Lantbrukets sårbarhet - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR7

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2020/21 RFR7
Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-025-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021
2020/21:RFR7
Förord
Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 10 oktober 2019 att genomföra en fördjupad uppföljning om lantbrukets sårbarhet.
Uppföljningen har genomförts av miljö- och jordbruksutskottets uppfölj- nings- och utvärderingsgrupp. Gruppen består av följande ledamöter: Betty Malmberg (M), ordförande, Maria Gardfjell (MP), vice ordförande, Malin Larsson (S),
Staffan Eklöf (SD), Ulrika Heie (C), Elin Segerlind (V),
Kjell-Arne
Ottos- son (KD) och Tina Acketoft (L), t.o.m. den 31 oktober 2019, och därefter Nina Lundström (L) fr.o.m. den 1 november 2019.
Detta underlag har tagits fram av utvärderare Madeleine Nyman vid riks- dagens

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.