Skattereduktion för läxhjälp

Proposition 2012/13:14

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Registrering
2012-10-17
Inlämning
2012-10-17
Bordläggning
2012-10-17
Hänvisning
2012-10-18
Motionstid slutar
2012-11-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Regeringens proposition 2012/13:14

Skattereduktion för läxhjälp Prop.
  2012/13:14

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

1

Prop. 2012/13:14 Innehållsförteckning  
  1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
  2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).......... 4
  3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 5
  4 Bakgrund........................................................................................... 5
  5 Skattereduktionen för hushållsarbete kompletteras med  
    läxhjälp ............................................................................................. 5
  6 Konsekvensanalys............................................................................. 7
  7 Författningskommentar..................................................................... 8
  Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Komplettering av  
      HUS-avdraget med läxhjälp.................................................... 9
  Bilaga 2 Promemorians lagförslag ...................................................... 10
  Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna...................................... 11
  Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 12
  Bilaga 5 Lagrådets yttrande ................................................................ 13
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober  
      2012 ....................................................................................... 14

2

Prop. 2012/13:14

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

3

Prop. 2012/13:14 2 Förslag till lag om ändring i
  inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

13 §2

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1.Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.

2.Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

3.Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

4.Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

5.Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6.Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.

7.Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.

8.Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2012, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2012 samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2012 och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:542.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2012/13:14

Inom Finansdepartementet har utarbetats en promemoria innehållande förslag om att skattereduktionen för hushållsarbete ska kompletteras med läxhjälp. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2012/3114).

I denna proposition behandlas promemorians förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 20 september 2012 att inhämta Lagrådets yttrande över det förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) som finns i bilaga 4. Lagrådet har lämnat en redaktionell synpunkt avseende övergångsbestämmelsernas utformning. Regeringen har följt Lagrådets synpunkt. Synpunkten behandlas i författningskommentaren. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

4 Bakgrund

Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, t.ex. städning och tvätt samt ROT-arbete (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad), har fått benämningen husavdrag.

Enligt 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) omfattar skattereduktionen för hushållsarbete bl.a. barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. När reglerna om skattereduktion för hushållsarbete infördes framhölls i förarbetena avseende barnpassning att i de fall en barnvakt hjälper barnet med läxor eller annat skolarbete bör det omfattas av skattereduktionen, eftersom hjälp med skolarbetet har ett nära samband med själva barnpassningen (prop. 2006/07:94 s. 43).

5Skattereduktionen för hushållsarbete kompletteras med läxhjälp

Regeringens förslag: Skattereduktionen för hushållsarbete ska uttryckligen omfatta hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800), när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

5

Prop. 2012/13:14 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag
  förutom att det i promemorians lagförslag även hänvisas till 16, 17 och
  19 kap. skollagen.
  Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat
  sig i frågan tillstyrker eller har ingen erinran mot förslaget. Skatteverket
  avstyrker förslaget med hänvisning till att det inte är klarlagt att de nya
  reglerna kommer att innebära mindre kontroll- och gränsdrag-
  ningsproblem. Almega framhåller däremot att förslaget kommer att
  underlätta tillämpningen av nuvarande regler. Om förslaget genomförs
  anser Skatteverket att det tydligt ska framgå vem som ska kunna utföra
  tjänsten. Även Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget och framför
  dels att läxhjälp inte kan jämföras med övrig verksamhet som ger rätt till
  skattereduktion, dels att det är kommunens ansvar att se till att eleverna
  har tillgång till hjälp- och stödundervisning. Intresseföreningen för
  hushållsnära tjänster och My Academy anser att en komplettering av
  skattereduktionen med läxhjälp skulle innebära en avlastning för
  föräldrar och därigenom ett utökat arbetsutbud. Statens skolverk befarar
  dock att insatsen inte kommer att nå de elever som inte har resursstarka
  föräldrar och ser hellre att insatser görs för alla elever i skolan.
  Skälen för regeringens förslag: Det har visat sig att skattereduktionen
  för hushållsarbete till den del den avser barnpassning medför tillämp-
  ningssvårigheter i fråga om vad bestämmelsen är avsedd att omfatta när
  det gäller läxhjälp.
  Skatteverket anser att det inte är klarlagt att de nya reglerna kommer att
  innebära mindre kontroll- och gränsdragningsproblem. I dag finns en
  betydande gråzon mellan barnpassning och läxhjälp. Genom att särskilja
  läxhjälp från barnpassning blir det enligt regeringens bedömning färre
  kontroll- och gränsdragningsproblem. För att tydliggöra och underlätta
  tillämpningen av nuvarande regler bör det därför uttryckligen i lagtexten
  framgå att hjälp med läxor och annat skolarbete ska omfattas av
  skattereduktionen. Skatteverket anför vidare att om förslaget genomförs
  måste det tydligt framgå vem som ska kunna utföra tjänsten. Enligt
  regeringen är det inte lämpligt att reglera vem som ska kunna utföra det
  aktuella arbetet, eftersom det i sig skulle medföra gränsdragningsproblem
  avseende vilka som ska kunna bistå med läxhjälp.
  Ekonomistyrningsverket framhåller att läxhjälp inte kan jämföras med
  övrig verksamhet som ger rätt till skattereduktion. Redan i dag omfattas
  dock läxhjälp av skattereduktionen i de fall läxhjälp sker i samband med
  barnpassning. Att uttryckligen ange att hjälp med läxor och annat
  skolarbete omfattas av skattereduktionen innebär därför enligt regeringen
  inte att skattereduktionen utvidgas till att omfatta en helt ny typ av
  verksamhet.
  Ekonomistyrningsverket framhåller vidare att det är kommunens
  ansvar att se till att eleverna har tillgång till hjälp- och stödundervisning.
  Statens skolverk befarar att förslaget inte kommer att nå elever som inte
  har resursstarka föräldrar och ser hellre att insatser görs för alla elever i
  skolan. Att uttryckligen ange att hjälp med läxor och annat skolarbete
  omfattas av skattereduktionen innebär inte att skolhuvudmannens ansvar
  att tillhandahålla god undervisning och utbildning för alla elever
  minskar. De mål och riktlinjer som finns för skolan i bl.a. skollagen och
6 läroplaner ska fortfarande uppfyllas. Alla elever ska ges den ledning och

