om hemspråksndervisning för invnndrarbarn

Proposition 1975/76:118

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:118 Regeringens proposition

1975/76:118

om
hemspråksundervisning för invandrarbarn

beslutad
den 18 mars 1976.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade uldrag av
regeringsprolokoll.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

LENA
HJELM-WALLÉN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås riktlinjer för vilka barn som bör få hemspråks­undervisning.

Rält
lill hemspråksträning och hemspråksundervisning föreslås för alla de barn i den
allmänna förskolan och alla elever i grimdskolan och gymnasieskolan, för vilka elt
annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö.

Kommunen
föreslås få skyldighet att anordna

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.