Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin

Motion 2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:58
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-01-17
Granskad
2020-01-20
Bordlagd
2020-01-21
Hänvisad
2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår propositionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag till lagstiftning med innebörden att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd ska få inneha löstagbara vapenmagasin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ett växande problem är att den organiserade brottslighetens tillgång till tung beväpning har ökat, samtidigt som våldsanvändningen har blivit grövre. Våldet från kriminella aktörer ökar i omfattning och grovhet. Det är alltså fler personer som är mer benägna att använda våld samtidigt som våldet blir grövre. Den ökande våldsanvändningen påverkar särskilt situationen för de boende i utsatta områden och stadsdelar.

Liberalerna har varit pådrivande för skärpt lagstiftning för att minska den organiserade kriminalitetens tillgång till vapen och sprängmedel. Efter långvarigt arbete från bl.a. Liberalerna har straffen nu skärpts för otillåten hantering av skjutvapen, handgranater och andra explosiva varor. Straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor har ändrats till fängelse i lägst två och högst fem år, och minimistraffen för de synnerligen grova brotten har höjts till fängelse i fyra år. Vidare har straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändrats från fängelse i två år till fängelse i tre år. Liberalerna fortsätter att i riksdagen arbeta för ytterligare lagändringar.

Vår inställning är att de lagändringar som görs ska vara rättssäkra, effektiva och proportionella. Vi delar regeringens bedömning att det behövs en tydligare reglering av vilka som ska få ha tillgång till vapenmagasin. Den som inte bedöms lämplig att äga ett vapen ska inte heller få befatta sig med magasin. Men också det omvända gäller: den som efter noggrann vandelsprövning bedöms lämplig att äga vapen ska inte drabbas av oproportionerligt ingripande regler vad gäller innehav av magasin.

Regeringens lagförslag innebär att rätten att inneha löstagbara magasin begränsas till magasin till just det vapen man har licens för eller rätt att använda, om magasinen är avsedda för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet av vapnet. För övriga innehav av magasin krävs särskild licens. Detta är en mycket tungrodd ordning som skapar en helt onödig regelbörda för laglydiga sportskyttar och jägare, med tanke på de gränsdragningsproblem som oundvikligen kommer att uppstå. Det är inte här de avgörande insatserna mot den grova kriminaliteten kommer att göras. Det kan i sammanhanget nämnas att regeringen själv så sent som i höstas uppenbarligen inte ens ansåg frågan om vapenmagasin relevant att lyfta i samband med partisamtalen om gängbrottslighet.

Liberalernas ståndpunkt är att en proportionell och effektiv reglering är att den som innehar vapenlicens inte därutöver ska behöva söka licens för löstagbara vapenmagasin. För den som är lämpad att inneha vapen bör denna reglering anses tillräcklig, men den som inte kan förvalta detta på ett ansvarsfullt sätt är inte heller lämpad att alls inneha vapen. I linje med detta ställer vi oss positiva till krav på tillstånd för den som önskar inneha ett vapenmagasin utan att ha vapenlicens. Det är också önskvärt att reglerna om förverkande kompletteras så det blir tydligt att vapenmagasin som påträffas hos kriminella kan tas i beslag och förstöras.

 

 

Johan Pehrson (L)

 

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag till lagstiftning med innebörden att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd ska få inneha löstagbara vapenmagasin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.