Barn i skyddat boende

Skriftlig fråga 2022/23:619 av Martina Johansson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Barns rättigheter är viktiga frågor, och barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Det förpliktar. Att barn har rätt att vara unika individer och rättighetsbärare samt att komma till tals och vara delaktiga i de beslut som fattas är mycket viktigt för deras välbefinnande.

För något år sedan kom utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen att barn ska ha ett eget beslut från socialtjänsten i det fall de placeras på ett skyddat boende.

Barnen behöver ett eget beslut för att de ska ha en egen handläggare och kontaktperson inom socialtjänsten, som är ansvarig för deras placering. Det behövs för att det ska ske en uppföljning av hur barnet mår och om barnet får tillgång till skola och för att säkerställa att det är till barnets bästa att placeringen sker. Bara på så sätt kan barnet komma till tals och påverka de beslut som rör barnet självt. Det är också avgörande för att leva upp till barnkonventionen och svensk lag.

Det finns flera rapporter som visar på att många barn och ungdomar upplever att ingen ser dem eller uppmärksammar deras behov när de befinner sig på ett skyddat boende. Detta riskerar att skada dem framöver. Det är bråttom att ge barn och unga i Sverige bättre skydd och säkerställa deras rättigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

När avser regeringen att lägga fram en proposition med lagförslag som ger barn och unga rätt till egna beslut vid placering på skyddat boende? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:619 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/01597 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:619 av Martina Johansson (C)
Barn i skyddat boende

Martina Johansson har frågat mig när regeringen avser att lägga fram en proposition med lagförslag som ger barn och unga rätt till egna beslut vid placering på skyddat boende.

Det är ett samhälleligt ansvar att arbeta för alla barns grundläggande rättighet att skyddas från våld och för att barn som har upplevt våld får rätt stöd och hjälp. Barn i skyddat boende är en mycket utsatt grupp vars rättigheter behöver stärkas och behov tillgodoses bättre än vad som för närvarande är fallet.

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boendes (S 2016:08) betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) har remissbehandlats. Därefter har den kompletterande promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) tagits fram inom Regeringskansliet (Socialdepartementet). För att ytterligare komplettera beredningsunderlaget har även ett utkast till lagrådsremiss tagits fram. Både den kompletterande promemorian och utkastet till lagrådsremiss har remissbehandlats. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Regeringen avser att under året till riksdagen överlämna en proposition med lagförslag som syftar till att stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende och som bl.a. innebär att barn i skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt.

Stockholm den 10 maj 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.