Till innehåll på sidan

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Proposition 2021/22:189

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Regeringens proposition 2021/22:189

Ökad rättssäkerhet och snabbare

Prop.

verkställighet i internationella familjemål

2021/22:189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2022
Magdalena Andersson
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår kompletterande lagstiftning till EU:s nya Bryssel II- förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i internationella situationer.
Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att

Förslagspunkter (11)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.