Reglering av vapenmagasin

Proposition 2019/20:58

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-12-18
Bordlagd
2019-12-19
Hänvisad
2019-12-20
Motionstid slutar
2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
Regeringens proposition 2019/20:58

Reglering av vapenmagasin

Prop.

2019/20:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Vapenlagstiftningen ska bland annat förhindra att människor kommer till skada på grund av missbruk av vapen. Under senare år har skjutvapenvåldet i kriminella miljöer utvecklats på ett oroväckande sätt. Ett verktyg i arbetet med att stoppa den negativa utvecklingen är att begränsa tillgången till vapenmagasin i de sammanhang där illegala vapen hanteras.

I propositionen föreslår regeringen därför en generell reglering av löstagbara vapenmagasin. Regleringen innebär att den som har tillstånd eller rätt

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.