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för Prop. 2012/13:14 att utifrån sina behov och förutsättningar kunna utvecklas så långt som

möjligt enligt utbildningens mål. Regeringen vill framhålla att den verksamhet som avses omfattas av bestämmelsen inte är att betrakta som undervisning. Att skattereduktionen för hushållsarbete kompletteras med läxhjälp innebär således inte att det fortsättningsvis ställs lägre kvalitetskrav på skolans undervisning eller att skolans skyldighet att erbjuda särskilt stöd minskar, utan endast att det skolarbete som utförs utanför skolan omfattas av skattereduktionen.

Hjälp med läxor och annat skolarbete bör avse normalt skolarbete för barn och unga som är elever i grundskolan och gymnasieskolan eller i motsvarande skolformer, dvs. skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen. Detta innebär att det som ingår är hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna i fråga. I likhet med vad som gäller för övrigt hushållsarbete ska arbetet utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

I promemorians lagförslag finns en hänvisning till 16, 17 och 19 kap. skollagen. Dessa kapitel innehåller bestämmelser om utbildning på olika program inom de skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, som avses i 15 och 18 kap. skollagen. Regeringen bedömer att en hänvisning till 16, 17 och 19 kap. skollagen inte är nödvändig. Det räcker, såvitt gäller skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola, att hänvisa till 15 och 18 kap. skollagen där de allmänna bestämmelserna om dessa skolformer finns.

Förslaget föranleder en ändring i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

6 Konsekvensanalys

Förslaget beräknas medföra en minskning i statens skatteinkomster med 10 miljoner kronor för 2013, 15 miljoner kronor för vardera 2014 och 2015 och med 20 miljoner kronor för 2016. Den varaktiga minskningen beräknas till 25 miljoner kronor per år.

Förslaget bedöms inte medföra några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för vare sig Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna.

7

Prop. 2012/13:14 7 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

67 kap.

13 §

Genom den nya punkten 8 i paragrafen tydliggörs att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och avse hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna i fråga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2013. För de fall utföraren är godkänd för F-skatt tillämpas bestämmelsen på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2012. Beträffande förmån av hushållsarbete tillämpas bestämmelsen på förmån som har tillhandahållits efter den 31 december 2012. När det gäller hushållsarbete för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration tillämpas bestämmelsen på ersättning som har betalats ut och redovisats efter den 31 december 2012. På förslag från Lagrådet tydliggörs att även arbetet ska ha utförts efter den 31 december 2012.

8

Sammanfattning av promemorian Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

Prop. 2012/13:14

Bilaga 1

I promemorian föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

9

Prop. 2012/13:14 Promemorians lagförslag  
Bilaga 2    
  Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
  (1999:1229)  
  Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen
  (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.  
  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

13 §2

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1.Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.

2.Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

3.Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

4.Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

5.Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6.Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.

7.Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.

8.Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer

som avses i 10–13 kap., 15–
19 kap. och 24 kap. 2–7 §§

skollagen (2010:800) som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2012, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2012 samt hushållsarbete för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter den 31 december 2012.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:542.

10

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2012/13:14

Bilaga 3

Efter remiss har yttranden inkommit från Förvaltningsrätten i Linköping, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Statens skolverk, Almega och Intresseföreningen för hushållsnära tjänster.

Därutöver har yttrande inkommit från My Academy.

Följande remissinstanser har inte yttrat sig eller angett att de avstår från att yttra sig: FAR, Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

11

Prop. 2012/13:14 Lagrådsremissens lagförslag
Bilaga 4    
  Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
  (1999:1229)  
  Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen
  (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.  
  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

13 §2

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1.Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.

2.Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

3.Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

4.Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

5.Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6.Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.

7.Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.

8.Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2012, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2012 samt hushållsarbete för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter den 31 december 2012.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:542.

12

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-26

Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

Enligt en lagrådsremiss den 20 september 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Johanna Gokall.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Övergångsbestämmelserna

Vid föredragningen har konstaterats att det tredje ledet i övergångsbestämmelsen är något oklart. Lagrådet föreslår att bestämmelsen i denna del utformas enligt följande

…samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2012 och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.

Prop. 2012/13:14

Bilaga 5

13

Prop. 2012/13:14 Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Larsson, Hägglund, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Ek, Enström

Föredragande: statsrådet Norman

Regeringen beslutar proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp

14

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SkU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.