Protokoll 2021/22:63 Onsdagen den 2 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:63

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Mattias Vepsä (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 februari 2022 sedan Thomas Hammarberg (S) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen för den nya ledamoten och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 31 januari 2022

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Agota Földes

  sekreterare

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde

att

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.