Prövning av vindkraft

Proposition 2008/09:146

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Registrering
2009-03-12
Inlämning
2009-03-12
Bordläggning
2009-03-13
Hänvisning
2009-03-17
Inlämning
2009-03-17
Motionstid slutar
2009-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2008/09:146

(1987:10)

eller
markytan

talförsvaret.
talförsvaret.

ningsanmälan)
rivning.
ningsanmälan)
rivning.
lydelse.

till
samråda

formning.
påverkan,
kan.
formning.

hålla

för
klagas
för

träds,
medföra,
den
den
gjorts
har

orenas,
krävs
annat.

ningen:
ningen:
megawatt,
naturgas,
slag,

ter
fas.
där.
lydelse.

balken
miljöbalken.
balken
koncessionsärendet.
justeringar
2001/02:143)
2012.
het.
byggnadsverk,
kvensbeskrivning.
granskningsyttrande.
jöbalken.
vindkraftsärenden
vindkraft
munal
männa
och

andra
taljplan.
kraftverk.

bilden.
kraftverk.

begäran
texten.
vindkraftverk.
miljöbalken.
Öland.
dena.
verksamheters
eller
ken.

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:MJU27
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:MJU27
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:MJU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.