Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Proposition 2021/22:223

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-28
Bordlagd
2022-04-28
Hänvisad
2022-04-29
Motionstid slutar
2022-05-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:223

Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta

Prop.

nationernas barnfond Unicef

2021/22:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2022

Magdalena Andersson

Matilda Ernkrans (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2021/22:223

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef (avsnitt 5).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.