Lantbrukets sårbarhet - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR7

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2020/21 RFR7

Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-025-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021

2020/21:RFR7

Förord

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 10 oktober 2019 att genomföra en fördjupad uppföljning om lantbrukets sårbarhet.

Uppföljningen har genomförts av miljö- och jordbruksutskottets uppfölj- nings- och utvärderingsgrupp. Gruppen består av följande ledamöter: Betty Malmberg (M), ordförande, Maria Gardfjell (MP), vice ordförande, Malin Larsson (S),

Staffan Eklöf (SD), Ulrika Heie (C), Elin Segerlind (V),
Kjell-Arne
Ottos- son (KD) och Tina Acketoft (L), t.o.m. den 31 oktober 2019, och därefter Nina Lundström (L) fr.o.m. den 1 november 2019.

Detta underlag har tagits fram av utvärderare Madeleine Nyman

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.