03-03
Överlämnad
2021-03-04
Anmäld
2021-03-05
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en tidigare fråga (2020/21:1321) framhöll jag biometanolens förtjänster som koldioxidneutralt motorbränsle och hur dess goda produktionsförutsättningar är särskilt gynnsamma i Sverige utifrån god tillgång på råvara. Jag lyfte också de ogynnsamma skatteförhållandena avseende biometanolen och efterfrågade en rättvis skattemässig ordning för bränsleslaget som också tar hänsyn till förutsättningarna att reducera utsläpp av växthusgaser.

I svaret hänvisade statsrådet till EU:s energiskattedirektiv och hur minimiskattesatserna baseras på volym snarare än bränslets energiinnehåll. Något som medför en högre skatt per energienhet än de fossila bränslen som kan stå i jämförelse med biometanolen. Statsrådet påtalade också att energiskattedirektivet inte tar hänsyn till skillnader i utsläpp av växthusgaser.

Statsrådet berättar i svaret på min förra fråga att regeringen inför den kommande revisionen av energiskattedirektivet avser att fortsätta en strävan att verka för att hänsyn ska tas till bränslens energiinnehåll och fossila koldioxidutsläpp. Inför denna revision synes det angeläget att agendan för en rättvisande beskattning framförs med en ny strategi mot tidigare. 

I det nu liggande direktivet utverkade regeringen undantag från energiskattedirektivet endast för biogas och E85 så att de undantogs energi- och koldioxidskatt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ har ministern tagit för att också få motsvarande undantag för beskattningen av låginblandade biodrivmedel som biometanol och etanol?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2060 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 01059 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2060 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Beskattningen av låginblandade drivmedel

Kjell-Arne Ottosson har frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att också få skatteundantag för beskattningen av låginblandade biodrivmedel.

Den 1 juli 2018 infördes den så kallade reduktionspliktslagen som innebär en skyldighet att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel. Eftersom en reduktionsplikt inte kan kombineras med samtidig skattebefrielse, infördes full skatt på de bränslen som omfattas av reduktionsplikten. Däremot sattes skatten på bensin och diesel ned i samband med att reduktionsplikten infördes. Med anledning av de ökade kraven på inblandning pausas också BNP-indexeringen 2021 och 2022.

Reduktionsplikten är ett långsiktigt styrmedel för hållbara biodrivmedel som bidrar till att uppnå miljö- och klimatmålen inom transportsektorn.

Till skillnad mot en skattenedsättning utgör reduktionsplikten inte ett statligt stöd och är därmed inte beroende av kommissionens tidsbegränsade godkännanden. Reduktionsplikten har därmed ersatt det tidigare systemet, där biodrivmedel som låginblandades i bensin och diesel fick stöd genom skattebefrielse.

Stockholm den 10 mars 2021

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.