Säkerhetszoner

Proposition 2023/24:84

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2024-03-05
Bordlagd
2024-03-05
Hänvisad
2024-03-06
Motionstid slutar
2024-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2023/24:84

Säkerhetszoner

Prop.

2023/24:84
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 5 mars 2024
Acko Ankarberg Johansson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att Polismyndigheten ska kunna införa säkerhetszoner där polismän har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
Polismyndigheten ska få införa en säkerhetszon i ett avgränsat område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området. Zonen ska vara av synnerlig

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.